تأثیر اندیشه‌های قرآنی و مضامین شیعی بر معماری اماکن مذهبی اصفهان عصر صفوی:(مطالعه ی موردی مسجد جامع عتیق، شیخ لطف الله، و مسجد حکیم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام، گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

10.22034/ias.2023.405090.2233

چکیده

مسجد به عنوان یکی از بارزترین سازه ها، همیشه مورد توجه مطالعات معماری، اجتماعی و گردشگری بوده است. نحوه ی بنا و ساختمان این سازه ی معنوی در به کارگیری حد اعلی فن و هنر باعث می شود که همیشه شاخص ترین نمونه جهت مطالعه ی سیر تحول معماری ایرانی- اسلامی باشد. تاکید این پژوهش بویژه بر بناهای تاریخی مانند مسجد جامع عتیق، مسجد شیخ لطف الله، و مسجد حکیم می باشد که این بناها بیشتر از چه جنبه هایی تحت تاثیر اندیشه های قرآنی و مضامین شیعی واقع شده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است.
اهداف پژوهش:
1. بررسی تاثیر اندیشه های قرآنی و شیعی بر معماری مساجد اصفهان دوره صفوی
2. نحوه تاثیر پذیری مساجد اصفهان در دوره صفوی از اندیشه های قرآنی و شیعی
سؤالات پژوهش:
1. آیا آموزه های قرآنی و شیعی بر معماری مساجد اصفهان در دوره صفوی داشته است؟
2. نحوه تاثیرپذیری مساجد اصفهان در دوره صفوی از آموزه های قرآنی و شیعی به چه نحوی بوده است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Quranic Thoughts and Shiite Ideas on the Architecture of the Religious Places of Isfahan in the Safavid Era: (Case Study of Atiq, Sheikh Lotfollah, and Hakim Mosques)

نویسندگان [English]

  • Farhad Anvari 1
  • Faizollah Boushasb Goosheh 2
  • Ahmad Kamranifar 2
1 . Phd student of Islamic history, Department of History, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Department of History, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

The mosque, as one of the most prominent structures, has always been in the center attention of architectural, social and tourism studies. The construction and type of building of this spiritual structure in the application of the ultimate level of art and technology makes it always the most spectacular example for studying the evolution of Iranian-Islamic architecture. The emphasis of this research is especially on historical buildings such as Jame Atiq Mosque, Sheikh Lotfollah Mosque, and Hakim Mosque, which aspects of these buildings are more influenced by Quranic ideas and Shiite themes.This research has been done using descriptive and analytical methods.
Research purposes: 1. nvestigating the impact of Quranic and Shiite ideas on the architecture of mosques in 2.Isfahan during the Safavid period.
Investigating the influence of Isfahan mosques in the Safavid period on Quranic and Shiite ideas.
Research questions:1. Has there been Quranic and Shia teachings on the architecture of mosques in Isfahan during the Safavid period?
2.How were the mosques of Isfahan influenced by the Quranic and Shiite teachings during the Safavid period?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Architecture
  • Shiite thought
  • Isfahan architecture
  • Atiq mosque
  • Sheikh Lotfollah Mosque