بررسی رابطه ساختار و معنا در نقاشی‌های علی اکبر صادقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تاریخ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار  گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/ias.2023.404420.2274

چکیده

این پژوهش، به اهمیت تزلزل تولید معنای قطعی، رسیدن به معانی جدید و ساختارگریزی متن از دیدگاه متفکران پساساختارگرا چون دریدا و بارت پرداخته و همچنین به به مفـاهیم مهمـی چون وارونگی تقابل­های دوگانه، واسازی و بینامتنیت، تکثر دلالت­ها، مرکزیت­زدایی، مؤلف­زدایی، آرایه، چندمعنایی، غیاب مدلول، توجه داشته است است. روش انجام تحقیق بر مبناى ماهیت توصیفى- تحلیلى بوده است و شیوه گردآورى اطلاعات به‌صورت ترکیبى (کتابخانه‌­اى و میدانى) و تعداد نمونه 6 تصویر بود. روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نیز کیفی است. همچنین این پژوهش به این پرسش پاسخ می­دهد که رابطه ساختار و معنا در مجموعه آثار نقاشی هنرمندان معاصر پس از بر چیست؟ در این مقاله نگارنده پس از اشاره به مفاهیم نشانه‌شناسی ساختارگرا و پساساختارگرایانه از این مباحث در راستای خوانش آثار موردنظر پرداخته است و سعی شده تا به تحلیل در راستای سؤالات پژوهش بپردازد. نتایج به‌دست آمده از بررسی نمونه‌ها نشان می‌دهد که تمامی نظام منسجم و ساختارمند اثر دچار تعلیق و ویرانی است. بازی بی­پایان دال­ها به نحوی انسجام‌گریز، خوانشی نهایی از متن را ناممکن می­کند.
 
هدف پژوهش:

بررسی رابطه ساختار و معنا در هنرهای معاصر.
بررسی مفاهیم نشانه شناسی ساختار گرا و پساساختارگرایانه.

سؤالات پژوهش:

بررسی رابطه ساختار و معنا در هنرهای معاصر چگونه می­باشد؟
تحلیل مفاهیم نشانه‌شناسی ساختارگرا و پساساختارگرایانه چگونه می­باشد؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the relationship between structure and meaning in In Ali Akbar Sadeghi's paintings

نویسندگان [English]

  • Sara Jahangiri 1
  • Mohammadreza Sharifzadeh 2
  • Mohammad Kazem Hassanvand 3
1 PhD student, Department of History, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Art Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Painting, Faculty of Art and Architecture, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • poststructuralism
  • deconstruction
  • structure and meaning
بشر، مرجان؛ اردلانی، حسین. (1402). «خوانش اصالت وجود در آثار اگون شیله با تمرکز بر اندیشه مارتین هایدگر». مبانی نظری هنرهای تجسمی، 8(1): 72-87.
تاری ابوذر، سمانه؛ شریف‌زاده، محمدرضا و اکوان، محمد. (1401). «بررسی و تحلیل نظریه پایان نقاشی در اندیشه آرتور دانتو و ادامه نقاشی در آثار گرهارد ریشتر». مبانی نظری هنرهای تجسمی، 7(1)، 129-139.
جامعی، نوید؛ شریف‌زاده، محمدرضا؛ مختاباد امرئی، سید مصطفی و عادل، شهاب‌الدین. (1400). «پژوهشی در نقاشی‌های هنرمندان زن دهه نود ایران به میانجی مفهوم مازاد معنا در نظم نشانه­ای ژولیا کریستوا». مبانی نظری هنرهای تجسمی، 6(1)،  90-104.
رایگانی، ابراهیم؛ ویسی، مهسا و همتی ازندریانی، اسماعیل. (1402). «بررسی نگاره انسان لمیده بر تخت و متکی به بالِش در هنر دوران تاریخی ایران». مبانی نظری هنرهای تجسمی، 8(1)، 28-42.
شمیلی، فرنوش؛ مطلعمی، لعیا. (1402). «آثار تصویرگران کتاب کودک دهه ۴۰ در ایران براساس قوانین و اصول ادراک دیداری (مطالعه موردی: آثار تصویرگری مثقالی و زرین کلک)». مبانی نظری هنرهای تجسمی، 8(1)، 133-117.
طاهری، محبوبه؛ افضل طوسی، عفت‌السادات. (1402). «تأملی پدیدارشناسانه بر تجربه زیباشناختی در هنر زیست‌محیطی معاصر (مطالعه موردی: پروژه آب و هوا)»، مبانی نظری هنرهای تجسمی، 8(1)، 146-160.
عابدینی، احمد. (1402). «فرآیند استخراج شاخصه‌های فرهنگی و عناصر طراحی مرتبط در محصولات سنتی ایرانی»، مبانی نظری هنرهای تجسمی. 8(1)، 88-100.
فرازمند، فرناز؛ نصری، امیر، شریف‌زاده، محمدرضا. (1402). «تأثیر بنیان‌های نظریه هنر قرون وسطا بر نظریه هنر داوینچی با رویکرد آراء امبرتو اکو». مطالعات هنر اسلامی، 20(49)، 575-592.
محمدی، زهرا؛ سمائی، فرشید؛ صناعتی، مرضیه و رضوی، محمدرضا. (1402). «استعاره­های مفهومی در حوزه عرفان و هنر با تأکید بر ترکیبات گروه اسمی و عناصر نمادین». مطالعات هنر اسلامی، 20(49)، 706-727.
مسعودی، زینب؛ زارع‌زاده، فهیمه. (1402). «مطالعه­ای تطبیقی بر نظریات حکمای اشراقی در باب عنصر بصری رنگ»، مبانی نظری هنرهای تجسمی، 8(1)، 145-134.
هاشمی، سید محمد؛ خواجه‌ایم، احمد؛ تسنیمی، علی و جمشیدی، زهرا. (1402). «تحلیل آسیب‌شناختی کتاب‌شناسی‌های توصیفی- تحلیلی حوزۀ اسطوره در ادبیات و هنر». مطالعات هنر اسلامی، 20(49)، 757-771.
Diba, L. S. (2006). Making History: A Monumental Battle Painting of the Perso-Russian Wars. Artibus Asiae, 66(2), 97-110.‏
Fehevvari, G. (2000). The art of the Islamic world in the Tareq Rajab museum, IB Tauvis & co. Ltd. London.‏
Grabar, O. (2001). Reflections on Qajar art and its significance. Iranian studies, 34(1-4), 183-186.‏
Koosha, K. (2001). The Migration of Persian Artists to India in the Safavid Period.‏ Tavoos Art Quarterly, Vol 8: 1-17.