بررسی زمان روایی در قصص قرآنی بر اساس دیدگاه ژرار ژنت (نمونه موردی: مطالعه داستان اصحاب کهف در فالنامه مصور محفوظ در موزه توپ قاپی سرایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

10.22034/ias.2023.414522.2280

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating narrative time in Quranic stories based on Gérard Genet's point of view (Case example: Studying the story of the Companions of the Cave in Mahfouz's Illustrated Fortune Teller in the Top Qapi Sarai Museum)

نویسندگان [English]

  • Zeinab Kazempoor 1
  • Shahrokh Hekmat 2
  • Majid Azizi 3
1 PhD student, Department of Persian Language and Literature, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative time
  • Gerard Genet
  • the story of the cave companions
  • order
  • continuity