دستاوردهای اقتصادی فرهنگی و هنری دو کشور ایران و پاکستان از گذرگاه امن بندر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم سیاسی گرایش مسائل ایران، واحد زاهدان، دانشگاه ازاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران

3 علوم سیاسی، واحد زاهدان، دانشگاه ازاد اسلامی، زاهدان، ایران

10.22034/ias.2021.274059.1544

چکیده

در سال‌های اخیر بنادر جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در تثبیت و تقویت جایگاه ایران به‌عنوان پل ارتباطی آسیا-اروپا و کریدور شمال- جنوب از طریق ارائه خدمات حمل و نقل برعهده داشته‌اند. در این میان، بندر چابهار به علت برخورداری از موقعیت ممتاز در شرق تنگه هرمز و دریای عمان در مسیر خطوط اصلی کشتیرانی به آفریقا، آسیا و اروپا قرار گرفته و به‌عنوان کوتاه‌ترین راه ارتباطی و ترانزیتی کشورهای آسیای میانه و افغانستان به بازارهای خلیج‌فارس، شرق آفریقا و دیگر نقاط جهان از نقش ممتازی برخوردار است. ایران و پاکستان به‌واسطۀ استفاده از این مسیر دارای ارتباط فرهنگی و هنری با یکدیگر هستند. بررسی چگونگی این روابط از بستر چابهار مسئلۀ این پژوهش است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده‌های منابع کتابخانه‌ای به رشتۀ تحریر درآمده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که با ادامۀ سیاست‌های پاکستان در راستای ارتباط با کشورهای شمال از طریق بندر گوادر، در سال‌های آتی توسعۀ این بندر به رقیب مهمی برای چابهار تبدیل خواهد شد. در این زمینه هرچند پاکستان با موانعی همچون کمبود زیرساخت‌های مناسب و کافی، عدم وجود زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، نبود ظرفیت صنعتی و تجاری، عدم امنیت پایدار-حمله به مهندسان چینی فعال در توسعۀ بندر گوادر مواجه می باشد.
اهداف پژوهش:

بررسی دستاوردهای اقتصادی ایران و پاکستان از گذرگاه امن بندر.
مطالعه دستاوردهای فرهنگی و هنری ایران و پاکستان از گذرگاه امن بندر.

سؤالات پژوهش:

دستاوردهای اقتصادی دو کشور ایران و پاکستان از گذرگاه امن بندر چیست؟
گذرگاه امن بندر چه دستاوردهای فرهنگی و هنری برای کشور ایران و پاکستان دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic, cultural and artistic achievements of Iran and Pakistan through the safe passage of Chabahar port

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Ovisikakha 1
  • Ahmad Rahdar 2
  • Yaser Kahraze 3
1 Political Science, Iran, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Department of Political Science, Baqerul Uloom University, Qom, Iran
3 Political Science, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

In recent years, the ports of the Islamic Republic of Iran have played an irreplaceable role in stabilizing and strengthening Iran's position as a bridge between Asia and Europe and the North-South corridor by providing transportation and freight services, including the port of Chabahar to enjoy From a privileged position in the east of the Strait of Hormuz and the Sea of ​​Oman, it is located on the main shipping lines to Africa, Asia and Europe, and as the shortest communication and transit route of Central Asian countries and Afghanistan to the Persian Gulf, East Africa and other parts of the world. It enjoys and the development of this port and free trade zone in this region is done in the same direction. One of the most important factors in the development process of this port is the growing presence and intense competition of Gwadar port in the neighborhood of this port in Pakistan, which has become a serious competitor for Chabahar port in recent years due to the investment of foreign countries, especially China. Has been.
Research question:
1- What are the economic achievements of Iran and Pakistan from the safe passage of Chabahar port?
2- What are the cultural and artistic achievements of Iran and Pakistan from the safe passage of Chabahar port?
Research purpose:
1- Investigating the economic achievements of Iran and Pakistan through the safe passage of Chabahar port
2- Cultural and artistic achievements of Iran and Pakistan from the safe passage of Chabahar port

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macro Strategies
  • Islamic Republic of Iran
  • Pakistan
  • Chabahar Ports
احمدی، سیروس؛ کاوندی کاتب، ابوالفضل. (1395). اقیانوس هند و ضرورت‌های ارتقای سواحل مکران. همایش فراوری پتانسیل‌های ژئوپولتیکی توسعه در کرانه‌های اقیانوسی جنوب شرق کشور. دوره اول.
اسدی، امیدعلی؛ امینی، علی‌اکبر و تاجری، منصور. (1400). «بررسی اثر فرهنگ و هنر اسلامی در واگرایی و همگرای ایران و پاکستان». مطالعات هنر اسلامی، دوره 19، ش42، 15-7.
بلوچ، محمود. (1394). چابهار بندر طلایی ایران، چاپ اول، تهران: نشر آرامش، مؤسسه نشاط.
توحیدی، زهرا؛ طباطبایی‌پناه، سیدعلی. (1397). «رقابت چابهار و گوادر: از تصور تا واقعیت»، فصلنامه روابط خارجی، شماره ۳ (پیاپی ۳۹)، 97-124.
حافظ‌نیا، محمدرضا. (1384). «تحلیل ظرفیت‌های ژیوپلتیک سواحل جنوب شرق  ایران در راستای منافع ملی»، مجله جغرافیا و توسعه، دوره3، ش6، 20-1.
چابهار شاه کلید توسعه شرق کشور. (1391). همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی.
رحیمی، حسن. (1395). «بسترها و زمینه‌های منازعه و رقابت بین کشورهای منطقه ژئوپلیتیکی اقیانوس هند»، پژوهشکده شاخص پژوه، دانشگاه تربیت مدرس، انجمن آمایش سرزمین.
زرقانی، سیدهادی؛ قلی‌زاده، معصومه. (1391). «بررسی و تحلیل نقش و جایگاه استراتژیک سواحل مکران»، همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار نیروی دریایی ج.ا.ا.
عبدی، عطااله؛ رجب‌نژاد، ناصر. (1396). «تبیین پیامدهای ژئوپلیتیکی سرمایه گذاری چین، در گوادر بر بندر چابهار»، نشریه جغرافیا و توسعه. دوره15، ش46، 206-185.
کیانی مقدم، منصور. (1391). «تحلیلی بر وضعیت و ظرفیت بندر چابهار در مقایسه با بندر گوادر». اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی.
معدنی، جواد. (1395). «ظرفیت‌های راهبردی جنوب شرق ایران»، همایش ژیوپلتیک جنوب شرق ایران.