تحلیل CFD رفتار حرارتی زیستگاه پایدار مریخ با تأکید بر مدل‌سازی هندسی گنبدسازی ایرانیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 گروه مهندسی مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

10.22034/ias.2023.388983.2177

چکیده

در عصر حاضر بحران زیست‌محیطی و کمبود انرژی به چالش بزرگی برای معماران، سرمایه‌گذاران و کاربران صنعت ساختمان تبدیل شده است. یکی از الزامات طراحی معماری در جریان دستیابی به ساختمان بهینه از لحاظ مصرف انرژی، میزان دریافت و حفظ (عدم دریافت) دمای حاصل از تابش خورشید در راستای ایجاد آسایش حرارتی ساکنان و کاربران هست. از سوی دیگر با پیشرفت علم و تکنولوژی، تحقیقات و اکتشافات در حوزه‌های گوناگون تنها به زمین محدود نشده و مطالعات زیادی در مورد سفر، اسکان و تمدن فضایی انجام شده است. لذا مهندسان مکانیک به یاری معماران پیوسته‌اند و دیدگاه‌های خود را مشترکاً در مورد زندگی در فضا مطرح نموده‌اند. اساساً، معماری فضا تعمیمی از معماری زمین است و ازآنجاکه حدود 40 درصد از مصرف انرژی در بخش ساختمان است، به‌کارگیری راه‌های گرمایش (و سرمایش) فعال و غیرفعال کمک قابل‌توجهی به کاهش مصرف انرژی می‌کند. ازاین‌رو در این پژوهش، سعی گردید تا ضمن شناسایی مؤلفه‌های مؤثر در ساختار کالبدی و محیطی طراحی زیستگاه پایدار در مریخ، با ایجاد پیکره‌بندی ملهم از گنبدسازی و مناسب با شرایط اقلیمی خاص مریخ، فاکتور تأمین آسایش حرارتی ساکنین زیستگاه را با ترکیب بهینه لایه‌های شیشه و متریال بتن مریخی مورد بررسی قرار دهیم. در این مطالعه از روش تحقیق «شبیه‌سازی و مدل‌سازی» استفاده شده و مواد و روش دستیابی به این هدف، استفاده از شبیه‌سازی کامپیوتری (نرم‌افزار فلوئنت) است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش سطح بتن مریخی و کاهش سطح شیشه، تشعشع وارد شده موقعیت کمتری جهت خروج از دامنه دارد و اتلاف انرژی کمتر شده است
 
.اهداف پژوهش:

شناسایی مولفه‌های مؤثر در ساختار کالبدی و محیطی طراحی زیستگاه پایدار در مریخ.
الگوگیری از مدل‌سازی هندسی گنبدسازی ایرانیان در طراحی زیستگاه پایدار در مریخ.

سؤالات پژوهش:

مؤلفه‌های مؤثر در ساختار کالبدی و محیطی طراحی زیستگاه پایدار در مریخ کدامند؟
چگونه می‌توان از مدل‌سازی هندسی گنبدسازی ایرانیان در طراحی زیستگاه پایدار در مریخ الگو گرفت؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

CFD analysis of the thermal behavior of the stable habitat of Mars with an emphasis on the geometrical modeling of Iranian domes

نویسندگان [English]

 • Atieh Dezfouli 1
 • Kamal Rahbari Manesh 2
 • Mohammad Mehdi Kheirikhah 3
 • Jamaleddin Soheili 2
1 PhD Researcher in Architecture, Department of Architecture, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Department of Architecture, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Department of Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In today's era, the environmental crisis and energy shortage have become a big challenge for architects, investors and users of the building industry. One of the architectural design requirements in the process of achieving the optimal building in terms of energy consumption is the amount of receiving and maintaining (not receiving) the temperature from the sun's radiation in order to create thermal comfort for residents and users. mechanical engineers have joined the help of architects and have shared their views about life in space. Basically, the architecture of the space is a generalization of the architecture of the earth, and since about 40% of the energy consumption is in the building sector, the use of active and passive heating (and cooling) ways helps significantly to reduce energy consumption, in this research, while identifying the effective components in the physical and environmental structure of the design of a sustainable habitat on Mars, by creating a configuration inspired by dome building and suitable for the special climatic conditions of Mars, the factor of providing thermal comfort to the inhabitants of the habitat with the optimal combination of layers of glass and Let's examine the Martian concrete material. In this study, the research method "simulation and modeling" is used, and the materials and method to achieve this goal is the use of computer simulation. by increasing the level of Martian concrete and decreasing the level of glass, the incoming radiation has less opportunity to exit the domain and the energy loss has decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Space Architecture
 • Mars
 • Thermal Comfort
 • Sustainable Habitat
 • Fluent
 1. رهروی پوده، ساناز.؛ ولی بیگ، نیما و رحیمی آریایی، افروز. (1399). «تحلیل جزئیات هندسی و اجرایی در گنبدهاى دوپوستة گسستة نارشاخص شهر اصفهان (نمونه‌های مطالعاتى: گنبدهاى مسجد جامع عباسى، آرامگاه درب امام، مدرسه چهارباغ، و کلیسای بیت‌اللحم)، نشریه صفه، شماره 73، صص: 104-86. 

  فیض‌اله بیگی، آرزو؛ گلابچی، محمود و رضازاده اردبیلی، مجتبی. (1398). «تحلیل هندسه نظری و عملی و تناسبات گنبد دوپوسته گسسته مسجد جامع عباسی اصفهان»، نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی دوره 24 شماره 4 صص: 48-35.

  هود، سیده دل‌افروز؛ محمودی زرندی، مهناز و کامیابی، سعید. (1399). «دستیابی به اصول طراحی نماهای دوپوسته با تأکید بر ایجاد تهویه دودکشی در اقلیم گرم و مرطوب»، فصلنامه علمی - پژوهشی نقش‌جهان، دوره 10، شماره 2.

  Bogdahn,C., Breaum,A.,  Breum,H., Larsen,H & Løvenskjold,M. (2109). In-situ Habitat Design on Mars. Humanistisk-teknologi gruppe-nr: v1924809575.

  Delgado,D.J. (2021). Applications of Architecture for Future Martian Habitats. AIAA Southeastern Regional Student Conference. April 5-6.

  Petrov G.. (2004). “A Permanent Settlement on Mars”, Master of Architecture Thesis at the Massachusetts Institute of Technology, February 2004.

  Kent, L. (2019). What we now know (and still don’t) about life on Mars. CNN. Retrieved from https://edition.cnn.com/2019/12/06/world/life-on-mars-evidencescn/index.html.

  Van Alebeek, S. C. M. (2014).  Interstellar habitat: an architectural design of a habitat traveling through deep space. (Author). 31 Dec 2014.

  1. Cohen, M.. (2015). Astrotecture, Palo Alto, CA, USA 94306, “First Mars Habitat Architecture”, AIAA SPACE 2015 Conference and Exposition, 31 Aug-2 Sep 2015.

  M.Cohen, Marc, “Being a spacearchitect, Courtesy of NASA, 2014, pp 78-80.

  Zubrin, R., and Wagner, R.. (1996).  The Case for Mars: The plan to settle the Red planet and why we must. Free Press.

  Ferl, R.; Wheeler,R, Levine,H & Paul,A. (2002).”Plants in space”, Current Opinion in Plant Biology 2002, 5:258–263, © 2002 Elsevier Science Ltd. All rights reserved.”Published online 21 March 2002”

  Haupilk-Meusburger, S. & Bannova, O. (2016). “Space Architecture Education for Engineers and Architects Designing and Planning Beyond Earth”.

  Griffin, Brand N. (2018). ”Step-by-step process for designing weightless space habitats”, Space Architecture Technical Committee (SATC). 

  Alhilal, A.; Braud, T & Camille; Hui, P. (2019). The Sky is NOT the Limit Anymore: Future Architecture of the Interplanetary Internet”, IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, v. 34, (8) , article number 8799061, p. 22-32.

  Bamford, R.A. “ How to create an artificial magnetosphere for Mars’’,  09.023 Received 12 July 2021; Received in revised form 7 September 2021; Accepted 14 September 2021.

  Kennedy, K. (2002). “Lessons from TransHab: An Architects Experience” AIAA Space Architecture Symposium, 10-11 October 2002, Houston, Texas, AIAA 2002-6105.

   Henze, S. (2012). “Module for Lunar Base Project, Command and Control Center”, Sasakawa International Center for Space Architecture, University of Houston College of Architecture.

  Mackenzie, B. (1987). “Building Mars Habitats Using Local Materials” pg 575 in The Case for Mars III: Strategies for Exploration. Stoker, Carol ed., American Astronautical Society: Science & Technology Series, V.74.

  Neumerkel,R.W.E.,Vecerdi,M., Meusburger,S.H. (2021). Design of an Autonomously Deployable Mars Habitat. 50th International Conference on Environmental Systems. 12-15 July.

  Praslova,V., Riabets,Y., Shchurova,V., Zinovieva,O.,Harbar,M. (2020). Functional Organization of extraterrestrial underground base on Mars. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE). Volume-9 Issue-5, March.

  Sabu Th., Yves Grohens, Y. B. P., 1st Edition 2019, Industrial Applications of Nanomaterials, Elsevier.

  International Organization for Standardization (ISO), 2015. Nanotechnologies–Vocabulary–Part 2: Nanoobjects. ISO/TS 80004-2: 2015, Retrieved 8 January 2018.

  Tithi, K.N. (2017). Mars Habitation: Design for extreme condition. Ms Thesis. Miami University. http://hdl.handle.net/2374.MIA/6146

  Von Braun, W., The Mars Project. Bechtle Verlag, 1952.

  NASA. Man-Systems Integration Standards, NASA-STD-3000, Rev. B., 1, 1995.

  NASA. Mars Reference Mission. NASA Special publication 6107, 1992. Prairie View A&M University

  Özdemir,K. (2020). Building a home in mars. Future, technology and architecture.NO 45. PP 39-45. In Turkish.

  Williams,M. (2015). “Mars compared to Earth”, Universe Today corporate website, available at : www.universetoday.com/22603/mars-compared-to-earth/ (accessed 11 February 2023).

  Williams, D. R. (2018). “Mars Fact Sheet”, National Space Science Data Center. NASA, NASA corporate website, available at : https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/marsfact.html (accessed 10 January 2023).

  Cushing, G. E. (2012). "Candidate Cave Entrances on Mars." Journal of Cave and Karst Studies, 74:1,: 33-47.

  Appelbaum, J., Flood,D.J. (1990). "Solar Radiation on Mars." Solar Energy, 45:1: 353-363

  Cushing,G.E. et al. (2007). "Them is Observes Possible Cave Skylights on Mars." Geophysical Research Letters, 34:1, 18.

  Alamoudi,M.A., Doheim,R., and Mohammed,M.F.M. (2022). Humanizing Being on Mars: A Martian Colony. Civil Engineering and Architecture 10(3A): 19-26, DOI: 10.13189/cea.2022.101303.

  Chaplin, Joyce E. (2013). Round About the Earth: Circum navigation from Magellan to Orbit. (New York: Simon&Schuster) 36(.

  Vertika, Shukla & Kumar, N. (2020). Environmental Concerns and Sustainable Development, Volume 2: Biodiversity, Soil and Waste Management. 

  Wan. Lin, Wendner. Roman, Cusatis. G. (2018).” A Novel Material for In Situ Construction on Mars: Experiments and Numerical Simulations”, Department of Civil and Environmental Engineering, McCormick School of Engineering and Applied Science, Evanston, Illinois 60208, USA.

  Fana Jian, Yangb Chuan-Chang, Chena Elton J, Luoa Han-Bin, " Preliminary structural analysis of a conceptual design for a small-scale erectable lunar habitat ", CCC 2018 Proceedings of the Creative Construction Conference. (2018). Edited by: Miroslaw J. Skibniewski & Miklos Hajdu DOI 10.3311/CCC2018-026