آموزش معماری مبتنی بر زندگی: رویکرد روایت محور در طراحی با روش سناریونویسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاداسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاداسلامی، اهواز، ایران

10.22034/ias.2020.248322.1343

چکیده

توجه به زندگی انسان و نحوه‌ی حضور و رفتار او، از دغدغه‌های اصلی در طراحی معماری است. از رویکردهای مطرح در این خصوص، تفکر روایت‌‌محور و سناریومحور در معماری و آموزش آن است. هدف پژوهش بررسی نقش سناریونویسی و فرصت‌های آن در کارگاه‌ آموزش طراحی است. پژوهش حاضر که به روش نیمه تجربی انجام شده، حاصل تأمل در گزارش ثبت فرآیند تدریس در کارگاه طراحی معماری با موضوع پیشنهادی «طراحی ویلای من» است. در این پژوهش 52 دانشجوی معماری دانشگاه تهران شرکت نمودند و آموزش طراحی «ویلای من» با روش سناریونویسی در طی شش‌گام مشخص انجام گرفت که هر یک از این گام‌ها در یک جلسه آموزش داده شد. در هر جلسه یک آزمون طراحی از شرکت‌کنندگان گرفته شد تا تغییرات حاصل از نمرات هر مرحله نسبت به مرحله قبل مشخص شود. در دو بخش کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک آزمون تی همبسته و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 صورت گرفت. یافته‌ها بین میانگین نمرات آزمون طراحی در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود دارد ‌(P<0.05). نوع سناریو (فضاها، فعالیت، تجسم زمینه و...) بر مراحل بعد تأثیرگذار است و درصد گرایش افراد پس از آموزش سناریونویسی به سمت رویکردهای کاربرمحور (55.77 درصد) و رویدادمحور (28.85 درصد) بیشتر از قبل شده است. در نتیجه آموزش سناریونویسی و تمرین‌های مرتبط، بازخورد مثبتی در پیش‌برد و تسهیل فرآیند طراحی دارد. رویکرد روایت‌محور با روش سناریونویسی در معماری روند طراحی کاربرمحور را توصیف می‌کند و چارچوب های نظری و فنی مرتبط را معرفی می‌کند.
اهداف پژوهش:

بررسی نقش رویکرد روایت‌محور در طراحی با روش سناریونویسی.
بررسی تفکر روایت‌محور در معماری مبتنی بر زندگی.

سؤالات پژوهش:

رویکرد روایت‌محور با روش سناریونویسی چه تأثیری بر طراحی معماری دارد؟
روش سناریونویسی چه تأثیری بر فرایند خلق ایده در طراحی دانشجویان معماری دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life-Based Architecture Training: A Narrative-Based Approach in design by Scenario planning

نویسندگان [English]

  • Hadis Davoodeh 1
  • Behzad Vasiq 2
  • Mohammadebrahim Mazhari 2
1 PhD Student, Department of Architecture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Attention to human life and the manner of his presence and behavior is one of the main concerns in architectural design. One of the approaches in this regard is narrative-based and scenario-based thinking in architecture and its education. The purpose of this study is to investigate the role of screenwriting and its opportunities in the design training workshop. The research is a ‏‏survey research method and is the result of processing workshop of University of Tehran in architectural design workshops. architecture students of “Designing my villa” reports of teaching process of participated in the research and their design performance quality have been evaluated with scenario planning method. During 6 weeks period (one 4 hours session per week). The research has been done by quasi-experimental method and has been studied in two parts: qualitative and quantitative. Data were analyzed using paired t-test using SPSS software version 22. Results There was a significant difference between the mean scores of the design test in the pre-test and post-test stages P (P <0.05). The type of scenario (spaces, activities, field visualization, etc.) affects the next stages and the percentage of people tending to user-centered (55.77%) and event-oriented (28.85%) approaches after scriptwriting training has increased. Then, scriptwriting training and related exercises have positive feedback in advancing and facilitating the design process. Scenario planning is a basic of strategic design and also utilizing the same principles in problem solving. The findings of this research can be used in instruction, curriculum development, and designing new buildings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture training
  • narration
  • scenario writing
  • architectural design
اشرف گنجویی، محمدعلی؛ ثقفی، محمودرضا و ایرانمنش، محمد. (۱۳۹۵). "تأثیر ابهام و تشابه ساختاری محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری". مجله صفه. 26(75)، 5-18.
امینی، سارا؛ فلامکی، محمد منصور و‌ کرامتی، غزال. (1398). "گونه­شناسی خیال در فرآیند طراحی معماری"،‌ باغ نظر،‌ 16(72)، 53-64.
کرباسی، عاطفه. (1390). "منازل آموزش طراحی معماری (بر مبنای یک تجربه) ". مجله صفه. (54)، 24-15.
لاوسون، برایان. (۱۳۹۵الف). طراحان چگونه می‌اندیشند، ابهام‌زدایی از فرآیند طراحی، ترجمه حمید ندیمی، ویراست جدید، چاپ دوم (چاپ اول ۱۳۹۱)، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
لاوسون، برایان. (۱۳۹۵ب). طراحان چه می‌دانند، ترجمه حمید ندیمی، فرهاد شریعت‌راد، فرزانه باقی‌زاده، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
مقدسی، نگین‌سادات. یگانه، منصور. (۱۳۹۸). "تبیین رابطه خاطره انگیزی بزرگرا ه‌های درون شهری با طرحواره‌های ذهنی مکانی اجتماعی ناظرین (مطالعه موردی:بزرگراه های مدرس، چمران و حقانی) "، ۱۳(۱)،‌ ۷۳-۷۶.
نازی دیزجی، سجاد؛ کشتکار قلاتی، احمدرضا، و پرویزی، رضا. (۱۳۸۹)، "استفاده از روایی‌گویی در آموزش معماری"، فناوری آموزش، سال پنجم، ج۵، شماره ۲، ۱34-123.
Baskinger, M., & Nam, Ki-C. (2006). Visual Narratives: The Essential Role of Imagination in the Visualisation Process, In Proceedings of the Asia Pacific Symposium on Information Visualisation 2006, Tokyo, Japan.
Blaylock, J. (2003). Incorporating Narrative into Beginning Design' From: Solutions Unstaked territory: Frontiers of beginning design: Proceedings of the 19th National Conference on the Beginning Design Student; Oklahama State University, Stillwater, Oklahoma.
Brandt, S. (2009). Narrative Design: Meaningful Places for People, A Study on the relevance of Narrative in Spatial Design Education; Essay, Design Research 2009, International Association of Societies of Design Research [IASDR], Seoul, Korea.
Broden, N., & Gallagher, M., & Woytek, J. (2004). Use of Narrative in Interactive Design, Boxes and Arrows, posted on October 28th, 2004, accessed 12 July 2013: http://www.boxesandarrows.com/archives/use-of-narrative-in-interactive-design.php.
Celik, P, Yalcin & Aydinli, S. (2008). Creativity in design education: From problem-solving to puzzle-solving, ITU A|Z (Journal of the Faculty of Architecture, Istanbul Technical University), VOL. 4, NO. 2, pp.38-51.
Charalambous, N., & Christou, N. (2016). Re-adjusting the objectives of architectural education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 228, 375-382.‏
Eilouti, B. (2018). Scenario-based design: new applications in metamorphic architecture. Front. Archit. Res., 7 (4) 530-543. http://10.1016/j.foar.2018.07.003.
Gerards, S., & De Bleeckere, S. (2014). Narrative Thinking in Architectural Education, ARCC Conference Repository, Retrieved from: https://www.arcc-journal.org/index.php/repository/article/view/282.
Jahn, M. (2017). Narratology: A Guide to the Theory of Narrative, English Department, and University of Cologne, Germany (Version: 2.0. May 2017) Accessed 1 November 2018: http//www.uni-koeln.de/~ame02/pppn.htm.
Kimber, L. (2010). Truth in Fiction: Storytelling and Architecture, Submitted in partial fulfilment of the Master of Architecture (Professional), Victoria University of Wellington, School of Architecture.
Kindt, T., & Muller, H. (2003). What Is Narratology? Questions and Answers Regarding the Status of a Theory, (Narratologia: Beitrage zur Erzahltheorie / Contributions to Narrative Theory, 1). de Gruyter, Berlin /New York.
Nielsen, L. (2004). Engaging Personas and Narrative Scenarios, Ph.D. series, vol. 17, Copenhagen Samfundslitteratur.
Ricoeur, P. (1984). Time and Narrative, Vol. 1. Translation by K. McLaughlin & D. Pellaver, University of Chicago Press, Chicago & London.
Ryan, M. (2005). Entry for the forthcoming Routledge Encyclopedia of Narrative [Internet], Available from: http://Iamar.colostate.edu/~pwryan/narrentry.htm [Accessed 10 May 2006].
Schmid, W. (2010). Narratology, an Introduction, Translation from German by Alexander Starritt, De Gruyter, Berlin and New York.
Shirazi, M. (2009). Architectural Theory and Practice, and the Question of Phenomenology (The Contribution of Tadao Ando to the Phenomenological Discourse) Brandenburgischen Technischen Universitat
Tanney, S., & Schwartz, P., & Yen, Sh., & Shen, L., & Furness, T. (1998). A Design Method for Virtual Environments Using Narrative and Pattern Languages; Technical Report #R-98-13, HITL, University of Washington.
Tully, R. (2012). Narrative Imagination: A Design Imperative; Irish Journal of Academic Practice, Vol. 1, Iss. 1, Art. 8; Available at: https://arrow.dit.ie/ijap/voll/iss1/8.
Tvedebrink, T., & Jelic, A. (2018). Getting under the (ir) skin. Persona Studies, 4 (2), pp.5-24. http://doi.org/10.21153/psj2018vo14no2art746.