دوره و شماره: دوره 20، شماره 50، شهریور 1402 
اثر بهینه نور در فضاهای مسکونی معاصر مبتنی بر الگوی نور معماری صفوی

10.22034/ias.2021.310029.1766

طلا علی اکبرزاده اهری؛ اسدالله شفیع زاده؛ حسن ابراهیمی اصل؛ نیما ولی زاده


گسترش فضاهای آیینی در مجتمع های مسکونی با رویکرد افزایش توانمندی اجتماعی بانوان

10.22034/ias.2023.380032.2135

لیلا کاظمی اسفنجانی؛ حمیدرضا عظمتی؛ محمد باقری؛ بهرام صالح صدق پور؛ مهناز محمودی‌زرندی