مطالعه تطبیقی روایت و معماری : نقش روایت در افزایش تعاملات اجتماعی مخاطبان در موزه‌های شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار، عضو هیات علمی گروه معماری، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت، ایران

10.22034/ias.2022.317118.1811

چکیده

براساس نگرش کارتزینی و دوگانه‌انگارى تقدم ذهن بر بدن، موزه‌ها از زمان به کار آغاز آن‌ها در قرن هفدهم، تحت‌تأثیر مفاهیم بصری بوده‌اند و نمایش به‌عنوان تجربه‌ای کاملاً بصری در نظر گرفته می‌شد. با اهمیت یافتن نقش مخاطب در قرن بیستم میلادی به تدریج ظرفیت حافظ بدن در عمل به خاطر سپردن و همدلی مورد توجه قرار گرفت. هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی روایت و فضا و تحلیل نقش روایت در افزایش تعاملات اجتماعی مخاطبان در موزه‌های شهر تهران است. تهران به‌عنوان پایتخت تاریخی و فرهنگی کشور، روایت‌های متعددی از فضاهای شهری ارائه می‌دهد. این مطالعه از نوع کاربردی است و براساس نظریه داده‌بنیاد صورت گرفته‌است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که حضور مخاطبان در فضا فرصت تعاملات اجتماعی را افزایش می‌دهد. در فرآیند ادراک بدنمند از موزه‌ها، مخاطب در رویدادهای گذشته با پیشینیان همدردی می‌کند، با دیگر بازدیدکنندگان تعامل داشته و در نهایت روایت خود را از فضا می‌سازد.
اهداف پژوهش:

شناسایی مؤلفه‌هایی که روایت از طریق آن کیفیت فضای موزه را بهبود می‌بخشد.
شناخت چگونگی ارتباط مخاطبان با موزه در روند ادراک فضا.

سؤالات پژوهش:

روایت از طریق چه مؤلفه‌هایی کیفیت فضای موزه را بهبود می‌بخشد؟
ارتباط موزه و مخاطبان در روند ادراک فضا چگونه است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Narrative and Architecture: The Role of Narrative in Increasing Audience Interactions in the Museums of Tehran

نویسندگان [English]

  • Nahid Gil Amirrod 1
  • Farzaneh Asadi Malek Jahan 2
  • Seyedeh Mamak Salavatian 2
1 PhD Student in Architecture, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Faculty Member of the Department of Architecture, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

According to Cartesianism and the duality of the primacy of the mind over the body, museums have been influenced by visual concepts since their inception in the seventeenth century, and the play was considered a purely visual experience. With the importance of the role of the audience in the twentieth century, the capacity of the body to protect the memory and empathy in practice was gradually considered. The purpose of this study is a comparative study of narrative and space and analysis of the role of narrative in increasing the social interactions of audiences in museums in Tehran. Tehran, as the historical and cultural capital of the country, offers several narratives of urban spaces. This study is of applied type and is based on the data theory of the foundation. The presence of the audience in space increases the opportunity for social interaction. In the process of embodying museums, the audience empathizes with their predecessors in past events, interacts with other visitors, and ultimately creates their own narrative from space.
Aims of Research:
1- Identifying the components through which the narration improves the quality of the museum space.
2- Recognizing how the audience relates to the museum in the process of perceiving space
Research Questions:
1- Through what components does narration improve the quality of the museum space?
2- What is the relationship between the museum and the audience in the process of perceiving space?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Museum
  • Narrative
  • Interpretation
  • Physical Experience
  • Social Interactions
اخوت، ع. (1371). دستور زبان داستان، اصفهان: انتشارات فردا.
ارسطو. (1366). متافیزیک، شرف الدین خراسانی، تهران: ناشران حکمت.
خسروی، م. (2018). نهاد موزه، نگاهی نو به برآیند بدن و محتوا، مجله صفه، جلد 28، 60-41.
گل محمدی، ع. (1389).  فضا و فضاسازی در متن، روزنامه ایران، جلد 4480.
کادن، م. (2007). ادبیات داستانی، تهران: انتشارات نشر سخن.
کنان، س. (2009). داستان روایی: شعر معاصر، ابوالفضل حری، تهران: انتشارات نیلوفر.
میرصادقی، ج. (1385). عناصر داستان، تهران: انتشارات سخن.
نیچه، اف. (1999). شجره‌نامه اخلاق، داریوش عشوری، تهران: انتشارات آگاه.
رونن، روت. (1986). فضا در داستان شاعرانه امروز، نگاه.
تولان، جی. م. (2004). درآمدی انتقادی زبانی بر روایت، ابوالفضل حری، تهران: انتشارات بنیاد سینمایی فارابی.
زوکای، م، س. (2014). درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران، تهران: انتشارات تیسا.
Baxtin, Mixail. ([1938] 1981). The Dialogic Imagination: Four Essays. Austin: U of Texas P.
Carnap, R. (1995). An introduction to the philosophy of science. Dover Publications.
Cooper, D. E. (ed.) (1995). A Companion to Aesthetics. Oxford: Blackwell.
Cornford, F. (1997) [1935]. Plato's Cosmology: the Timaeus of Plato, Translated with a Running Commentary. Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc. ISBN 0-87220-386-7.
Country Mapping Organization. (2020). www.ncc.gov.ir, Content Code: 2825.
French, A.J, Ebison, M.G. (1986). Introduction to CLASSICAL MECHANICS. Netherlands: Springer.
Gadamer, Hans–George. (2006). Truth and Method, Trans by Wensheimer and marshall. London and New York: Continuum.
Genette, Gerard. (1980). Narrative Discourse. An essay in method. Trans. Jane E. Lewin. Ithaca New York:  Cornell University Press.
Hegel, G. W. F. (1975). Aesthetics: Lectures on Fine Art. 2 volumes, trans. T. M. Knox, Oxford, University Press.
Herman, David. (2005). Storyworld. D. Herman et al. (eds). Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. London: Routledge: 569–70.
Heidegger, M. (1962). Being and Time. Oxford: Blackwell.
Kimber,Lee .(2010). Storytelling and architecture. Submitted in partial fulfilment of the Master of Architecture .Wellington: Victoria University, School of Architecture.
Merleau-Ponty, M. (1968). Phenomenology of Perception. London: Routledge/Kegan.
Ryan, Marie-Laure. Kenneth Foote, and Maoz Azaryahu. (2016). Narrating Space / Spatializing Narrative: Where Narrative Theory and Geography Meet. Columbus, OH: Ohio State University Press, 254p, cloth ISBN: 978-0-8142-1299-8, paper ISBN: 978-0-8142-5263-5.
Ruskin, John. (1849). the Seven Lamps of Architecture. Smith, Elder & Co. Publisher, United Kingdom.
Scholes, R., J. Phelan & R. Kellogg. (2006). the Nature of Narrative. Oxford: Oxford University Press.
Werth, Paul. (1999). Text Worlds: Representing Conceptual Space in Discourse. London: Longman.
Ryan, Marie-Laure. (2014). the Living Handbook of Narratology. Revised: 22. April.
Zoran, Gabriel. (1984). Towards a Theory of Space in Fiction. Poetics Today 5: 309–35.