دوره و شماره: دوره 20، شماره 51، آذر 1402 
جایگاه اصل «هویت» در تبیین مفهوم «محله اسلامی»

10.22034/ias.2023.375336.2111

مرضیه الزهرا نصیرپور؛ محمد نقی زاده؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی