مقایسه اشعار انتقادی حافظ و اندیشه انتقادی هابرماس در تطبیق با رویکرد انتقادی در نقاشی معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک ، ایران.

10.22034/ias.2023.414559.2281

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Hafez's critical poems and Habermas's critical thought in matching with the critical approach in contemporary painting

نویسندگان [English]

  • Karim Nasrollahi 1
  • Shahrokh Hekmat 2
  • Mohsen Izadiyar 3
1 PhD student of Persian language and literature, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical thinking
  • Jurgen Habermas
  • Hafez Shirazi
  • contemporary painting
  • rationality and communicative action