تبیین مجموعه قوانین و مقررات حوزه صنایع دستی در تطبیق با قواعد حقوقی ایران و انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

10.22034/ias.2023.376215.2112

چکیده

یکی از حوزه‌های مهم قوانین در جوامع مختلف، قوانین مربوط به حوزۀ اقتصادی و عرصه‌های مختلف آن است. در این میان، صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از عرصه‌های اقتصادی سنتی، نیازمند توجه و بازنگری جدی است. این حوزه در حقوق انگلیس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تطبیق قواعد حقوقی ایران و انگلیس می‌توان نکات مهمی را در این‌باره آشکار سازد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده‌های منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که پس از انعقاد یک قرارداد، براساس اصل لزوم قراردادها، قرارداد باید از سوی طرفین عقد اجرا شود و طرفین ملتزم به مفاد آن هستند. اما در برخی از موارد فارغ از تخلفات طرفین تعهد، قرارداد به عللی که خارج از ارادۀ طرفین است، قابلیت اجرای خویش را از دست داده و یا در صورت امکان اجرا، انتفاع و هدف مشترک مورد تراضی طرفین را دربر نخواهد داشت. در حقوق انگلیس این نوع از عدم امکان اجرای قرارداد یکی از شقوق قاعده عقیم شدن است. در حقوق ایران این موضوع به صراحت از سوی قانون‌گذار و یا حقوقدانان موردتوجه قرار نگرفته است. اما باتوجه‌به بعضی از مواد قانون مدنی و قانون تجارت و استفاده از فحوای کلام حقوقدانان و فقها و استفاده از برخی قوائد فقهی می‌توان بر این نظر بود که نظریه عقیم شدن قرارداد به علت انتفای هدف در حقوق ایران نیز قابلیت اجرا دارد.
اهداف پژوهش:

بازشناسی تطبیقی قواعد حقوقی ایران و انگلیس.
بررسی مجموعه قوانین در حوزۀ صنایع‌دستی.

سؤالات پژوهش:

قواعد حقوقی ایران و انگلیس دارای چه ویژگی‌های است؟
در حوزۀ صنایع‌دستی چه قوانینی وجود دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the set of laws and regulations in the field of handicrafts in accordance with the legal rules of Iran and England

نویسنده [English]

 • Hossain Ravande
Department of Law, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • End of purpose
 • impossibility of contract execution
 • contract dissolution
 • contract sterility
 1. امامی، سید حسن.  (1382). حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه.

  آمدی، سیف‌الدین. (1379ه. ق). الاحکام فی اصول الاحکام، جلد اول، قاهره: بی‌نا.

  بروجردی عبده، محمد. (1380). حقوق مدنی، تهران: انتشارات مجد.

  السنهوری ، عبدالرزاق. (1958). الوسیط فی الشرح القانون المدنی الجدید، جلد سوم، قم:  انتشارات دارالحیائ التراث العربی.   

  پریشان، مجید؛ امیرعضدی، طوبی و مهدوی، داوود. (1387). «صنایع‌دستی و نقش آن در فرایند توسعه ملی با تأکید بر توسعۀ اقتصادی». اولین همایش ملی توسعه فعالیت‌های اقتصادی.

  شهید ثانی. (بی‌تا). روضه البهیه فی الشرح المعه الدشقیه، جلد سوم، بیروت: انتشارات دارالعلم.

  صفایی، سید حسین. (1383). حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، تهران: انتشارات میزان.

  طباطبایی حکیم، سید محسن. (1400هـ ق). الصالحین با حاشیه محمد باقر صدر، جلد دوم، نجف: مطلبعه العملیه.

  قمصوریان، حوریه؛ عیسائی تفرشی، محمد. (1400). «حمایت از صنایع‌دستی در نظام حقوق مالکیت فکری ایران؛ با لحاظ مقررات موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری سازمان تجارت جهانی (تریپس)». فصلنامه حقوق تطبیقی، دوره 25، ش2، 170-133.

  قمی، میرزا ابوالقاسم. (1324ه.ق). جامع‌الشتات، جلد سوم، تهران: چاپ سنگی.

  کاتوزیان، ناصر. (1379). اعمال حقوقی، چاپ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

  کاتوزیان، ناصر. (1381). دوره عقود معین، جلد اول، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.

  کاتوزیان، ناصر. (1380). قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

  کاتوزیان، ناصر. (1380). قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم. چاپ سوم، اتهران: نتشارات شرکت سهامی انتشار.

  متین، احمد. (بی‌تا). مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، ارسال 1311 تا 1330، بی‌جا: بی‌نا.

  محقق داماد، سید مصطفی. (1381). قواعد فقه بخش مدنی (1)، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.

  محقق داماد، سید مصطفی. (بی‌تا). قواعد فقه، بخش مدنی (2)، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.

  محمدی، ابوالحسن. (1379). قواعد فقه، چاپ چهارم، تهران: نشر دادگستر.

  مدنی، جلال‌الدین. (1383). حقوق مدنی، جلد سوم، تهران: انتشارات پایدار.

  مراغی، عبدالفتاح‌بن‌علی. (1274ه.ق). عناوین الفقیهه چاپ سنگی، تبریز: بی‌نا.

  مظفر، محمدرضا. (1382). اصول فقه، ترجمه شیرواتی، علی، غرویان محسن، جلد اول، تهران: انتشارات دارالفکر.

  موسوی بجنوردی، محمدحسن. (1379ه.ق). القواعد الفقیه، جلد پنجم، چاپ هفتم، نجف: مطبعه الادب.

  نجفی، شیخ محمدحسن. (1404ه.ق). جواهر الکلام، جلد 27، قم: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.

  Anson, Sir W. (1959). Principles of the English law of Contract, Oxford University Press, 21 th ed .

  Cheshire, Fifoot and Furmston. ( 1986). Law  of Contract , 11 th    ed , Butterworth’s , London.

   Smith, J. C. and Thomas. (1992). A Casebook on Contract, Sweet   & Maxwell, 9th .ed London.

  1. G.G. Robb. (1965). An Outline of the Law of Contract, the state Gazette Limited, 3 th ed London.

  Hulsbury’s Law of England. (1981). vol. 9, Butter worth's Publication, 4 th ed. London.

  Treitel , G, H. (1991). Law of Contract, Sweet & Maxwell, 8 th ed, London.

  Treitel, G. H. (1989). An outline of the Law of Contract, Butterworth's publication . 4 th ed , Londo.

  Treitel,G. H. (2004).   Frustration and Force Majeure, 2nd ed ,Sweet & Maxwell.

  Walker, David. M. (1980). the Oxford Companion to Law, Claremont Press, Oxford.