مطالعه تطبیقی تسلیم و نقش آن در قرارداد بیع منقول در حقوق ایران و انگلستان (با تاکید بر اقلام تولیدی صنعتگران صنایع دستی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی ، اراک، ایران ،

2 استاد یار وعضو هیئت علمی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران گروه حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه

3 گروه حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی ، اراک، ایران

10.22034/ias.2021.315515.1802

چکیده

هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مقاد آن والتزام به آثار ناشی از آن قرارداد است. عقد بیع به عنوان بارزترین نمونه‌های بیع لازم، برای قرار گرفتن در مسیر اجرای خود، باید دارای مفاد واضح و روشن بوده و طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار و عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند. یکی از این شرایط تسلیم می‌باشد اصولا عقد بدون تسلیم محقق می‏شود مگر در عقد غیرمعوض و برخی از عقود استثنایی. با وجود این، در تمام موارد عقد و تسلیم با هم رابطه متقابل دارند. تسلیم و قبض از آثار عقد صحیح است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرار داد می‏شود. تسلیم و قبض هیچ یک عمل حقوقی نیست؛ زیرا در حصول قبض اذن بایع شرط نیست. این درصورتی است که موضوع تسلیم عین معین باشد ولی هرگاه موضوع تسلیم کلی باشد برای تعیین مصداق و فردی که باید تسلیم شود به اذن متعهد نیاز است، ولی لزوم تعیین مصداق، تسلیم را عمل حقوقی نمی‏سازد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده‌های منابع کتابخانه‌ای انجام شده است و بر آن است که به تبیین مقوله تسلیم در عقد بیع و شرایط آن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان بپردازد.
اهداف پژوهش:

تبیین مقوله تسلیم در عقد بیع.
بررسی تطبیقی تسلیم و نقش آن در قرارداد بیع منقول در حقوق ایران و انگلستان (با تأکید بر اقلام تولیدات صنایع‌دستی).

سؤالات پژوهش:

مفهوم و ماهیت حقوقی تسلیم چیست؟
نقش مقوله تسلیم در قرارداد بیع منقول و شرایط آن در حقوق ایران و انگلستان چه می‌باشد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of delivery and Its Role in Sale Contract of Movable property in Iranian and British Law (with Emphasis on Production Items of Handicraft Artisans)

نویسندگان [English]

  • Soudabeh Dehghani 1
  • Mohammad Javad Saffar 2
  • Hamidreza Alikarami 3
1 Department of Private Law, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak,, Iran,
2 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran Department of Private Law, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 Department of Private Law, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

The purpose of concluding any contract is to implement its amount and to be bound by the effects of that contract. The contract of sale, as the most obvious examples of the necessary sale, in order to be on the path of its implementation, must have clear provisions and the parties must not have a dispute over the terms of validity and the terms of the contract and how to implement it. One of these conditions is submission. In principle, a contract is realized without surrender, except in the case of an irreplaceable contract and some exceptional contracts. However, in all cases, the contract and surrender are mutually related. Is given. Surrender and receipt is not a legal act because it is not a condition for obtaining the seller's permission. The need to determine the case does not make surrender a legal act. This study aims to explain the category of submission in the contract of sale and its conditions in the two legal systems of Iran and the United Kingdom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delivery
  • Sale contract
  • Seller
  • Iranian law
  • English law
ابن‌منظور، ابوالفضل. (1414). لسان‌العرب، بیروت- لبنان: دارالفکر للطباعه والنشر و التوزیع.
امامی، حسن. (1383). حقوق مدنی، چاپ 24، تهران: انتشارات اسلامیه.
اراکی، محمدعلی. (1415). کتاب البیع، جلد دوم، قم: ناشر المطبعه مؤسسه اسماعیلیان.
آل‌البحرالعلوم، السیدمحمد. (1403). بلغه الفقیه، الجزء الاول، شرح و تعلیف السید محمد تقی آل بحرالعلوم، چاپ چهارم، نجف: منشورات مکتبه الصادق، مکتبه العلمین العامه.
الشرقاوی، جمیل. (1975). شرح العقود المدنیه، البیع و المقایضه، القاهره.
الآخوند الخراسانی، المولی المحمدکاظم. (1406). حاشیه المکاسب، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1370). ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، تهران: چاپ گلشن.
حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن. (1415). شرایع الاسلام فی المسائل حلال و الحرام، چاپ چهارم، تهران: انتشارات استقلال.
دهخدا، علی‌اکبر. (1337). لغت‌نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رسوق، محسن. (1390). تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنواسیون بیع بین‌المللی کالا(وین- 1980) و مقایسة آن با فقه و حقوق ایران و سوریه، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
شهیدی، مهدی. (1383). حقوق مدنی، عقود معین، جلد یک، چاپ نهم، تهران: انتشارات مجد.
شهیدی، مهدی. (1387). حقوق مدنی، عقود معین، جلد ششم، چاپ نهم، تهران: انتشارات مجد.
طباطبایی، محسن. (1371). نهج الفقاهه، نجف:  انتشارات 22 بهمن.
کاتوزیان، ناصر. (1388). دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، تهران: شرکت انتشار.
کاتوزیان، ناصر. (1397). حقوق مدنی(عقود معین)، چاپ بیست و هفتم، تهران: انتشارات گنج دانش.
کیایی، عبدالله. (1376). التزامات بایع و مشتری قبل و بعد تسلیم، تهران: انتشارات ققنوس.
ملک، لیلا. (1400). «استراتژی‌های مدیریت و مدل مدیریت پایدار و رقابتی در صنایع‌دستی». تحقیقات میان رشته‌ای در مدیریت و علوم انسانی، دوره3، 333-325.
موسوی خمینی، روح‌الله. (1401). تحریرالوسیله، قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
نجفی، محمدحسن. (1404). جواهر الکلام فی شرح الشرایع الاسلام، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
Atiyah p.s. John N.  (2010). Adams, Hector Macqueen, "The sale of goods", Longman.
Bridge, M. (1998). "The sale of Goods", London, oxford university press.
Chitty . (1997). Chitty on Contract, volume I, 24th edition, London, Sweet &Maxwell.
Garner, Bryan A, black’s law dictionary, second published by Mizan press, 1988.
Richards, Paul H. (2005). Law of Contract, 5th edition, London, Longman, 2005.
Stone, R. (1995). contract law, Great Britain.
Treitel, G. (1999). The Law of Contract, 10th edition, London, Sweet &Maxwell, 1999.
Http: //Commercial Law. Sale of goods: passing of property notes. LIA Ting Wai Fontaine
http://legal-dectionary.n the free dictionary. Com / Delivery
Http://Transfer of ownership and delivery of goods. Prepared by: Vibha Jain. Mercantuial law.
Magazine, Insitel law, Daily online law news and caw blogs, p1193.