پدیده های زیست محیطی در پوسترهای هنرمندان ایران و انگلیس با هدف احقاق حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران،

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

3 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

10.22034/ias.2020.253959.1416

چکیده

امروزه آلودگی هوا به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بشریت تبدیل شده است. صنعتی‌شدن و به‌دنبال آن تولید گازهای گل‌خانه‌ای آلودگی هوا را در پی داشته که در این میان دولت‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین کنش‌گر این مخاطره محسوب می‌شوند. این آلودگی به‌نوبۀ خود باعث بروز زیان به سلامتی اشخاص و محیط‌زیست شده است؛ از این‌رو، تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از آلوده‌سازی هوا در حقوق داخلی و بین‌الملل موضوع حائز اهمیتی است. در حقوق ایران قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی ناظر به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است و اصولاً اشخاص حقوقی حقوق عمومی که وظیفه اعمال حاکمیتی دارند از این قواعد خروج حکمی دارند. اما در حقوق انگلیس، دولت در کلیه زیان‌های وارده حتی ناشی از اعمال حاکمیت خود در قبال عموم پاسخگو است؛ این موضوع قبل از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و در قالب قوانین مصوب شورای اروپا در عرصه داخلی ضمانت اجرای فراملّی داشت که با خروج این کشور از اتحادیه اروپاَ صرفا متکی به قوانین داخلی گردید. مسئله اصلی در این پژوهش بررسی امکان جبران خسارات ناشی از آلوده‌سازی هوا توسط دولت‌ها و مبنای نظری آن به‌واسطۀ اَعمال حاکمیتی آن­هاست. این موضوع به‌عنوان امری بدیهی در نظام حقوقی انگلیس در مورد اعمال تصدی‌گرایانه و حاکمیتی پذیرفته شده است، اما حقوق ایران میان جبران خسارات ناشی از اعمال تصدی‌گرایانه و حاکمیتی تمایز قائل شده و  صرفاً در مورد نخست حکم به جبران مورد پذیرش قرارمی‌گیرد.
اهداف پژوهش:

بررسی پدیده‌های زیست‌محیطی در حقوق ایران و انگلیس و رویکرد حکومت‌ها نسبت به آن.
بررسی پدیده‌های زیست‌محیطی در پوسترهای هنرمندان ایران و انگلیس.

سؤالات پژوهش:

رویکرد حکومت‌ها نسبت به آن آلودگی هوا در ایران و انگلیس چگونه است؟
پدیده‌های زیست‌محیطی در پوسترهای هنرمندان ایران و انگلیس چگونه منعکس شده است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental phenomena in the posters of Iranian and British artists with the aim of realizing human rights

نویسندگان [English]

  • Majid Khosravi 1
  • Amirabass Bozgmeher 2
  • Amirhamze Salarzie 3
1 PhD Student in Private Law, Tehran University of Justice, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Private Law Department, Adalat University, Tehran, Iran
3 Professor of Private Law Department, Adalat University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Liability
  • Air Pollution
  • Entrepreneurial Practices
امیر ارجمند، اردشیر. (1373). «حفاظت از محیط‌زیست و همبستگی بین‌المللی». مجله تحقیقات حقوقی، شماره 15، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش74، 414
رامتین، بهنام. (1380). «ضمانت اجراهای حقوق بین‌المللی در کنوانسیون تجارت‌گونه‌های در معرض انقراض گیاهی و جانوری». فصلنامه علمی سازمان حفاظت از محیط‌زیست، شماره 36، صص 65-60.
زمانی، قاسم. (1381). «توسعه مسئولیت بین‌المللی در پرتو حقوق بین‌الملل محیط‌زیست». مجله پژوهش‌های حقوقی(شهر دانش مدیر مسئول دکتر وحید اشتیاق)، ش 1، 56- 58 .
دبیری، مینو. (1392). آلودگی محیط‌زیست: هوا - آب - خاک – صوت، تهران: نشر اتحاد.
شوون، پل. (1369). آلودگی هوا. مترجم: کریم کوشا، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (1364). جلد سوم، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
غیاث‌الدین، منصور. (1373). آلودگی هوا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
فهیمی، عزیزالله. (1393). اندیشه‌های حقوق محیط‌زیست، قم: انتشارات دانشگاه قم.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا.
کیمیای نواسطلی، پریچهر؛ عابددوست، حسین. (1397). «تحلیل کارکرد نشانه‌های تصویری و نوشتاری در پوسترهای محیط‌زیست».
کاتوزیان، ناصر. (1387). الزام­های خارج از قرارداد. چاپ هشتم، تهران: سازمان انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
مشهدی، علی. (1390). مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی هوا، فصلنامه اطلاع‌رسانی حقوقی، ش ۲۵، 59.
معنوی‌راد، میترا؛ مددی، شادی. (1398). «رهیافت پوسترهای ایرانی در حفاظت از محیط‌زیست (با تأکید بر موضوع بازیافت در دهه‌های 80 و 90 ه.ش». دومین همایش بین‌المللی هنرهای تجسمی و محیط‌زیست با رویکرد هنر».
مهدى، شمس‌الدین. (1369). نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه: مرتضى آیت‌اللّه‌زاده، تهران: دانشگاه تهران.
هیثم، محمد. (2004). المسئولیه عن تعویض اضرار تلوث البیئه فی القانون، دراسته مقارنه، جامعه العدن، کلیه الحقوق.
Harpwood, V. (2009) Modern Tort Law, Seventh edition, London, Routledge.Covendish.
Jane Stapleton, "Duty of Care Factors", py; Graham Stephenson, Sourcebook on Torts; p 393.
Schaffer, L., & Wietecki, A. (2009). McGraw-Hill's Real Estate Law for Paralegals. McGraw-Hill. p 7.
Carper, K. L. (Ed.). (2000). Forensic engineering. CRC press. p 130.
Act Not Prohibited Under International Law available at: www.foe.uk/campaigns/atmosphere-and-transport/pubs/lagms.htm