ارزشیابی در الگوی فرایندی و دائمی بازنگری برنامه درسی آموزش هنر دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی، پردیس شهید صدوقی، دانشگاه فرهنگیان،کرمانشاه،ایران

10.22034/ias.2023.411806.2269

چکیده

مؤلفه‌های مختلفی در کیفیت الگوهای آموزش هنر نقش دارند. در این پژوهش از روش کیفی، از نوع پدیدارشناسی استفاده شده است. شرکت‌کنندگان در این پژوهش ده نفر از اساتید باسابقه مدیرگروهی، تدریس یا مشارکت در طرح‌های بازنگری بودند که به‌صورت؛ نمونه‌گیری هد‌فمند از نوع موارد استثنائی انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام و با روش کدگذاری موضوعی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. از مجموعه یافته‌های این پژوهش، پس از حذف کدهای مشترک، 210 کد مفهومی استخراج شد که بیانگر تجارب اساتید در شناسایی مراحل تدوین مدل ارزشیابی بازنگری برنامه درسی آموزش هنر دانشگاه فرهنگیان بود. در زمینه ارزشیابی الگوی فرایندی و دائمی بازنگری برنامه درسی آموزش هنر دانشگاه فرهنگیان چهار مؤلفه اصلی و دوازده زیرمؤلفه دسته‌بندی شدند. یافته‌ها نشان داد که این پژوهش به ارزشیابی و نظارت بازنگری برنامه درسی آموزش هنر براساس بازخورد به فرایند بازنگری (بازخورد از روند بازنگری، ارزیابی پاسخگویی، تشخیص، بازنگری جزیی و حذف انحرافات)، ارزشیابی فرایندی بازنگری بومی (ارتقا روش‌های بازنگری، پایش مبتنی بر آگاهی از نقاط ضعف و قوت برنامه، بازبینی مداوم فرایند بازنگری، ارزیابی و مداخله در فرایند کسب شایستگی‌ها)، ارزشیابی برونداد بازنگری بومی (ارزیابی مداوم دانشجویان فارغ‌التحصیل، پایش شایستگی‌های حرفه‌ای معلمی، پایش ویژگی‌های معلم شایسته) و استمرار در ارزشیابی هر 3 تا 4 سال می‌پردازد.
 اهداف پژوهش:

بررسی تجارب اساتید از ارزشیابی بازنگری برنامه درسی آموزش هنر دانشگاه فرهنگیان.
تبیین مؤلفه‌های مؤثر در ارزشیابی بازنگری برنامه درسی آموزش هنر دانشگاه فرهنگیان

 سؤالات پژوهش:

 تجارب اساتید از ارزشیابی بازنگری برنامه درسی آموزش هنر دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟
مؤلفه‌های موثر در ارزشیابی بازنگری برنامه درسی آموزش هنر دانشگاه فرهنگیان کدام است؟

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation in the process and permanent model of revision of art education curriculum of Farhangian University

نویسنده [English]

  • Azadeh Bavakhani
Department of Educational Sciences, Shahid Sadoughi Campus, Farhangian University, Kermanshah,Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum revision
  • art education curriculum
  • evaluation in revision
  • Farhangian University
حسین قلی‌زاده، رضوان؛ آهنچیان، محمدرضا؛ کوهساری، معصومه و نوفرستی، علی. (1396). «تجربه بازنگری برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد». نشریه نامه آموزش عالی، شماره 40:97-124.
 سلیمی، لادن؛ کشتی آرا، نرگس و فتحی، کوروش. (1393). «تبیین سیر تحول و اصلاح نظام برنامه درسی آموزش عالی بعد از انقلاب اسلامی در ایران». دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، شماره 9:52-73.
 گال م، بورگ و گال ج. (1392). روش‌های تحقیق کمی و کیفی. ترجمه: احمدرضا نصر و همکاران، جلد اول، تهران: انتشارات سمت.
 مهر محمدی، محمود. (1390). برنامه درسی: نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم‌اندازها. ویراست سوم. تهران: انتشارات آستان قدس رضوی.
 مهر محمدی، محمود. (1383). چیستی، چرایی و چگونگی آموزش عمومی هنر. تهران: انتشارات مدرسه.
 موسی‌پور، نعمت‌الله: احمدی، آمنه. (1394). طراحی کلان برنامه درسی تربیت‌معلم. تهران: انتشارات دانشگاه فرهنگیان.
Angela,T. (2017). An Examination of the Relationships between Agile Leadership Factors and Curriculum Reform in Higher Education. Thesis, District of Columbia; Maryland; Virginia.
Loughran, J. & Hamilton, M. L. (2016). International Handbook of Teacher Educa- tion (Vol. 1). Singapore: Springer, Science+Business Media.
Marsh C J,willis G. (2007). Curriculum: alternative approaches,on going issues.4th edition,pearson: merrilll prentice Hall,394p.
McKenna, S. (2013). Curriculum Renewal Road Map. HS Curriculum Renewal Project 2013.
UNESCO. (2010). EFA Global Monitoring Reports. Reaching the marginal- ized. Paris: UNESCO, Available: http://unesdoc.unesco.org/imag- es/0018/001866/186606e.pdf (last checked by the author on the 10th of November 2010).
Usen, A. (2011). The Factors Influencing Class Teacher Students Evaluations Relating to the Quality of Initial Teacher Education inTallinn University. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29,1289-1295.
Verma, V. (2014). Quality assurance in teacher education system. Research Direc- tions, 1(2), pp. 1-5.
Yu, A. (2015). A Study of University Teachers’ Enactment of   China. International Education Studies; Vol. 8, No. 11; pp113-122.