الگوی طراحی مسجد در معماری معاصر با تأکید بر مساجد شهر دزفول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحداهواز، دانشگاه آزاداسلامی، اهواز،ایران

2 گروه معماری ، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

3 دانشیار مدعو، گروه معماری واحد آزاد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز،ایران و دانشیار گروه معماری،دانشگاه شهید بهشتی تهران،ایران

10.22034/ias.2021.276051.1558

چکیده

این مقاله در صدد است با بررسی مساجد تاریخی شهر دزفول در جهت بازشناسی طراحی مسجد بر اساس الگوهای سنتی و تاریخی در طراحی مساجد معاصر بپردازد. پرسش‌های پژوهش عبارتند از: الگوی‌های سنتی و تاریخی در مساجد شهر دزفول چگونه می‌باشد؟ ساختار شکلی و فضایی در مساجد شهر دزفول در دوره‌های مختلف چگونه می‌باشد؟ چگونه می‌توان براساس معماری مساجد دزفول الگوی برای مساجد معاصر پیشنهاد نمود؟
فرآیند استنتاج از سه مرحله تشکیل شده است: بررسی مساجد موجود در شهر دزفول و دسته بندی و انتخاب مساجد از نظر تاریخی، ساختاری و شکلی؛ طبقه‌بندی داده‌های کمی و تحلیل آنها؛ نتیجه‌گیری می‌باشد. براساس مبانی تحقیق، روش مورد استفاده جهت انجام تحقیق از راهکارهای ترکیبی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات، ترکیبی از مطالعات کتابخانه‌ای و مراجعه میدانی است. برای رسیدن به پرسش‌های پژوهش با استفاده از یک روش کمی و کیفی در مقایسه بین مساجد تاریخی شهر دزفول از نظر ساختاری و شکلی مورد استفاده قرار گرفته است. سپس بنابر نتایج بدست آمده، الگوی طراحی آنها شناسایی و تبیین شده است. براساس بررسی‌های انجام گرفته در جهت الگوی برای مساجد معاصر بر اساس بررسی و بازشناسی معماری مساجد تاریخی دزفول می‌توان مساجد را با استفاده از الگوهای معماری سنتی با اقلیم شهر دزفول منطبق نمود و همچنین ساختار شکلی و فضای مساجد در دوره‌های مختلف دستخوش تحولات گوناگون بوده و هر دوره تاریخی دارای ویژگی‌‌های خاص خود می‌باشد. در انتها با بهره‌گیری از آموخته‌های این بناهای تاریخی، الگوی جهت بکارگیری در طراحی مسجد پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mosque design pattern in contemporary architecture with emphasis on Dezful mosques

نویسندگان [English]

  • Hassan Solymani 1
  • Mahnoush Mahmoudi 2
  • Saeid Mirriahi 3
1 Department of Architecture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Department of Architecture, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran.
3 Visiting Associate Professor, Department of Architecture, Ahvaz Azad Branch, Ahvaz Islamic Azad University, Iran and Associate Professor, Department of Architecture, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This article intends to study the historical mosques of Dezful in order to recognize the design of the mosque based on traditional and historical patterns in the design of contemporary mosques. The research questions are: What are the traditional and historical patterns in the mosques Dezful? What is the formal and spatial structure of mosques in Dezful in different periods? How can a model for contemporary mosques be proposed based on the architecture of Dezful mosques?
The inference process consists of three stages: review of mosques in Dezful and classification and selection of mosques in terms of history, structure and form; Classification of quantitative data and their analysis; Is the conclusion. Based on the research principles, the method used to conduct the research is a combination of solutions. The data collection method is a combination of library studies and field reference. To reach the research questions using a quantitative and qualitative method in comparison between the historical mosques of Dezful in terms of structure and form has been used. Then, according to the results, their design pattern is identified and explained. Based on the studies conducted for the model of contemporary mosques, based on the study and recognition of the architecture of historical mosques in Dezful, mosques can be adapted to the climate of Dezful city using traditional architectural patterns. The historical period has its own characteristics. Finally, using the lessons learned from these historical monuments, a model has been proposed to be used in the design of the mosque

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic architecture
  • historic mosques
  • traditional architecture
  • design patterns
  • contemporary mosques