تعلیق روایت در نگارگری و خوانش آن بر اساس تصویر بر پایه دیدگاه ایمدال (مطالعه موردی: کشتن اسفندیار ارجاسب را، یوسف و زلیخا، سماع دراویش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه آموزشی پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دکتری تخصصی، گروه نقاشی، دانشکده هنر ومعماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 دکتری تخصصی، گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

10.22034/ias.2021.261264.1465

چکیده

نگارگری به ­عنوان یکی از نمونه­ های اعلای فرهنگ بصری، دارای زبان بصری قدرتمندی است، که هم روایت مبتنی بر ادبیات اثر را تحت تأثیر خود قرار می ­دهد و هم دارای ظرفیت ­های خاص در بیان بصری و هنری است. نگارگری ایرانی از دامان ادبیات برخاسته اما خوانش منحصر خود را از روایت ایجاد کرده است. هنرمند نگارگر با استفاده از تمهیدات خود، روایت ادبی را ترجمه بصری نموده، و در مقابل مخاطب قرار داده، خوانش تصویری متکی بر دیدن است. با استفاده از روش آیکونیک ماکس ایمدال روایت اثر تعلیق می­ شود تا توسط مشاهده، جوهره اصلی اثر و مفهوم آن درک شود. از این روی فهم از طریق تصویر در مقابل فهم درباره تصویر قرار گیرد، در نتیجه پیش­ دانسته ­ها در مورد تصویر تعلیق می­ گردد و کنش دیدن به­ عنوان عنصر اصلی دریافت ­کننده و ایجادکننده معنا، قرار می­ گیرد. پژوهش در این تحقیق، براساس روش، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ­ها، کتابخانه­ ای اسنادی و پیمایش اینترنتی است. یافته ­های این پژوهش مبتنی بر سه  اصل تحلیل ساختار صوری، چینش صحنه و پیشافکنی چشم­انداز منتج به برداشت­ های ذهنی از واقعیت عینی می­ شود، فقدان پرسپکتیو جهانِ تصویرشده و اصول طراحی توسط هنرمند ایرانی، نمونه این جهان­بینی ذهنی در آرایش صحنه است. برای مطالعه موردی سه نگاره «کشتن اسفندیار ارجاسب را»،  «یوسف و زلیخا» و «سماع دراویش» انتخاب شده است.

اهداف پژوهش:
1. بررسی روش ماکس ایمدال در خوانش تصاویر.
2. بررسی چگونگی خوانش ارزش­های بصری نگاره ­ها با رویکرد ماکس ایمدال.
سؤالات پژوهش:
1. روش ماکس ایمدال در بیان قدرت تصویر و توانایی آن در خوانش اثر چیست؟
2. بر اساس رویکرد ایمدال چگونه می­توان به ارزش­های بصری نگاره ­ها در برابر خوانش مسلط روایت از تصویر پی­برد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Suspending the Narrative in Painting and its Visual Interpretation based on Imdahl's Outlook (Case Study: Killing Esfandiar Arjasb, Yousef and Zuleikha, Sama Dervishes)

نویسندگان [English]

  • Shohre Ali Pour 1
  • Mohamad Rezza Hassani 2
  • Abbas Bozorgmehr 3
1 Master's degree, Department of Art Research, Faculty of Art and Architecture, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran.
2 Ph.D., Department of Painting, Faculty of Art and Architecture, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran.
3 Ph.D., Department of Painting, Faculty of Art and Architecture, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Painting, as one of the highest examples of visual culture, has a powerful visual language, which both affects the narrative based on the literature of the work and bestows special capacities in visual and artistic expression. Iranian painting has emerged from literature, but has created its own unique reading of the narrative. The artist uses his arrangements to visually translate the literary narrative, and to place it in front of the audience, the visual reading relies on observation. Using the iconic Max Imdahl’s method, the narration of the work is suspended so that the main essence of the work and its meaning can be understood by observation. Hence, perception through the image is opposed to image awareness as a result of which the preconceptions about the image are suspended and the act of seeing is placed as the main element of receiving and creating meaning. The research in this research is based on descriptive-analytical method and data collection method, documentary libraries and internet survey. The findings of this study are based on the three principles of face structure analysis, scene arrangement and perspective projection resulting in subjective perceptions of objective reality, lack of perspective of the depicted world and design principles by the Iranian artist, an example of this mental worldview. In the scene makeup. For case study, three paintings "Killing Esfandiar Arjasb", "Yusuf and Zuleykha" and "Sama Dervish" have been selected.

Research aims:
1. An examination of Max Imdahl method in the interpretation of images.
2. An analysis on how to read the visual values ​​of drawings according to Imdahl’s approach.

Research questions:
1. What is Max Imdahl's method in expressing the power of the image and its ability to read the work?
2. Based on Imdahl’s approach, how can the visual values ​​of the drawings be compared to the dominant reading of the narrative from the image?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Painting
  • Max Imdahl
  • Suspension of Narration
  • Image Interpretation
آژند، یعقوب. (1387). مکتب نگارگری هرات، تهران: فرهنگستان هنر.
آژند، یعقوب. (1389). نگارگری ایران (پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران)، تهران: سمت.
آدامز، لوری. (1390). روش ­شناسی هنر، ترجمه علی معصومی، تهران: نشر نظر.
اکو، اومبرتو. (1391). تاریخ زیبایی، ترجمه هما بینا، چاپ دوم، تهران: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن.
بوهم، دیوید. (1381). درباره خلاقیت، مترجم: محمد علی حسین­ نژاد، تهران: نشر ساقی.
پاکباز، رویین. (1378). دایره المعارف هنر، تهران: فرهنگ معاصر.
جنسن، چارلز. (1392). تجزیه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی، ترجمه بتی آواکیان، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت.
صالحی، سودابه. (1392). "روش­ شناسی تحقیق بصری؛ خوانش تصویر"، فصلنامه نقد کتاب هنر، شماره 5، شماره صص. 251-266.
دآلو، آن. (1394). روش ­ها و نظریه ­های تاریخ هنر، ترجمه آناهیتا مقبلی، سعید حسینی، تهران: فخرکیا.
گات، بریس؛ مک­آیور لویس، دومینیک. (1391). دانشنامه زیبایی­ شناسی، ترجمه منوچهر صانعی و دیگران، چاپ پنچم، تهران: فرهنگستان هنر.
گرابار، اولگ. (1390). مروری بر نگارگری ایرانی، ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند، چاپ دوم، تهران: فرهنگستان هنر.
نصری، امیر. (1393). "تثلیت جسم، تصویر و رسانه انسان­شناسی تصویر از منظر هانس بلتینگ" فصلنامه کیمیای هنر، شماره 10، صص. 79-96.
Binder, W. (2012). the Emergence of Iconic Depth. Secular Icons in a Comparative Perspective, New York: Macmillan.
Boehm, G. and W.T. T. Mitchell. (2009). "pictorial versus Iconic Turn: Two Letters" Culture, Theory and Critique. 50, pp. 103-121.
Bohnsack, R., Pfaff, N., & Weller, W. (2010). Qualitative analysis and documentary method: In international educational research (p. 369). Verlag Barbara Budrich.
Mitchell, W. J. T. (1986). what is an Image? in Iconology: Image – Text – Ideology, Chicago: The University of Chicago Press.
Sklenarova, J. (2014). Cause we are living in a material world: on iconic turn in cultural sociology, A Master Thesis, Masaryk University, Brno.