دوره و شماره: دوره 20، شماره 49، خرداد 1402 
بررسی رویکرد شاعرانه ناصر خسرو و پروین اعتصامی به مهفهوم انسان و تببین هنری ان

صفحه 36-53

10.22034/ias.2022.331755.1886

عاطفه اصلانی راجعونی؛ ثوراله نوروزی داودخانی؛ خدابخش اسدالهی؛ محمدرضا شادمنامن


بررسی تحولات نهاد آموزشی (1320-1299 ش) و انعکاس آن بر هنر معاصر در قزوین

صفحه 335-354

10.22034/ias.2020.247659.1336

ابوالفضل رحمانی؛ محمد کلهر؛ نصرا له پورمحمدی املشی


گونه‌شناسی نقوش سانجیم‌دوزی ترکمن

صفحه 375-394

10.22034/ias.2020.210556.1101

مصطفی رستمی؛ زهرا آقابابائی؛ طاهره میر