شناسایی مولفه های گردشگری مذهبی با تکیه بر هنر تعزیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت برنامه ریزی فرهنگی، دانشکده حکمرانی اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار دانشکده حکمرانی اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار دانشکده حکمرانی اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

10.22034/ias.2022.331166.1881

چکیده

صنعت گردشگری یکی از مهم‌ترین و پرسودترین صنایع در ابعاد جهانی است؛ زیرا تنها یک راه برای تفریح نیست، بلکه با استفاده از برنامه‌ریزی راهبردی و رعایت اصول توسعه پایدار می‌توان اقتصاد کشورها را توسعه داد. این پژوهش به مطالعۀ گردشگری مذهبی با تکیه بر هنر تعزیه پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری اطلاعات، کیفی است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش، 15 نفر از اساتید حوزۀ گردشگری و هنرهای آیینی، پیشکسوتان تعزیه به روش نمونه‌گیری گلوله برفی، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته‌ای با آن‌ها انجام شد. روش پژوهش، پدیدارشناسی بود و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، از روش کولایزی استفاد شد. شایان ذکر است که روایی نتایج، از جنبه‌های بیرونی، توصیفی و تفسیری، ارزیابی و به تأیید رسید. تجربه مشارکت‌کنندگان، دربارۀ گردشگری مذهبی با تکیه بر هنر تعزیه، در یازده مقوله سازمانی، اقتصادی، تبلیغاتی، محتوایی، فنی، پژوهشی، زیست محیطی، راهبردی، توسعۀ فرهنگی، قانون‌گرایی دسته‌بندی شدند. جهت احیاشدن هنر تعزیه و رونق گردشگری مذهبی باتوجه‌به تجارب افراد مشارکت‌کننده باید تعزیه در بُعد محتوایی، فنی و فیزیکی پربارتر شود و با اقتصاد گردشگری پیوند زده شود. همچنین به لحاظ فرهنگی، سازمانی، تبلیغاتی، قانون‌گرایی، توسعه، زیست‌محیطی و پژوهشی گردشگری مذهبی نیاز به تغییرات و تلاش بیشتری دارد تا علاوه‌بر رونق گردشگری مذهبی در کنار تعزیه پررنگ‌تر و پربارتر شود.
اهداف پژوهش:

بررسی گردشگری مذهبی در ایران.
بررسی الگویی برای گردشگری مذهبی با تکیه بر هنر تعزیه.

 
سؤالات پژوهش:

مؤلفه‌های گردشگری مذهبی با تکیه بر هنر تعزیه چگونه بوده است؟
چه الگویی می‌توان برای گردشگری مذهبی با تکیه بر هنر تعزیه ارائه داد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the components of religious tourism based on the art of taziyeh

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Heidari 1
  • Mehrdad Sadeghi Dehcheshme 2
  • Ali Rashidpour 3
1 PhD student in Cultural Planning Management, Faculty of Islamic Governance, Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Islamic Governance, Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan), Isfahan, Iran (corresponding author)
3 Associate Professor, Faculty of Islamic Governance, Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan), Isfahan, Iran
چکیده [English]

Purpose and Background: Tourism industry is one of the most important and profitable industries in the world, because it is not only a way to have fun, but also using strategic planning and sustainable development principles can develop the economies of countries. Relying on the art of taziyeh.
Enlightenment: This research is practical in terms of purpose and qualitative in terms of how to collect information. شد. The research method was phenomenological and the collage method was used to analyze the information. It is worth mentioning that the validity of the results was evaluated and confirmed from external, descriptive and interpretive aspects.
Findings: Participants' experience regarding religious tourism based on the art of taziyeh was classified into eleven categories: organizational, economic, propaganda, content, technical, research, environmental, strategic, development, cultural, and legalism.
Conclusion: In order to revive the art of taziyeh and the prosperity of religious tourism, according to the experiences of the participants, taziyeh should be more productive in terms of content, technical and physical and should be linked to the tourism economy. Also, in terms of culture, organization, propaganda, legalism, development, environment and research, religious tourism needs more changes and efforts to become more colorful and fruitful in addition to the prosperity of religious tourism along with taziyeh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious tourism
  • taziyeh
  • religious tourist
ایمانی خوشخو محمدحسن، شفیع سعید، صباغ‌پور، مهدیه. (1393). تبیین مفهوم معنویت با استفاده از تحلیل محتوا، مجله مطالعات گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 2، 10.
بلوکباشی، علی. (1382). «تأملی در کارکردهای روانی- اجتماعی تعزیه‌خوانی»، هنر و مردم، تحقیقی در مورد منشأ تعزیه.
رحمانی، خلیل، پورطاهری، مهدی. (1392). «برنامه‌ریزی راهبردی برای توسعه گردشگری مذهبی»، فصلنامه برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی فضایی، شماره 1، صص 43-66.
دهشیری، محمدرضا. (1395). «عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی». مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، شماره 12، صص 92-72.
سنایی، علی. (1396). یک مدل مقصد گردشگری بر اساس نقاط تماس گردشگران ایجاد کنید. دیدگاه مدیریت بازرگانی، شماره 32، صص 145-127.
شمسی پور، علی‌اکبر، فرخ‌نیا،  رحیم و علیرضایی، راحله. (1393). «معنی‌یابی و معناسازی متقابل شکر گرد و شکر گرد، مطالعه موردی شهر همدان». مجله برنامه‌ریزی و توسعه دور، دوره 3، شماره 11.
فیض‌آبادی، مصطفی، وزیری محبوب، سید جمال. (1390). «ضرورت آینده‌پژوهی و روش‌های آن در توسعه گردشگری مذهبی»، همایش میقات الرضا(ع)، مشهد.
مشهدی نوش‌آبادی، علی. (1389). تحقیق در مورد منشأ آیین تعزیه. مشهد.
موسوی، میرنجف، سلطانی، ناصر. (1393) «تحلیلی بر نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری مطالعه موردی: امامزاده جعفر، یزد»، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، دوره 5، شماره 18، صص 94-77.
نیک‌بین، مهناز. (1398). مدل مفهومی توسعه پایدار گردشگری فرهنگی با رویکرد ترکیبی. دوفصلنامه مطالعات گردشگری اجتماعی، سال هفتم، صص 102-73.
یزدانی، کرامت. (1398). اماکن تاریخی- مذهبی استان فارس و گسترش گردشگری مذهبی، شیراز: انتشارات مؤلف.
Blakwell, R. (2007). Motivationsfor Religious Tourism, Pilgrimage, Festivals and Events,” Religioustourism and pilgrimage festivalsmanagement: an internationalperspective, Raj, R., Morpeth, N.
Bremer, T.S. (2005) “Tourism and religion,” in L. Jones (ed.) Encyclopedia of Religion, Detroit: Macmillan Bremer, T.S “Tourism and religion,” in L. Jones (ed.) Encyclopediaof Religion, Detroit: Macmillan
Drule, M., A. Chis, M. Bacila, and R. Ciornea. (2012), “A New Perspective of Non-Religious.
Kartal, B., Tepeci, M., & Atlı, H. (2015). Examining the religious tourism potential of Manisa, Turkey with a marketing perspective. Tourism Review, 70(3), 214-231
Laverty, S. M. (2003). Hermeneutic phenomenology and phenomenology: A comparison of historical and methodological considerations. International Journal of Qualitative Methods, 2(3), 1-29
Maneenetr, T., & Tran, T. H. (2014). SWOT Analysis of Religious Tourism in Nong Khai Province, Thailand Proposed Guidelines to Incorporate Temple Stay Program. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(23), 696.
Motivations of Visitors to Sacred Sites: Evidence from Romania”, Social and Behavioral
Nolan, M. L., & Nolan, S. (1992). Religious sites as tourism attractions in Europe. Annals of tourism research, 19(1), 68-78.