آموزش معماری مبتنی بر زندگی: رویکرد روایت محور در طراحی با روش سناریونویسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاداسلامی، اهواز، ایران.

2 دکتری تخصصی، استادیار گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاداسلامی، اهواز، ایران.

10.22034/ias.2020.248322.1343

چکیده

توجه به زندگی انسان و نحوه‌ی حضور و رفتار او، از دغدغه‌های اصلی در طراحی معماری است. از رویکردهای مطرح در این خصوص، تفکر روایت‌‌محور و سناریومحور در معماری و آموزش آن است. هدف پژوهش بررسی نقش سناریونویسی و فرصت‌های آن در کارگاه‌ آموزش طراحی است. پژوهش حاضر که به روش نیمه تجربی انجام شده، حاصل تأمل در گزارش ثبت فرآیند تدریس در کارگاه طراحی معماری با موضوع پیشنهادی «طراحی ویلای من» است. در این پژوهش 52 دانشجوی معماری دانشگاه تهران شرکت نمودند و آموزش طراحی «ویلای من» با روش سناریونویسی در طی شش‌گام مشخص انجام گرفت که هر یک از این گام‌ها در یک جلسه آموزش داده شد. در هر جلسه یک آزمون طراحی از شرکت‌کنندگان گرفته شد تا تغییرات حاصل از نمرات هر مرحله نسبت به مرحله قبل مشخص شود. در دو بخش کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک آزمون تی همبسته و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 صورت گرفت. یافته‌ها بین میانگین نمرات آزمون طراحی در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود دارد ‌(P<0.05). نوع سناریو (فضاها، فعالیت، تجسم زمینه و...) بر مراحل بعد تأثیرگذار است و درصد گرایش افراد پس از آموزش سناریونویسی به سمت رویکردهای کاربرمحور (55.77 درصد) و رویدادمحور (28.85 درصد) بیشتر از قبل شده است. در نتیجه آموزش سناریونویسی و تمرین‌های مرتبط، بازخورد مثبتی در پیش‌برد و تسهیل فرآیند طراحی دارد. رویکرد روایت‌محور با روش سناریونویسی در معماری روند طراحی کاربرمحور را توصیف می‌کند و چارچوب های نظری و فنی مرتبط را معرفی می‌کند.

اهداف پژوهش:
1. بررسی نقش رویکرد روایت‌محور در طراحی با روش سناریونویسی.
2. بررسی تفکر روایت‌محور در معماری مبتنی بر زندگی.

سؤالات پژوهش:
1. رویکرد روایت‌محور با روش سناریونویسی چه تأثیری بر طراحی معماری دارد؟
2. روش سناریونویسی چه تأثیری بر فرایند خلق ایده در طراحی دانشجویان معماری دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching Architecture Based on Life: Narrative-Oriented Approach in Design with Scenario Writing Method

نویسندگان [English]

  • Hadis Davoodeh 1
  • Behzad Vasiq 2
  • Mohammadebrahim Mazhari 2
1 PhD Candidate, Department of Architecture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 PhD, Assistant Professor, Department of Architecture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Attentiveness to human life and the presence and behavior of human beings are one of the main concerns in architectural design. In the interim, one of the proposed approaches in this regard is narrative-oriented and scenario-oriented thinking in architecture and its education. The purpose of the research is to investigate the role of scenario writing and its opportunities in the design training workshop. The current research, conducted in a semi-experimental way, is the result of reflection on the report of the teaching process in the architectural design workshop with the proposed topic of "Designing my villa". A number of 52 architecture students of Tehran University participated in this research. "My Villa" design training was completed with the scenario writing method during six specific steps, each of these steps was taught in one session. In each gathering, a design test was taken from the participants to determine the changes in the scores of each stage compared to the previous stage. The results have been analyzed in two qualitative and quantitative sections. Data analysis was completed with the help of correlation t test and using SPSS version 22 software. The findings show there is a significant difference between the average scores of the design test in the pre-test and post-test stages (P<0.05). The type of scenario (spaces, activity, visualization of the context, etc.) influences the next steps. The percentage of people's tendency towards user-oriented (55.77%) and event-oriented (28.85%) approaches after scenario writing training has increased more than before. As a result, scenario writing training and related exercises have a positive feedback in advancing and facilitating the design process. Narrative-oriented approach with scenario-writing method in architecture describes the process of user-oriented design and introduces related theoretical and technical frameworks.

Research aims:
1. Inspecting the role of narrative-oriented approach in design with scenario writing method.
2. Exploring narrative-oriented thinking in life-based architecture.

Research questions:
1. What effect does the narrative-oriented approach with the scenario writing method have on architectural design?
2. What consequence does the scenario writing method have on the idea creation process in the design of architecture students?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural Education
  • Narrative
  • Scenario Writing
  • Architectural Design
  • Life
اشرف گنجویی، محمدعلی؛ ثقفی، محمودرضا و ایرانمنش، محمد. (۱۳۹۵). "تأثیر ابهام و تشابه ساختاری محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری". مجله صفه. 26(75)، صص. 5-18.
امینی، سارا؛ فلامکی، محمد منصور و‌ کرامتی، غزال. (1398). "گونه­ شناسی خیال در فرآیند طراحی معماری"،‌ باغ نظر،‌ 16(72)، 53-64.
کرباسی، عاطفه. (1390). "منازل آموزش طراحی معماری (بر مبنای یک تجربه) ". مجله صفه. (54)، صص. 24-15.
لاوسون، برایان. (۱۳۹۵ الف). طراحان چگونه می‌اندیشند، ابهام‌زدایی از فرآیند طراحی، ترجمه حمید ندیمی، ویراست جدید، چاپ دوم (چاپ اول ۱۳۹۱)، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
لاوسون، برایان. (۱۳۹۵ ب). طراحان چه می‌دانند، ترجمه حمید ندیمی، فرهاد شریعت‌راد، فرزانه باقی‌زاده، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
مقدسی، نگین‌سادات. یگانه، منصور. (۱۳۹۸). "تبیین رابطه خاطره انگیزی بزرگرا ه‌های درون شهری با طرحواره‌های ذهنی مکانی اجتماعی ناظرین (مطالعه موردی:بزرگراه های مدرس، چمران و حقانی) "، ۱۳(۱)،‌ صص. ۷۳-۷۶.
نازی دیزجی، سجاد؛ کشتکار قلاتی، احمدرضا، و پرویزی، رضا. (۱۳۸۹)، "استفاده از روایی‌گویی در آموزش معماری"، فناوری آموزش، سال پنجم، ج۵، شماره ۲، صص. ۱34-123.
Baskinger, M., & Nam, Ki-C. (2006). Visual Narratives: The Essential Role of Imagination in the Visualisation Process, In Proceedings of the Asia Pacific Symposium on Information Visualisation 2006, Tokyo, Japan.
Blaylock, J. (2003). Incorporating Narrative into Beginning Design' From: Solutions Unstaked territory: Frontiers of beginning design: Proceedings of the 19th National Conference on the Beginning Design Student; Oklahama State University, Stillwater, Oklahoma.
Brandt, S. (2009). Narrative Design: Meaningful Places for People, A Study on the relevance of Narrative in Spatial Design Education; Essay, Design Research 2009, International Association of Societies of Design Research [IASDR], Seoul, Korea.
Broden, N., & Gallagher, M., & Woytek, J. (2004). Use of Narrative in Interactive Design, Boxes and Arrows, posted on October 28th, 2004, accessed 12 July 2013: http://www.boxesandarrows.com/archives/use-of-narrative-in-interactive-design.php.
Celik, P, Yalcin & Aydinli, S. (2008). Creativity in design education: From problem-solving to puzzle-solving, ITU A|Z (Journal of the Faculty of Architecture, Istanbul Technical University), VOL. 4, NO. 2, pp.38-51.
Charalambous, N., & Christou, N. (2016). Re-adjusting the objectives of architectural education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 228, 375-382.‏
Eilouti, B. (2018). Scenario-based design: new applications in metamorphic architecture. Front. Archit. Res., 7 (4) 530-543. http://10.1016/j.foar.2018.07.003.
Gerards, S., & De Bleeckere, S. (2014). Narrative Thinking in Architectural Education, ARCC Conference Repository, Retrieved from: https://www.arcc-journal.org/index.php/repository/article/view/282.
Jahn, M. (2017). Narratology: A Guide to the Theory of Narrative, English Department, and University of Cologne, Germany (Version: 2.0. May 2017) Accessed 1 November 2018: http//www.uni-koeln.de/~ame02/pppn.htm.
Kimber, L. (2010). Truth in Fiction: Storytelling and Architecture, Submitted in partial fulfilment of the Master of Architecture (Professional), Victoria University of Wellington, School of Architecture.
Kindt, T., & Muller, H. (2003). What Is Narratology? Questions and Answers Regarding the Status of a Theory, (Narratologia: Beitrage zur Erzahltheorie / Contributions to Narrative Theory, 1). de Gruyter, Berlin /New York.
Nielsen, L. (2004). Engaging Personas and Narrative Scenarios, Ph.D. series, vol. 17, Copenhagen Samfundslitteratur.
Ricoeur, P. (1984). Time and Narrative, Vol. 1. Translation by K. McLaughlin & D. Pellaver, University of Chicago Press, Chicago & London.
Ryan, M. (2005). Entry for the forthcoming Routledge Encyclopedia of Narrative [Internet], Available from: http://Iamar.colostate.edu/~pwryan/narrentry.htm [Accessed 10 May 2006].
Schmid, W. (2010). Narratology, an Introduction, Translation from German by Alexander Starritt, De Gruyter, Berlin and New York.
Shirazi, M. (2009). Architectural Theory and Practice, and the Question of Phenomenology (The Contribution of Tadao Ando to the Phenomenological Discourse) Brandenburgischen Technischen Universitat
Tanney, S., & Schwartz, P., & Yen, Sh., & Shen, L., & Furness, T. (1998). A Design Method for Virtual Environments Using Narrative and Pattern Languages; Technical Report #R-98-13, HITL, University of Washington.
Tully, R. (2012). Narrative Imagination: A Design Imperative; Irish Journal of Academic Practice, Vol. 1, Iss. 1, Art. 8; Available at: https://arrow.dit.ie/ijap/voll/iss1/8.
Tvedebrink, T., & Jelic, A. (2018). Getting under the (ir) skin. Persona Studies, 4 (2), pp.5-24. http://doi.org/10.21153/psj2018vo14no2art746.