زیبایی در قالب معیارهای کمی در تابلوی شام آخر داوینچی با رویکرد نظریات اومبرتو اکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دکتری تخصصی فلسفه هنر، دانشکده ادبیات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دکتری تخصصی فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ias.2021.269660.1520

چکیده

بدون تردید زیبایی یکی از عناصر بنیادین هنر در جوامع مختلف است. این مسئله سبب شده تا محققان در دوره ­های مختلف با شیوه های مختلف درصد واکاوی معیارهای زیبایی در آثار هنری باشند. در اروپا می­توان دوره رنسانس را یکی از اعصار درخشان هنر و زیبایی دانست. نقاشی یکی از مهم­ترین هنرها و لئوناردو داوینچی یکی از مهمترین نقاشان این دوره بود. واقعه شام آخر مسیح یکی از رویدادهای مهم آیین مسیحیت به شمار می­رود. هنرمندان بسیاری در طول تاریخ به این موضوع پرداخته ­اند که یکی از مهم­ترین آنان، دیوارنگاره شام آخر لئوناردو داوینچی است. اهمیت این اثر به حدی است که از جنبه ­های متفاوتی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. امبرتو اکو در کتاب هنر و زیبایی قرون وسطا به شکل­ گیری هنر و تشریح زوایای گسترده آن می­ پردازد. شکل­ گیری هنر رنسانس، وام­دار سنت و هنر قرون میانه است. از دیگر سو، نظریات و آرا امبرتو اکو در قرن بیستم که عمدتاً تببین زیبایی است، نگرش تازه­ای از زیرساخت­ های فکری هنرمندان رنسانس را نشان می دهد که به ویژه در نظریه هنر داوینچی مشهود است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده­ های منابع کتابخانه ­ای به بررسی این موضوع پرداخته است. در پژوهش مورد نظر معیارهای کمی در نظریه هنر داوینچی شامل استفاده از تقارن، تناسب، پرسپکتیو و اصول کاربردی ریاضیات در هنر است. نتایج حاکی از آن است نظریات زیبایی­شناسانه امبرتو اکو زمینه ­ساز شکل­گیری نظریات و هنر رنسانس به­ ویژه در شکل­ گیری آثار داوینچی نمود یافته است؛ که نمونه موردی آن تابلوی شام آخر است.

اهداف پژوهش:
1. بررسی زیبایی­ شناسی کمی در تابلوی شام آخر لئوناردو داوینچی.
2. تبیین زیرساخت­ های شکل­ گیری هنر رنسانس و بازتاب آن در تابلوی شام آخر داوینچی با رویکرد نظریات امبرتو اکو.

سؤالات پژوهش:
1. معیارهای کمی نظیر تناسب و هماهنگی در شکل ­گیری تابلوی شام آخر لئوناردو داوینچی کدامند؟
2. مباحث تحلیلی امبرتو اکو، چگونه زیرساخت­ های معیارهای کمی را در تابلوی شام آخر را نشان می­دهد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Beauty in the Form of Quantitative Criteria in Da Vinci's Last Supper Painting with the Approach of Umberto Eco's Theories

نویسندگان [English]

  • Farnaz Farazmand 1
  • Amir Nasri 2
  • Mohammad Rezza Sharifzadeh 3
1 Ph.D. Student of philosophy of art, faculty of art and architecture, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 PhD in Philosophy of Art, Faculty of Literature, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 PhD in Philosophy of Art, Faculty of Art and Architecture, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Indisputably, beauty is one of the fundamental elements of art in various societies. This issue has instigated researchers in various periods to attempt to analyze the criteria of beauty in works of art in various ways. In Europe, the Renaissance can be considered as one of the brightest eras of art and exquisiteness. Painting was one of the most chief arts and Leonardo da Vinci was one of the most significant painters of this period. The Last Supper of Christ is one of the most significant events in Christianity. Many artists throughout history have addressed the issue, one of the most imperative of which is Leonardo da Vinci's Last Supper mural. The prominence of this work is such that it has been analyzed and studied from diverse aspects. In Medieval Art and Beauty, Umberto Eco discusses the formation of art and its broad angles. The formation of Renaissance art owes much to medieval tradition and art. On the other hand, the theories and ideas of Umberto Eco in the twentieth century, which is mainly an explanation of beauty, show a new perspective on the intellectual infrastructure of Renaissance artists, which is especially evident in the theory of Da Vinci art. The present study has investigated this issue in a descriptive and analytical manner based on library sources. In the present study, quantitative criteria in Da Vinci Art Theory include the use of symmetry, proportionality, perspective, and applied principles of mathematics in field of art. The results indicate that Umberto Eco's aesthetic theories underlie the formation of Renaissance theories and art, especially in the formation of Da Vinci's works, a case study of which is The Last Supper.

Research aims:
1. To quantitatively observe an aesthetic review in Leonardo da Vinci's Last Supper;
2. To explain the infrastructures of the formation of Renaissance art and its reflection in Da Vinci's Last Supper with the approach of Umberto Eco's theories.

Research questions:
1. What are the quantitative criteria such as dexterity and coordination in the formation of Leonardo da Vinci's Last Supper?
2. How does Umberto Eco's analytical discussions show the quantitative infrastructure in Leonardo da Vinci's Last Supper?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beauty
  • Quantitative Criteria
  • Last Supper
  • Leonardo da Vinci
  • Umberto Eco
اکبری، مهناز. (1386). بررسی مبحث نور و سایه در رساله داوینچی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.
اکو، امبرتو. (1392). تاریخ زیبایی، ترجمه هما بینا. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
اید، شان. (1396). هنر و علم. ترجمه مهرداد گروسی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
باراش، موشه. (1398). نظریه ­های هنر. ترجمه محمدرضا ایوالقاسمی، تهران: نشر چشمه.
جهانی نسب، احمد. (1396). «نقش رنسانس بر تاریخ اروپا و پیامدهای آن». نشریه پژوهش ملل. 23، صص. 16-1.
ساسانی، فرهاد. (1382). »خواندنی های لئوناردو داوینچی». نشریه زیبا شناخت، 9، صص. 300-295.
گیکر، جیسون. (1396). زیباشناسی و نقاشی، ترجمه: عبدالله سالاروند. تهران: انتشارات نقش جهان.
علایی، مشیت. (1382). «لئوناردو داوینچی: تقارن هولناک». نشریه زیبا شناخت، 9، صص. 284-279.
قره­باغی، علی اصغر. (1384). «سرگذشت مونالیزا». نشریه گلستانه، 70، صص. 51-42.
قره­باغی، علی اصغر. (1384). «سرگذشت مونالیزا (2)». نشریه گلستانه، 71، صص. 40-32.
لوبو، مارک؛ رازانی، موگه. (1383). «فن و هنر». نشریه زیبا شناخت. 11، صص. 248-239.
مازیار، امیر. (1394). تقابل تصویر و کلمه در پاراگون لئوناردو و لائوکوئن لسینگ. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر.
محمدی خانقشلاقی، فرزانه. (1394). تقابل تصویر و کلمه در پاراگون لئوناردو و لائوکوئون لسینگ. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر.
وازاری، جورجو. (1388). زندگی هنرمندان، ترجمه: علی اصغر قره باغی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
ورامینی، بهناز. (1391). بررسی زندگی و آثار لئوناردو داوینچی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی.
Berger, S. (2017). The Art of Philosophy: Visual Thinking in Europe from the Late Renaissance to the Early Enlightenment. Princeton University Press.
Davinci, L. (2017). Thoughts on Art and Life. Independently Published.
Eco, U. (2002). Art and Beauty in the middle Ages. Yale University Press.
Farthing, S. (2010). Art: The Whole Story. London: Thames and Hudson Publishing.
Hankins, J. (2007). Renaissance Philosophy. Cambridge University Press.
Inge, W, R. (2014). The Permanent Influence of Neoplatonism upon Christianity. Chicago Journals. Vol. 4, No. 2, pp. 328-344.
Laurenza, D. (2012). Art and Anatomy in Renaissance Italy. New York: Metropolitan Museum of art.
Mack, M. (2012). Treatise on Painting, New ed. London: Create Space Independent Publishing Platform.
Ormiston, R. (2011). The Life and Works of Leonardo Davinci. Hermes House Publishing.
Schmitt, Ch. (2008). The Cambridge History of Renaissance Philosophy. London: Cambridge University Press.
Sheppard, A. (2005). Neoplatonism. Journal of Brill. Vol. 50, No. 4, pp. 346-350.
Suh, H. A. (2017). Leonardo’s Notebooks: Writing and Art of the Great --Master (Notebook Series), Black Dog & Leventhal; Reprint edition.
Zoller. F. (2017). Leonardo Davinci. The Complete Paintings. Taschen publication.