تعامل معنا و نقوش تصویری (نمونه موردی تابلوی روز و شب موریس اشر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دکتری تخصصی، استاد تمام گروه پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

10.22034/ias.2020.248052.1340

چکیده

تقابل ­های دوتایی از اصول حاکم بر جهان مادی است و انسان نیز خود موجودی ترکیبی از جسم و روح است. به یقین این معناها نمی تواند باز‌نمودی در هنر بشری از‌جمله نقوش تصویری نداشته باشند. هنر گاه این معناها را همان­­گونه که هستند، بازتاب داده و گاه آن ها را در قالب نمادها و نشانه ­هایی به تصویر می­ شند. تقابل­ ها در آثار هنری تصویری همیشه به معنای تضاد نیست و در برخی از آثار، تکمیل­ کنندۀ یکدیگر می‌شوند و در کنار یکدیگر معنا می ­یابند. برای مطالعه معنای تقابل­ ها در نقوش تصویری انتخاب نمونه ­ای شاخص هنری ضرورت داشت؛ لذا این اثر به‌عنوان پُر‌تقابل­ ترین اثر هنری معاصر اشر، برای این امر انتخاب گردید. عنوان، فرم و محتوای آن دارای تقابل­ های بسیاری بوده و این اثر از نظر شکل، بیان، ساختار، رنگ، تصاویر و نقوش در حد اعجازآوری مشحون‌ ارزش ­های معنایی و متباین بصری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تطبیقی و با تکیه بر داده­ های منابع کتابخانه ­ای انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می­ دهد، عدد تقابل­ های دوتایی در تابلوی روز و شب به 7 نمونه می ­رسد و در تعمیم آن ها به کارکردهای هنری به‌ویژه از منظر معانی، شامل تقابل‌های دوتایی فرمی و کنشی (محتوایی و روایی) بوده و قابل انطباق با نظریه دریدا‌ست.

اهداف پژوهش‌:
1. بررسی تعامل معنایی تقابل­ ها در نقوش تصویری تابلوی روز و شب موریس اشر.
2. بررسی کارکردهای معنایی تقابل دوتایی.

سؤالات پژوهش:
1. میزان انطباق­ پذیری نظریه تقابل­ های دوتایی دریدا بر آثار هنر تصویری چقدر است؟
2. کارکردهای معنایی تقابل­ های دوتایی چگونه است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interaction of Meaning with Pictorial Motifs (Case Example of Morris Escher's Day and Night Painting)

نویسندگان [English]

  • Sadaf Pourmahmoud 1
  • Ashrafosadat Moosavilar 2
1 P. H. D., student in Art Research, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 P. H. D., Full Professor of Art Research Department, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Binary contrasts are among the ruling principles of the material world, and man is a combination of the body and soul. Certainly, these meanings cannot be embodied in human art, including pictorial motifs. Art, now and then, reflects meanings as they are in actual reality and at times depicts them in the form of symbols and signs. Contrasts in visual works of art do not at all times employ conflict as they complement each other and find significance when involved. In order to study the meaning of contrasts in pictorial motifs, it is necessary to select a sample of artistic index; therefore, Escher's most controversial contemporary work of art was selected. The title of this work and its form and content have many contrasts as it is full of semantic and contrasting visual values in terms of shape, expression, structure, color, images and motifs. The present research was conducted in a descriptive and comparative method and based on the data of library sources. The results of this research show that the number of binary contrasts in the Day and Night painting reaches seven examples, and in generalizing them to artistic functions, specifically from the point of view of meaning, it contains binary contrasts of form and action (content and narrative) and can be adaptation to Derrida's theory.

Research aims:
1. Investigating the semantic interaction of contrasts in the pictorial motifs of Morris Escher's painting of Day and Night.
2. Examining the semantic functions of binary opposition.

Research questions:
1. What is the degree of adaptability of Derrida's theory of binary oppositions to works of visual art?
2. What are the semantic functions of binary contrasts?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interaction of Meaning
  • Jacques Derrida
  • Dual Confrontations
  • Visual Arts
  • Maurice Escher's Day and Night Painting
احمدی، بابک. (1371). ساختار و تاویل متن، 2 جلد، تهران: مرکز.
اسکولزر، رابرت. (1383). درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمه فرزانه طاهری، چاپ دوم، تهران: آگه.
اشر، موریس کورنیس. (1389). مجموعه آثار گرافیکی موریس اشر، ترجمه محمدرضا عبدالعلی و مژگان جایز، تهران: میردشتی.
چندلر، دانیل. (1387). مبانی نشانه­ شناسی، ترجمه مهدی پارسا، تهران: سورۀ مهر.
حبیبی افراتختی، معصومه. (1393). «تقابل ادوتایی در سورۀ مبارکه الیل»، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر.
دریاب، سحر. (1389). «بررسی هزار و یک شب براساس آراء ژاک دریدا»، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده ادبیات و زبان ­های خارجی.
داندیس، اِ. دونیس. (1395). مبادی سواد بصری، چاپ چهل و چهارم، تهران: سروش.
زیبا کلام، فاطمه. (1378). سیر اندیشه فلسفی در غرب، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ.
سجودی، فرزان. (1382). نشانه­ شناسی کاربردی، تهران: قصه.
شمسیا، سیروس. (1383). نقد ادبی، چاپ چهارم، تهران: فردوس.
ضیمران، محمد. (1379). ژاک دریدا و متافیزیک حضور، تهران: هرمس.
غریب، رز. (1378). نقد بر مبانی زیبایی شناسی و تأثیر آن در نقد ادبی، ترجمه نجمه رهایی، مشهد: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
مقدادی، بهرام. (1378). فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی (از افلاطون تا عصر حاضر)، چاپ نخست، تهران: فکر روز.
هالینگ دیل، رجینالد جان. (1387). تاریخ فلسفه غرب، ترجمه عبدالحسین آدزنگ، چاپ هفتم، تهران: ققنوس.
نوروزی طلب، حمیدرضا؛ رستمی ثانی، انسیه. (1391). «فریب بصری در آثار تصویرگران نوگرا»، دو فصلنامه دانشکده هنر شوشتر، دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 2، صص. 99- 83.
Asher, R.E. & Simpson, J M. J. (1994).  the Encyclopedia of Language and linguistics, vol 1. England, Pergamon Press.
Bradley, A. (2008). Derrida’s of Grammatology, Edinburgh, Edinburgh university Press.
Brannigan, J. (1999). we have nothing to do with literature: Derrida and surrealist writing the French connections of jacques Derrida, Wolfreys j, Brannigan J & Robbins (Eds) New York: state university of New York Press. pp. 53-70.
Derrida, J. (1982). Margins of Philsophy, translate by Alan Bass, Sussex: the harvester Press.
Derrida. J. (2005).  writing and Difference, translate by Alan Bass, New York, Routledge.
Houle, M. (1998). Portrait of Escher: Behind the Mirror, in Schattschneider, D & Emmer, M. Eds., M.C. Escher’s Legacy: The Cenntenial & Celebration, 2nd Printing, Berlin: Springer.
Lyons, J. (1981). Semantics, vol 1, cambridge, Cambridge university press.
Mousavilar, A. & Pourmahmoud. S. (2019). A Comparative Study of Derrida's Binary Opposition Theory in Visual Arts. lumenpublishing jornals.vol.10. No.02.
Teuber. M. (1974). Sources of ambiguity in the prints of M. C. Escher, scientific.