هستی‌شناسی "واقعیت" در اندیشه بودریار و تطبیق آن با رئالیسم در هنر رسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه هنر، گروه فلسفه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه فلسفه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ias.2023.416140.2288

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ontology of "reality" in Baudrillard's thought and its comparison with realism in media

نویسندگان [English]

  • Mahsa Masjoudi 1
  • Mohammad Shokry 2
  • Shamsolmolook Mostafavi 3
1 Ph.D. student of Philosophy of Art, Department of Philosophy, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Philosophy, Faculty of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Philosophy, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reality
  • Media
  • Social Networks
  • Baudrillard
  • Technology