جستاری در ضرورت و ساز و کار ضرب آهنگ کاوی فعالیتها و رویدادها در توسعۀ دانش معماری (نمونه موردی:معماری مدارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

2 استاد، گروه معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،

3 گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ias.2021.293251.1648

چکیده

زندگی روزمره انسان­ها مملوء از ضرب­آهنگ­های متنوع و تکرارپذیر فعالیت­ها و رویدادها در زمان و مکان است. این موضوع ضرورت ضرب­آهنگ­کاوی را مؤکد می­سازد. درواقع، علاوه‌بر اهمیت پیکربندی­های فیزیکی فضا، مشاهده و درک آنچه در فضا در طی زمان اتفاق می­افتد مهم است. در این پژوهش ضمن جستاری در باب ضرب­آهنگ­های زندگی روزمره، نظر طراحان به اهمیت و ضرورت توجه به این ضرب­آهنگ­ها در توسعۀ دانش طراحی معماری معطوف گردید. بنابراین، ابتدا با استفاده از استدلال منطقی و براساس پیشینۀ پژوهش، تصویری جامع از ضرب­آهنگ­های زندگی روزمره در فضاهای معماری ارائه می­شود. در جهت آشکارسازی ضرورت و سازوکارهای ضرب­آهنگ­کاوی، از روش­های مشاهده، مصاحبۀ عمیق و تحلیل محتوای کیفی برای مورد پژوهی در یک مجتمع آموزشی استفاده شد. یافته­های این موردپژوهی نشان داد که در برخی از فضاها بیش از یک فعالیت و رویداد رخ می­دهد. بنابراین، اتکاء صرف به استانداردها و هنجار­های تثبیت شده کافی نیست و باید به ضرب­آهنگ تکرار فعالیت­ها و رویدادهای جاری در زمان و مکان نیز توجه کرد. سازوکارهای ضرب­آهنگ­کاوی که در این مورد پژوهی به تجربه گذاشته شد عبارت بودند از: حضور شخص پژوهشگر برای تجربه و درک فضا در بازه­های زمانی متفاوت، استفاده از ابزارهای مستندسازی مشاهدات، مصاحبه با کاربران و نگارش روایت تجربۀ زیسته آن­ها، دریافت ساختار منابع انسانی و در آخر مقایسه مدارک فنی طرح با فضای زیست شدۀ معماری.
اهداف پژوهش:

شناخت و بررسی انواع ضرب­آهنگ­های زندگی روزمره در فضای معماری.
ارائه سازوکاری برای ضرب­آهنگ­کاوی فعالیت­ها و رویدادهای تکرار­پذیر در فضای معماری.

سؤالات پژوهش:

انواع ضرب­آهنگ­های زندگی روزمره در فضای معماری کدام­اند؟
چگونه می­توان سازوکاری برای ضرب­آهنگ­کاوی فعالیت­ها و رویدادهای تکرارپذیر در فضای معماری ارائه کرد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research on the necessity and rhythmanalysis mechanism of activities and events in development of architectural knowledge (Case study: School architecture)

نویسندگان [English]

  • Zahra Azami 1
  • Hamid Nadimi 2
  • Shadi Azizi 3
1 Department of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Architecture, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Department of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Human life is full of various and frequent activities and events, occurring in time and space with different rhythms. This description of human "life" emphasizes the crucial role of rhythmanalysis for architects and urban designers, who’s creative job is to organize and pattern their "living" built environment.
In the present article, while exploring rhythms of everyday life, designers' attention is drawn to the importance and necessity of recognizing these rhythms in development of architectural design knowledge. Therefore, first, an overall view of the day to day life rhythms in architectural spaces is presented, using logical reasoning and based on the research precedents. This overall view shows a hierarchy of rhythms in space, from natural rhythms to human-based ones including biological, personal, socio-cultural and physical-spatial rhythms.
In order to corroborate the necessity as well as the mechanisms of rhythmanalysis, an educational complex was selected for a case study, in which non-interfering close observations, in-depth interviews, and qualitative content analysis, were applied, as methods of inquiry.
The results indicate that in many spaces, more than one activity and event occurs. Thus, users have to constantly change the furniture in each space, or move from one space to another, to be able to accomplish their intended activities and/or to provide suitable venues for events to take place. The results also connote that it is not sufficient to draw merely upon established design standards, but also the frequency of activities and events in time and space must be taken into account.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rhythm
  • activity and event
  • place
  • design knowledge
استراوس، انسلم، و کربین، جولیت. (1385). مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینه‌ای (ترجمه: ابراهیم افشار)، تهران: نشر نی.
استوار، نیما، بهزادفر، مصطفی، زمانی، بهادر و قلعه نوعی، محمود. (1394). "آمیخته پژوهی مولفه­های موثر بر ادراک حس زمان در مکان شهری (مطالعه موردی: میدان نقش جهان اصفهان)". فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهری،4 (16)، 39-53.
حبیبی، میترا، و برزگر، سپیده. (1397). "معیارهای ضرب­آهنگ­کاوی زندگی روزانه در تولید اجتماعی فضای شهری با تکیه بر تجارب پژوهشی"، صفه، 28(81)، 48-62.
قلعه­نویی، محمود، و جبل عاملیان، نیلوفر. (1394). "کاربرد ریتم­های شهری در فرآیند طراحی فضاهای شهری (نمونه موردی: فضاهای شهری محله جلفای اصفهان)"، صفه، 25(71)، 90-67.
کلمن، ناتانیل. (1396). لوفور برای معماران، مترجم (سپیده برزگر). تهران: کتاب فکرنو.
محمدپور، احمد. (1390). روش تحقیق کیفی ضد روش 2 (مراحل و رویه‌های عملی در روش‌شناسی کیفی). ج1، تهران: جامعه‌شناسان.
Dawn, L. (2019). What Is Rhythmanalysis?. London: Bloomsbury Academic.
Edensor, T. (2012). Geographies of Rhythm. Farnham: Ashgate.
Kärrholm, M. (2007). The Materiality of Territorial Production A Conceptual Discussion of Territoriality, Materiality, and the Everyday Life of Public Space. Space and Culture, 10 (4), 437-453.
Lefebvre, H. (2004). Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life. London: Continuum International Publishing Group.
Massey, D. (2005). For space. New York: SAGE Publications.
May, J., & Thrift, N. J. (2001). TimeSpace: Geographies of Temporality. London & Newyork: Routleldge.
Mels, T. (2004). Reanimating Places. London: Routledge.
Nash, L. (2018). Performing Place: A Rhythmanalysis of the City of London. Organization Studies, 41 (3), 301-322.
Simonsen, K. (2005). Bodies, Sensations, Space and Time, the Contribution from Henri Lefebvre. Geografiska annaler B, 87 (1), 1–14.
Simpson, P. (2012). Apprehending everyday rhythms: rhythmanalysis, time-lapse photography, and the space-times of street performance. Cultural geographies, 19(4), 423-445.