تبیین الگوی مداخله شهرسازی تاکتیکال در فضاهای مرتبط با بافت تاریخی شهرهای ایران (نمونه مورد مطالعه: محله پامنار، بافت تاریخی شهر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ias.2022.322500.1847

چکیده

این پژوهش سعی در یافتن پاسخ پرسش‌هایی نظیر، پروژه­های شهرسازی تاکتیکال در راستای ارتقای عملکرد بافت­های تاریخی کشور (با تأکید بر محله پامنار شهر کرمان) دارد. اینکه چگونه می‌توان خلأها و ناکارآمدی‌های بافت‌های تاریخی ایران (با تأکید بر محله پامنار شهر کرمان) را با استفاده از رویکرد شهرسازی تاکتیکال شناسایی و مرتفع ساخت؟ روش انتخاب‌شده برای دستیابی به اهدف مذکور، با رویکرد کیفی  و ابزار جمع‌آوری اطلاعات نیز شامل دو بخش مصاحبه و برداشت میدانی بوده و تحلیل بخش مصاحبه با استفاده از نرم‍‌افزارMaxQDA2020  به انجام رسیده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های مصاحبه به شناسایی حوزه‍‌ها و مقوله‌های متنوعی در ارتباط با مسائل، مشکلات و راه‌‍کارهای مقابله با آنان انجامید. همچنین برداشت‍‌های میدانی به شناسایی 9 گونه فضا در سطح محله ختم گردید. لذا ترکیب دو بخش تحلیلی یاد شده منجر به خلق پروژه‌های شهرسازی تاکتیکال در بافت تاریخی محله پامنار شهر کرمان شد. از این‌رو عمده فضاهای شناسایی شده در محله جزء فضاهای مورد غفلت و باقی مانده بود، فضاهایی که ریشۀ بسیاری از مشکلات محله را شکل داده است. بنابراین، راه‌کار رویکرد شهرسازی تاکتیکال قابل اجرا در محدوده مورد پژوهش، استفاده موقت از فضاهای یاد شده و تبدیل آن‌ها به فضاهای چند عملکردی جهت رونق‌بخشی به زیست اجتماعی-اقتصادی شهروندان محله تشخیص داده شده است.
اهدف پژوهش:

شناسایی شیوه مداخله شهرسازی تاکتیکال در فضاهای شهری بافت‌های تاریخی کشور (با تأکید بر نمونه مورد مطالعه).
ظرفیت‌سنجی نظام محلات سنتی ایران (با تأکید بر نمونه موردمطالعه) به منظور کاربست رویکرد شهرسازی تاکتیکال.

سؤالات پژوهش:

پروژه­های شهرسازی تاکتیکال در راستای ارتقای عملکرد بافت­های تاریخی کشور (با تأکید بر نمونه موردمطالعه) کدامند؟
چگونه می‌توان خلأها و ناکارآمدی‌های بافت‌های تاریخی ایران(با تأکید بر نمونه موردمطالعه)را با استفاده از رویکرد شهرسازی تاکتیکال شناسایی و رفع نمود؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Pattern of Tactical Urban Planning Intervention in Spaces Related to the Historical Texture of Iranian cities (case study: Pamanar Neighborhood, Urban historical Texture of Kerman City)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Anjomshoa
  • Reza Ahmadian
  • Varaz Moradi Massihi
Department of Urban Planning,, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify a method for tactical urban planning intervention in urban spaces containing historic districts in the country (case study: Pamenar neighborhood in Kerman) and assess the capacity of traditional neighborhoods in Iran (with an emphasis on the study sample) to implement this approach. Thus, this research seeks to answer questions such as "What are the tactical urban development projects that will enhance the performance of the country's historical districts (with emphasis on the Pamenar neighborhood in Kerman)?" How can the paucities and inefficiencies of Iran's historical districts (with an emphasis on Pamenar neighborhood in Kerman) be recognized and removed through a tactical urban planning approach? The selected strategy for achieving the stated goals using a qualitative approach and data gathering instruments includes two sections: interview and field survey. Also, the MaxQDA2020 software was used to analyze the interview part. The interview data analysis identified several topics and categories linked to challenges, problems, and their solutions. Also, field studies identified nine space types in that neighborhood. Thus, combining the two analytical sections above resulted in the creation of tactical urban planning projects for Kerman's Pamenar area. Most of the recognized places in the neighborhood were ignored persistently, and they led to significant issues. Therefore, the temporary usage of these spaces and their conversion into multi-functional spaces to enhance the socio-economic life of the citizens in that area has been selected as an applicable tactical urban planning approach in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Urban space"
  • "Historical context"
  • "Tactical urban planning"
  • "Pamanar Neighborhood"
  • "City of Kerman"
آقانژاد بوذری، هادی؛ رشیدقلم، مرتضی. (1396). "طراحی فضای گمشده زیر پل‌های شهری با استفاده از ویژگی‌های مکان (مطالعه موردی پل آذرآبادی، تبریز)"، پنجمین کنگره بین‌المللی عمران، معماری و شهرسازی، تهران، 45-12.
بحرینی، حسین؛ طبیبیان، داوود، میلاد. (1397). "مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری علوم محیطی"، 24 (21). 68-45.
حمصیان اتفاق، محمد. (1395). "بازسازی باهمستان، بازسازی مکانی با رویکرد شهرسازی تاکتیکی"،  مطالعات مدیریت شهری، 5 (32)، ، 20-30.
رضایی، نوید؛ ماجدی، حامد و زرآبادی، زهرا. (1397). "تبیین نقش عوامل مؤثر بر امکان‌سنجی طرح‌های توسعه شهری (مطالعه موردی: شیراز) ". پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، شماره 34، 57-47.
زارع، احمد؛ رضایی، میلاد و لقایی، حمید. (1399). "تبیین نقش شهرسازی تاکتیکی در بهبود کیفیت محیطی بافت‌های تاریخی شهری (مطالعه موردی: بافت تاریخی شیراز) ". مجله برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 9 (36)، 135-148.
زنگی‌آبادی، علی؛ عبداللهی، محسن و سالک فرخی، رضا. (1393). "بررسی عوامل مؤثر بر غیرممکن بودن طرح‌های جامع شهری در ایران و چالش‌های مرتبط با آن (مطالعه موردی: محور تاریخی-فرهنگی منطقه 6 تبریز) ". پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 5 (18)، 41-58.
ساشورپور، محمد؛ ذوالقدر، بهزاد. (1395). "بررسی اصول برنامه ریزی تاکتیکی شهری با توجه به عوامل زمینه ساز مشارکت مردمی در ایران". مقاله ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران ، 35-22.
سعیدی، جواد. (1393). "بررسی عوامل مؤثر در ناکارآمدی طرح های توسعه شهری ایران". مطالعات مدیریت شهری، 7 (22)، 30-12.
قادری، صادق؛ فاضلی، مرتضی و پاک‌سرشت، سعید. (1396). "راهبردهای محله محوری و توسعه محله: مقایسه مدل مدیریت محله و عملکرد آن در ایران و انگلستان". توسعه محلی روستایی- شهری (توسعه روستایی)، شماره 147، 88-57.
گرشاسبی، قاسم. (1395). "تأثیر رنگ بر ادراک فضاهای شهری و رفتار انسان مطالعه موردی: کوچه مهرناز واقع در ضلع جنوبی خیابان انقلاب حد فاصل خیابان جمالزاده تا میدان انقلاب". مقاله ارائه شده در کنفرانس ملی معماری و شهرسازی از تئوری تا عملی. 65-35.
لیدون، میسن، گارسیا، اندرو. (1396). شهرسازی تاکتیکی: اقدام کوتاه‌مدت برای تغییر بلندمدت، ترجمه مهدی صاشورپور و بهاره ذوالقدر، تهران: انتشارات طحان.
مرادی مسیحی، وحید؛ تزار، شاهین. (1398). "بهبود مدیریت شهری با تاکید بر امکان سنجی طرح های توسعه شهری (مطالعه موردی: منطقه یک تهران)". مطالعات جغرافیا، مهندسی عمران و مدیریت شهری، 17 (5)، 99-115.
مشهدی، زاهد؛ سجادی، جواد و شاه‌حسینی، پری. (1398).  "بررسی وضعیت مشارکت مردم در مدیریت شهری با رویکرد محله محوری، مطالعه موردی محله شکیب منطقه 14 تهران". جغرافیا، 4 (13)، 167-189.
نجفی، محمد. (1397). "نقش شبانه‌روزی سیار در ارتقای امنیت خیابان سی تیر". مقاله ارائه‌شده در چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار، 86-65.
وحیدی برجی، قاسم؛ نوریان، فرهاد و عزیزی، مجید. (1396). "شناسایی علل عدم تحقق کاربری‌های پیشنهادی در طرح های توسعه شهری ایران با استفاده از نظریه زمینه". هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 69 (22)، 5-14.
Barata, A., Fontes, A. (2017). Tactical Urbanism and Sustainability: Tactical Experiences in the Promotion of Active Transportation. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering, 11(6), 734-739.
Chitrakar, R., Baker, D., & Guaralda, M. (2016). Urban growth and development of contemporary neighbourhood public space in Kathmandu Valley, Nepal. Habitat International, 53, 30-38.
Craig Danyel. L. (1990). Social impact assessment: Politically-oriented approaches and applications. Environ Impact Assess Rev 1990;10:37–54.
De Smet, A., & Van Reusel, H. (2018). How one tree can change the future of a neighbourhood: The process behind the creation of the Boerenhof Park as an example for tactical urban planning. Urban Forestry & Urban Greening, 30, 286-294.
Eremin, A., & Osmachko, S. (2017). The Education Activity of the Russian Orthodox Church in the Contemporary Transcultural Space of Russia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 237, 1475-1481.
Fayoumi. E. (2017). Street Vendors’ Roles in Main Squares Utilization as a Type of Tactical Urbanism Application in G.C.R. “A Criticism Review on Ramses Square”. Procedia Environmental Sciences, 37, 153-163.
Gulati, R. (2020). Neighborhood spaces in residential environments: Lessons for contemporary Indian context. Frontiers of Architectural Research, 9(1), 20-33.
Hardman, M., Chipungu, L., Magidimisha, H. (2018). Guerrilla gardening and green activism: Rethinking the informal urban growing movement. Landscape and Urban Planning, 170, 6-14.
Kabisch, N., Qureshi, S., & Haase, D. (2015). Human–environment interactions in urban green spaces — A systematic review of contemporary issues and prospects for future research. Environmental Impact Assessment Review, 50, 25-34.
Lak, A., & Zarezadeh Kheibari, S. (2020). Towards a framework for facilitating the implementation of Tactical Urbanism Practices: Assessment Criteria in the Place-making Approach in Iran. Geoforum, 115, 54-66.
Manganelli, B., Tataranna, S., & Pontrandolfi, P. (2020). A model to support the decision-making in urban regeneration. Land Use Policy, 99, 104865. 309-317.
Montgomerie, J., & Tepe-Belfrage, D. (2019). Spaces of debt resistance and the contemporary politics of financialised capitalism. Geoforum, 98, 309-317.
Thiele, G. (2012). Psychology of Space Exploration: Contemporary Research in Historical Perspective. Space Policy, 28(3), 206-208.
UNHABITAT. (2009) Global Report on Human Settlements 2009: Planning Sustainable Cities. (Retrieved April 4th, 2014 from). http://www.unhabitat.org/downloads/ docs/GRHS2009/GRHS.2009. pdf.
Vasiliev, A., Grigoriev, & Gabril., L, Anna., Nabiev, S. (2017). Contemporary technologies of early detection of fire in space vehicles. Acta Astronautica, 135, 76-82.
Webb, D. (2018). Tactical Urbanism: Delineating a Critical Praxis. Planning Theory & Practice 19 (1): 58–73.
Yassin, H. (2019). Livable city: An approach to pedestrianization through tactical urbanism. Alexandria Engineering Journal, 58(1), 251-259.