.تحلیل کارایی عملکردی مدارس ایران براساس شاخص سازگاری فضا؛ نمونه موردی (مدرسه چهارباغ ،دارالفنون ،البرز وسلمان).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه معماری دانشکده معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار گروه معماری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

10.22034/ias.2023.404269.2229

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Functional efficiency analysis of Iranian schools based on space compatibility index;a case study (Chaharbagh, Dar al-Funun, Alborz and Salman schools)

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Narimani 1
  • Malihe Taghipour 2
  • Aliakbar Heidari 3
1 Phd Researcher, Department of Architecture,Faculty of Architecture.Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Associate Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Technical Engineering, Yasouj University, Yasouj, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • functional efficiency
  • space compatibility
  • space syntax
  • Iranian schools