فساد از نظر آیات و روایات با تأکید بر شناسایی جرم انگاری ادعای مهدویت و انعکاس آن در پوسترهای معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران / پردیس فارابی

2 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

10.22034/ias.2021.257099.1437

چکیده

وجود برخی خلأهای جامعه به لحاظ نیاز به معنویت باعث شده است که شیفتگان معنویت برای ارضای این نیاز به غلط به دامان بعضی مدعیان پناه ببرند؛ اگر این افراد به حال خود رها شوند منشأ فساد بخشی از جامعه می‌شوند و امنیت روانی و معنوی جامعه را تهدید می‌کنند. حال سؤال اینجاست که آیا شارع مقدس که روی امنیت جانی مردم حساس است و برای فساد فی‌الارضی که منجر به تهدید جانی شود و  برای امنیت روانی و اجتماعی مردم نیز اهمیت قائل است یا نه؟ مسئله مهدویت به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در جامعۀ مذهبی سبب شده است تا گاه افرادی به طرح ادعای مهدویت بپردازند. بررسی این مسئله از نظر جرم‌شناسی یکی از مباحث محوری در جامعۀ امروزی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده‌های منابع کتابخانه‌ای به رشتۀ تحریر درآمده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که با تکیه بر آیات و روایات برجای مانده از ادوار پیش می‌توان بسیاری از مسائل روز را نیز جرم‌انگاری کرد. یکی از نکات مهم دربارۀ مهدویت توجه ساحت‌های هنری به این موضوع است. در همین راستا در پوسترهای هنری معاصر نیز به این مقوله پرداخته شده است.
اهداف پژوهش:

بررسی مقوله فساد و ادعای مهدویت در آیات و روایات.
بررسی مسئلۀ مهدویت در پوسترهای معاصر.

سؤالات پژوهش:

در آیات و روایات تا چه حد به مسئله فساد و ادعای مهدویت پرداخته شده است؟
مسئله مهدویت در پوسترهای معاصر چه بازتابی داشته است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corruption in terms of verses and hadiths with emphasis on identifying the criminality of the claim of Mahdism and its reflection in contemporary posters

نویسندگان [English]

  • MohammadRasoul Ahangarn 1
  • Mohammadali Arabameri 2
1 Tehran university / Farabi Prdis
2 PhD student in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Islamic Azad University, Semnan Branch
چکیده [English]

The existence of some gaps in society in terms of the need for spirituality has caused spirituality enthusiasts to mistakenly resort to some claimants to satisfy this need:
If these people are left alone, they will become a source of corruption for a part of the society and threaten the psychological and spiritual security of the society.
Now the question is whether the holy shari'a, which is sensitive to the security of the lives of the people, and to the corruption on earth that leads to the threat to life, and also to the psychological and social security of the people, or not?
If such a punishment is considered from the point of view of the Shari'a, what is the amount? Is the title of corruptor on earth given to such people or not?

To answer the extent of corruption on earth will be investigated and the questions raised will be try.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Corruption"
  • "Mahdism"
  • "Criminology"
  • "sanctity"
ابطحی کاشانی، سیدمحمد. (1363). مفسد فی الارض. قم: نورعلم حوزه علمیه مدرسین جامعه قم.
ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور. (1411). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چاپ دوم، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
ابن‌اثیر، مبارک‌بن‌محمد. (1364). النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، تحقیق محمود محمد الطناحی، چاپ چهارم، قم: اسماعیلیان.
ابن‌منظور، لسان‌العرب. (1414). تحقیق احمد فارس، چاپ سوم، بیروت: نشر دارالفکر.
جبعی عاملی، زین‌الدین بن علی (الشهید الثانی). (1416). مسالک الافهام فی تنقیح شرائع الاسلام، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.
جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد. (1420). الصحاح، تهران: دارالکتب.
حر عاملی، محمدبن‌الحسن. (1403). تفصیل وسائل‌الشیعه الی تحصیل مسائل‌الشریعه، تحقیق محمد الرازی، چاپ پنجم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
حسینی زبیدی، سیدمحمدمرتضی. (1390ق). تاج‌العروس من جواھر القاموس، تحقیق عبدالعزیز مطر،چاپ دوم، کویت، دارالهدایه.
حلّی، جمال‌الدین. (1410). المقتصر من شرح المختصر، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیه.
حلبی، ابوصلاح. (1403). الکافی فی الفقه، تحقیق رضا استادی، اصفهان: مکتبه امیرالمومنین (ع).
حمیری، نشوان‌بن‌سعید. (1420). شمس‌العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، بیروت: دارالفکر.
خوری شرتوتی لبنانی، سعید. (1403). اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
دامغانی، فقیه حسین‌بن‌محمد؛ عزیزی نقش، کریم. (1361). قاموس قرآن، بی‌جا: بنیاد علوم اسلامی.
راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین‌بن‌محمد. (1322). المفردات فی غریب الفاظ القرآن، تهران: المکتبه المرتضویه.
راوندی، قطب‌الدین. (1405). فقه القرآن فی شرح آیات الاحکام، چاپ دوم، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
زحیلی، وهبه‌بن‌مصطفی. (1422). الوسیط، نشر دارالفکر، دمشق.
زمخشری، محمود. (1407). الکشاف، چاپ سوم، بیروت: دارالکتب العربی.
سبزوارى، سیدعبدالأعلى. (1413). مهذّب‌لأحکام، چاپ چهارم، قم: مؤسسه المنار.
سلمانپور، محمدجواد. (1382). مبانی فقهی حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر، دائره‌المعارف فقه، فقه اهل البیت علی(ع)، شماره 35، صص 145-140.
شهید ثانی، زین‌الدین بن‌على. (1413). مسالک‌الافهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه.
___، ___. (1414). حاشیه‌الارشاد، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
شهید اول، محمد مکّى. (1410). اللمعه الدمشقیه، بیروت: دارالتراث.
شیخ طوسى، ابوجعفر. (1390). الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، تهران: دار الکتب الإسلامیه.
شیخ طوسی، ابوجعفر. (1387). المبسوط، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، تهران: بی‌نا.
شیخ صدوق، محمدبن‌على‌بن‌بابویه. (1413). من لا یحضره الفقیه، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
طباطبایی، سید محمدحسین. (1417). المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
طبرسی، فضل بن‌حسن. (1317). مجمع البیان، تهران: انتشارات ناصرخسرو.
طبری، ابوجعفر محمد بن جریر. (1406). جامع البیان فی تفسیر آیات القرآن، بیروت: دارالمعرفه.
طوسی، ابوجعفر محمد بن‌حسن. (1409). التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
عاملی، شیخ حرّ. (1409). وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
علّامه حلّى، حسن بن یوسف. (1413). مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه،چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
عمید زنجانى، عباس على. (1421). فقه سیاسى،چاپ چهارم، تهران: انتشارات امیر کبیر.
فاضل مقداد، سیورى. (1425). کنز العرفان فی فقه القرآن، قم: انتشارات مرتضوى.
فراهیدى، خلیل بن احمد. (1410). کتاب العین، چاپ دوم، قم: نشر هجرت.
فیروزآبادی، محمد بن یعقوب. (1420). القاموس المحیط، بیروت: دار الفکر.
فیض کاشانی، ملّا محسن. (1415).تفسیر الصافی، تحقیق حسین اعلمی، چاپ دوم، تهران: انتشارات صدر.
قرآن کریم
قرائتی، محسن. (1388). تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درس­هایی از قرآن.
کاظمی، جواد. (1365). مسالک الافهام الی آیات الاحکام، تصحیح محمدباقر بهبودی، جلد ۴، چاپ دوم، تهران: المکتبه المرتضویه.
کلینى، ابو جعفر محمد بن یعقوب. (1415). الکافی،قم: دار الحدیث.
مجلسى، محمدباقر. (1410). بحار الأنوار، بیروت: مؤسسه الطبع و النشر.
محقّق حلّى، جعفر بن‌حسن. (1407). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام،قم: مؤسسه اسماعیلیان.
مصطفی، ابراهیم و دیگران. (1380). المعجم الوسیط، قاھره: دارالدعوه.
معین، محمد. (1384). فرھنگ معین، چاپ دوم، تهران: راه رشد.
موسوی خمینى، سید روح‌الله. (1368). تحریرالوسیله، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.
موسوى گلپایگانى، سید محمدرضا. (1412). در المنضود فی أحکام الحدود، قم: دار القرآن الکریم.
مومن قمی، محمد. (1415). کلمات سدیده فی مسائل جدیده، جلد ١، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
هاشمی شاهرودى، سید محمود. (1419). بایسته­هاى فقه جزا، تهران: نشر میزان.