دوره و شماره: دوره 20، شماره 50، شهریور 1402 
اثر بهینه نور در فضاهای مسکونی معاصر مبتنی بر الگوی نور معماری صفوی

صفحه 495-523

10.22034/ias.2021.310029.1766

طلا علی اکبرزاده اهری؛ اسدالله شفیع زاده؛ حسن ابراهیمی اصل؛ نیما ولی زاده


گسترش فضاهای آیینی در مجتمع های مسکونی با رویکرد افزایش توانمندی اجتماعی بانوان

صفحه 577-601

10.22034/ias.2023.380032.2135

لیلا کاظمی اسفنجانی؛ حمیدرضا عظمتی؛ محمد باقری؛ بهرام صالح صدق پور؛ مهناز محمودی‌زرندی


بررسی نمود مضامین حکمت اشراق سهروردیِ حاکم در دوره صفویه بر معماری مساجد شیعی پس از انقلاب اسلامی

صفحه 797-816

10.22034/ias.2024.437305.2338

سپیده شریف خواجه پاشا؛ مهروش کاظمی شیشوان؛ اکرم حسینی؛ اسدالله شفیع زاده