هنر، زبان و معنای زندگی"مطالعه تطبیقی پیرامون اندیشه‌های اگزیستانسیالیستی سارتر و هایدگر در ارتباط با ادبیات و هنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه هنر، واحد سنندج, دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه آموزشی فلسفه هنر، واحد سنندج, دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، ایلام، ایران

10.22034/ias.2023.376656.2117

چکیده

در دوران تجدد، یأس و بی‌معنایی بر روح و جان انسان مدرن، بیش از هرزمانی تأثیر گذاشته و باعث شد تا ارزش‌های اخلاقی که بشر همیشه به آن به چشم ارزش‌های متعالی نگاه می‌کرد، بی‌ارزش شده و معنای خود را از دست بدهند. بنابراین رفته‌رفته بررسی و تبیین ضرورت انکارناپذیر نقش و اهمیت معنا در زندگی، اهمیت دوچندان یافت و اندیشمندان را بر آن داشت تا به آن عطف نظر نمایند. در این میان، فیلسوفان اگزیستانسیالیست به‌واسطۀ ماهیت مسأله، به آن توجه بیشتری کردند. در این پژوهش تلاش شده است تا به روش توصیفی و تطبیقی، ضمن بررسی نسبت بین هنر و ادبیات با فلسفۀ اگزیستانسیالیسم، به مهم‌ترین مسئلۀ زیستی بشر امروز، از طریق نقش هنر در معنابخشی به زندگی، پاسخ داده شود. رویکردی که در آن ادبیات می‌تواند همچون راهنمایی برای ساختن ارزش‌های نو و متعاقب آن ساختن معنا، عمل کند. در نتیجه خواهیم دید که از منظر سارتر، نثر و از منظر هایدگر، شعر، نقش انکارناپذیری در معنابخشی به زندگی ایفا می‌کنند؛ چراکه ادبیات می‌تواند با منش آشکارکنندگیِ خود، جهان را بر انسان‌ها آشکار کند و از این منظر بین هنر و التزام ارتباط تنگاتنگی برقرار است که در زمینۀ ارتباط بین اثر هنری و هنرمند آغاز شده و در نهایت با معنابخشی به مخاطب به تکامل می‌رسد.
اهداف پژوهش:

بررسی نقش هنر و ادبیات در معنا بخشیدن به زندگی انسان معاصر.
آشکارسازی نسبت میان هنر و ادبیات با اخلاق.

سؤالات پژوهش:

چه رابطه‌ای میان ادبیات و اخلاق وجود دارد؟
هنر و زیبایی چگونه می‌تواند در معناداری مؤثر باشد؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

"Art, language and the meaning of life"A comparative study of existentialist thoughts of Sartre and Heidegger in relation to literature and art

نویسندگان [English]

  • Zeynab Arab 1
  • Seyad Sadegh Zamani 2
  • Seyed Rahmatollah Mousavi Moghaddam 3
1 Doctoral student of Philosophy of Art, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Philosophy of Art, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
3 Department of Islamic Studies, Faculty of Medicine, University of Medical Sciences, Ilam, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • existentialism
  • art
  • language
  • literature
  • meaning of life
آداجیان، تامس؛ سارتوِل، کریسپین. (1395). تعریف هنر و زیبایی، دانشنامه‌ فلسفه استنفورد، ترجمه‌: فائزه جعفریان، تهران: ققنوس.
احمدی، بابک. (1381). هایدگر و تاریخ هستی، تهران: نشر مرکز.
احمدی، بابک. (1384). هایدگر و پرسش بنیادین، تهران: نشر مرکز.
احمدی، بابک. (1384). سارتر که می‌نوشت، تهران: نشر مرکز.
بیمل، والتر. (1381). بررسی اندیشه‌های روشنگرانه‌ی مارتین هایدگر، ترجمه‌: بیژن عبدالکریمی، تهران: سروش.
اسمیت، گرگوری بروس. (1379). نتیجۀ هایدگر و گذر به پسامدرنیته، ترجمه‌; علیرضا سید احمدیان، آبادان: پرسش.
درانتی، ژان- فیلیپ. (1393). زیبایی‌شناسی اگزیستانسیالیستی، ترجمه‌: هدی ندایی‌فر، تهران: ققنوس.
رحیمی، مصطفی. (1356). یأس فلسفی، تهران: امیرکبیر.
رحیمی‌، مصطفی. (1394). در جستجوی بشریتی بی‌نقاب، تهران: انتشارات نیلوفر.
ریخته‌گران، محمدرضا. (1386). حقیقت و نسبت آن با هنر، تهران: سوره‌ مهر.
سارتر، ژان پل. (1387). درباره نمایش، ترجمه‌: ابوالحسن نجفی، تهران: نیلوفر.
سارتر، ژان پل. (1391). اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، ترجمه‌: مصطفی رحیمی، تهران: انتشارات نیلوفر.
سارتر، ژان پل. (1396). ادبیات چیست؟، ترجمه‌: ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی، تهران: نیلوفر.
کوکلمانس، یوزف. ی. (1395). هایدگر و هنر، ترجمه‌: محمدجواد صافیان، آبادان: نشر پرسش.
فرانکل، ویکتور. (1398). انسان در جست‌وجوی معنا، ترجمه‌: امیر لاهوتی، تهران: دیبا.
وال، ژان، ورنو، روژه. (1392). نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه‌های هست بودن، ترجمه‌: یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی.
وتلسن، آرنه یوهان. (1399). فلسفه‌ درد، ترجمه‌: محمد کریمی، تهران: نشر نو.
یانگ، جولیان. (1384). فلسفه هنر هایدگر، ترجمه: امیر مازیار، تهران: نشر گام نو.
Deranty, J. (2009). Existentialist Aesthetics. Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford: Metaphysics Research Lab, CSLI, Stanford University.
Heidgger, M. (1936). Erlauterungen zu Holderling Dichtung, Trans by Douglas Scott, Frankfurt: Klostermann
Heidgger, M. (1949). Holderlin and the Essence of Poetry in Existence and Being, Ed Edward W.  Brock, London: Vision.
Heidgger, M. (1953). Einfuhrung in die Metaphysic, Tubingen: Niemeyer.
Heidgger, M. (1959). An Introduction to Netaphysics, Trans by R. Mannheim, New Haven: Yale University Press.
Heidgger, M. (1971). Poetry, Language, thought, Trans by A. Hofstadter, Harperand Row Press.
Hidegger, M. (1972). Basic Writing from Bing and Time, To the Task of thinking, Daivid Farrel Krell, Harper & Raw.
Heidgger, M. (1974). The Gay Sciecce, Trans by Walter Kafmann, New York: Vintage Press.
Heidgger, M. (1996). Basic Writing, Trans by Divid forrell, London: Routledg.
Mounier, E. (1962). Intruduction aux existentialism, Paris: Gallimard.
Sartre, J. (1948). Quest- ce que la literature, Paris: Gallimard.
Sartre, J. (1973). UN theatre de situations, Ed Michel Contat ET Michel Rybalka, paris: Gallimard.
Sartre, J. (1966). Being and Nothingness, an essay on phenomenological ontology, Trans by Hazel E. Barress, New York: Washington Square Press.
Stace, walter. T. (1999). There is meaning in absurdity, in Pojman. Louis P. Philosophy the Quest for Truth. United States of America: Wads Worth Publishing Company.