فرصت های کارآفرینی در حوزه معادن استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر کاربرد سنگ های قیمتی در طراحی جواهرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی ، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/ias.2020.252406.1385

چکیده

بخش معدن در بسیاری از کشورها ازجمله ایران، یکی از مهم‌ترین مسیرها در رسیدن به توسعه پایدار است. ارتباط بالایی که بین بخش معدن و سایر بخش­های اقتصاد ملی وجود دارد، اهمیت این بخش را دوچندان می­کند. لذا، شناسایی و توسعۀ فرصت­های کارآفرینی در این حوزه می­تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بستر بسیار مهمی برای اشتغال، علی­الخصوص در مناطق محروم کشور، ازجمله استان سیستان و بلوچستان فراهم کند. لذا، در این پژوهش سعی شده است با یک رویکرد کیفی، الگویی جهت تشخیص و توسعه فرصت‌های کارآفرینی در حوزه معادن استان سیستان و بلوچستان ارائه گردد. روش تحقیق مقالۀ حاضر، رویکردی کیفی داشته که با استفاده از نظریۀ داده­بنیاد به تحلیل مصاحبه­های انجام شده با نخبگان و اساتید دانشگاهی و کارشناسان حوزۀ معادن استان پرداخته است. طبق تحلیل داده­ها، 321 کد نهایی از طریق کدگذاری باز استخراج و سپس، با استفاده از کدگذاری محوری در قالب 151 مفهوم و 18 مقوله دسته­بندی گردید. و در نهایت، در مرحلۀ کدگذاری انتخابی، الگویی فرآیندی و چندبُعدی برای نخستین‌بار در سطح کسب­وکارهای معدنی ارائه گردیده است. یافته­های تحقیق نشانگر آنست که راهبردهای پیشنهادی در بخش تشخیص فرصت­های کارآفرینی عبارت‌اند از: یکپارچه­سازی دانش و فعالیت­های معدن­کاری، خصوصی­سازی بخش معادن و متحول­سازی تحقیق و توسعه در بخش معادن، همچنین، نتایج حاصل از راهبردها در بخش توسعه، عبارت‌ا‌ند از: جایگاه­سازی برای معدن­کاری، ارتقای بهره­وری فعالیت­های معدنی، رقابت­پذیری در جذب سرمایه­گذاران و برندسازی در حوزه معادن. و در نهایت، پیشنهاداتی برای فعالان این حوزه ارائه کرده است.
اهداف پژوهش:

بررسی فرصت‌های کارآفرینی با تأکید بر کاربرد سنگ‌های قیمتی در طراحی جواهرات در حوزه معادن.
بررسی فرصت­های کارآفرینی در حوزه معادن استان سیستان و بلوچستان.

سؤالات پژوهش:

فرصت‌های کارآفرینی با تأکید بر کاربرد سنگ‌های قیمتی در طراحی جواهرات در حوزه معادن چه تأثیری دارد؟
چگونه می­توان فرصت­های کارآفرینی در حوزه معادن استان سیستان و بلوچستان را تشخیص و توسعه داد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship opportunities in the mines of Sistan and Baluchestan province with emphasis on the use of precious stones in jewelry design

نویسندگان [English]

  • Maryam Maleki 1
  • Habibolah Salarzahi 2
  • Abdolali Keshtegar 2
  • Aleme Keyika 3
  • HamidReza Vaziri Gohar 4
1 PhD Student in Public Administration, Department of Public Administration, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
3 Assistant Professor of Management, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management, Payam Noor University, Tehran, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identification of entrepreneurial opportunities
  • development of entrepreneurial opportunities
  • mines
احمدپورداریانی، محمود؛ کریمی، آصف. (1397). کارآفرینی سازمانی: از نظریه تا عمل. چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
اکبری‌زیبد، راضیه. (1397). «شناسایی فرصت‌های جدید کارآفرینی (سرمایه‌گذاری) در معادن استان خراسان رضوی». سومین کنفرانس بین‌الملل مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا. 
بهرامن، محمدرضا. (1395). چگونه معادن ایران را دانش بنیان کنیم؟ برگرفته از وب‌سایت؛ مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت. http://www.cpdi.ir/news/2193/
خوش‌مرام، مژگان؛ و همکاران. (1396). «طراحی و تبیین الگویی برای تشخیص فرصت‌های کارآفرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه: کاربرد نرم‌افزار NVivo». فصلنامه پژوهش‌های روستایی، دوره 8، شماره 3.
دیانتی، مژگان؛ کریمی، آصف؛ اکبری، مرتضی. (1397). «تأثیرخودکارآمدی کارآفرینانه بر تشخیص فرصت‌ها: با ملاحظۀ نقش اشتیاق کارآفرینانۀ شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری شهر تهران». فصلنامه توسعه کارآفرینی، دورۀ 11، شماره 1، 61-81. 
شاکری‌فر، پرشان. (1395). «محبوبیت روزافزون بازسازی و توسعه پایدار در معادن». فصلنامه بلور (نشریه علمی و تخصصی مهندسی معدن)، شماره 35، 31-29.
عبدی‌جمایران، علی؛ حسینی، الهه؛ مقدم، عاطفه؛ محمدامین، قاسملو. (1396). «عوامل فردی مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه». نشریۀ شبانک، دورۀ 3، شماره 2، 105-115.
قاسمیان، عاطفه. (1394). «ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ/ﻣﻌﺪن در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ». برگرفته از وب‌سایت؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. http://tccim.ir/images/Docs/EcoReport75.pdf
قلی‌پور، رحمت‌ا...؛ آقاجانی، حسنعلی و کرامتی کریمی، محمدعلی. (1388). «بررسی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در حوزۀ فناوری اطلاعات». نشریۀ توسعۀ کارآفرینی دانشگاه تهران، شماره 3، ص 158-123.
کاظمی، مهدی؛ و همکاران. (1396). «طراحی مدلی برای شناسایی فرصت‌های کارآفرینی در مناطق بندری». دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، شماره 4 (پیاپی 6)، 1-19.
کریم‌زاده، حسین؛ نیکجو، محمدرضا؛ صدرموسوی، میرستار وکوهستانی، حسین. (1393). «شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد فرصت‌های کارآفرینی در بخش گردشگری نواحی روستایی با استفاده از مدل معادلات ساختاری». مجلۀ علمی-پژوهشی، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، پیاپی 25، شمارۀ 2، ص 269-290.
مرادزاده، عبدالباسط. (1391). «بررسی تحلیلی و اولویت‌بندی عمده‌ترین موانع و چالش‌های مدیریت کسب و کار در استان سیستان و بلوچستان (مطالعه موردی: بخش معدن)». کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران.
نژادسالاری، عفت. (1395). «شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کارآفرینانه در حوزه معدن استان کرمان». پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی. دانشگاه سیستان و بلوچستان.

Alvarez, S. A., & Barney, J.  B. 2010.  Entrepreneurshipand Epistemology: The Philosophical Underpinnings of the Study of Entrepreneurial Opportunities. The Academy of Management Annals, 4(1), 557‐583.
Ardichvili, A., Cardozo, R., and Ray, S. 2003. A theory of entrepreneurial opportunity identification and development. Journal of Business Venturing, 18(1), 105-123.
Baron, R., and Ensley, M, D. 2006. Opportunity recognition as the detection of meaningful patterns: Evidence from comparisons of novice and experienced entrepreneurs. Management Science, 52(9):1331-1344.
Bhagavatula, S., Elfring, T., Van Tilburg, A., & Van De Bunt, G. G. 2010. How social and human capital influence opportunity recognition and resource mobilization in India's handloom industry. Journal of Business Venturing, 25(3), 245-260.
Faggio, G., and Silva, O. 2014. Self-employment and entrepreneurship in urban and rural labour markets. Journal of Urban Economics, 84: 151-163.
Goss, D., and Sadler-Smith, E. 2018. Opportunity creation: Entrepreneurial agency, interaction, and affect. Strategic Entrepreneurship Journal, 12 (2): 219-239.
Hayton, J., Chandler, G.N., and Detienne, D.R. 2011. Entrepreneurial opportunity identification and new firm development processes: a comparison of family and non-family new ventures. Entrepreneurship and Innovation Management, 13(1): 12-31.
Jawahar, D.P., and Nigama, K. 2011. The influence of social capital on entrepreneurial opportunity recognition behavior. Journal of Economics and Management, 5 (1): 351-368.
Lim, W. L. & Xavier, S. R. 2015. Opportunity Recognition Framework: Exploring the Technology Entrepreneurs.” American Journal of Economics, 5(2): 105-111.
McMullen, J.S., Plummer, L.A., and Acs, Z.J. 2007. What is an Entrepreneurial Opportunity? Small Business Economics, 28: 273-283.
Neill, S., Metcalf, E. L., & York, L. J. 2017. Distinguishing entrepreneurial approaches to opportunity perception.  International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 23(2): 296-316.
Ozaee, A; Mokhtari, M., 2017. Identify and Prioritize the Factors aFfecting the Process of Opportunity Recognition in the Field of Information Technology Banking Industry. International Journal of Information, Security and Systems Management, 6(1): 623-630.
Schlett, W. 2012. The Growing Popularity of Sustainable Mine Reclamation. Engineering and Mining Journal, 213(8), 104-114.
Shane, S. 2000. Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities. Organization Science, 11(4): 448-46 
Tang, J. 2010. How entrepreneurs discover opportunities in China: An institutional view. Asia Pacific Journal of Management, 27(3), 461-479.
Wang, Y., Ellinger, A.D., and JimWu, Y. 2013. Entrepreneurial opportunity recognition: an empirical study of R&D personnel. Management Decision, 51 (2): 248-266.