واکاوی شاخصه های خوانش لوگو به مثابه ی پیرامتن در ادراک بصری خطوط هوایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

2 دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد گروه گرافیک،دانشکده هنر،دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

10.22034/ias.2022.320610.1825

چکیده

پیرامتن­ها عوامل تأثیرگذار و سازنده بیرون از متن هستند که مخاطب را به دنیای درون متن دعوت می­کنند، او را با زوایای پنهان متن و شرایط خلق متن آشنا می­سازند و منجر به خلق و شکل­گیری معنای متن می­گردند. لوگوها به‌مثابۀ پیرامتن آستانگی ‌نخستین رابط میان مخاطب و ادراک بصری برند هستند که به خوانش صحیح مخاطب از برند کمک می‌کنند. اهمیت این پیرامتن­ها از‌آن‌روست که با تحلیل و کشف معانی نهفته در آنها می‌توان به درک بهتری از برند دست یافت. به همین دلیل داشتن یک لوگو برای کسب‌وکار یک ضرورت به­حساب می­آید؛ چراکه یک لوگوی خوب با ارسال پیام صحیح و ایجاد اعتماد، متمایزشدن از رقبا و حفظ مشتریان وفادار، به روند رشد کسب‌و‌کار و جذب مشتریان کمک شایانی خواهد کرد. پس از انجام روش تحقیق ترکیبی و با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری، نتایج این پژوهش نشان می­دهد که شاخص‌های کیفی سادگی، هارمونی رنگی، ماندگاری ذهنی، تمایز، هماهنگی پیرامتن با متن، گویایی و صراحت، تعادل بصری، پویایی، کاربردی بودن و هویت فرهنگی به‌عنوان شاخص­های خوانش لوگو معرفی شدند که بر ارتقاء ادراک بصری برند اثرگذار هستند و در رابطه با شش خط هوایی در داخل ایران مورد تحلیل قرار گرفتند. نهایتاً مشخص شد که خوانش لوگو در جایگاه پیرامتن از طریق ویژگی‌های خود که ده شاخص ذکر‌شده هستند، به­طور مستقیم ادراک برند بصری را به­عنوان متن اصلی و متغیری وابسته با ابعاد باور‌پذیری، قابلیت اعتماد، اصالت، منحصر‌به‌فرد بودن، قابل دریافت بودن و جذابیت بصری، تحت تأثیر قرار می­دهد.
اهداف پژوهش
1. شناسایی شاخص­های اثرگذار خوانش لوگو در ادراک بصری برندهای خطوط هوایی ایران.
2. ارتقاء کیفیت بصری برندهای خطوط هوایی از طریق دستیابی به شاخص­های خوانش لوگو به‌عنوان پیرامتن.
سؤالات پژوهش
1. خوانش لوگو به‌عنوان پیرامتن چگونه ادراک بصری برند را تحت تأثیر قرار می­دهد؟
2. چه شاخصه­هایی در خوانش لوگوهای خطوط هوایی ایران، آن را به یک پیرامتن اثرگذار برای این برندها تبدیل کرده است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the characteristics of Interpretation of Logo as a paratext in the visual perception of Iranian airlines

نویسندگان [English]

  • Zahra Farokhi rad 1
  • Bahman Namvar Motlagh 2
  • Mohammad Khazaie 3
1 Department of Art, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor,Faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Graphics, Faculty of Arts, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paratext
  • Interpretation of Logo
  • . visual perception
  • Iran Airlines
احمدی، بابک. (1391). حقیقت و زیبایی (چاپ بیست و دوم)، تهران: نشر مرکز.
الیاسی، الهام و دیگران. (1397). "شناخت دلایل بازطراحی لوگو در طول عمر برند". هنرهای تجسمی. ش23، 41-52.
خاکی، غلامرضا. (1399) . روش تحقیق، تهران: فوژان.
رحیمی جعفری و دیگران. (1391). "ابرمتن‎ها و پیرامتن‎ها در سینمای ایران". نقد ادبی، ش20، 120-99.
رولان، بارت. (1382). لذت متن، ترجمه پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
ساسانی، فرهاد. (1386). "بینامتنیت" بیناب، شماره 5 و 6.
صرامی، عارفه؛ فهیمی فر، اصغر. (1397). "تصویر، ایماژ (پی انگاره) و ادراک بصری". هنرهای تجسمی، ش23، 5-12.
مافی تبار، آمنه؛ کاتب، فاطمه و حسامی، منصور. (۱۳۹۷). "خوانش تصویر از منظر تعامل ذهنیت و عینیت در ادراک دیداری" کیمیای هنر،ش ۲۷، 45-23.
نامورمطلق، بهمن. (1385). "پیرامتنیت یا متن­های ماهواره ای"، مقالات دومین هم اندیشی نشانه­شناسی هنر، فرهنگستان هنر.
نامورمطلق، بهمن. (1386). "ترامتنیت مطالعه روابط یک متن با دیگر متن‏ها". پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، 56، 98-83.
نوبل یان، بستلی راسل. (1392) . پژوهش دیداری، ترجمه سارا مطلوب، تهران: نشر هنر نو.
Alessandri, S. W. (2014). Visual identity: Promoting and protecting the public face of an organization. Routledge.
Allen, G. (2011). Intertextuality. routledge.
Andana, A., & Mahardika, H. (2017). Making sense of an airline’s logo makeover: The case of garuda Indonesia. In Competition and Cooperation in Economics and Business (pp. 149-155). Routledge.
Aronczyk, M. (2017). Portal or police? The limits of promotional paratexts. Critical Studies in Media Communication34(2), 111-119.
Brookey, R., & Gray, J. (2017). “Not merely para”: continuing steps in paratextual research. Critical Studies in Media Communication34(2), 101-110.
Genette, G. (1997). Paratexts: Thresholds of interpretation (No. 20). Cambridge University Press.
Hackley & hackley (2018), Paratexts and the constitution of Brand Meaning under Media convergence, consumer culture theory conference, Odense, Denmark.
Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford Press. New York, 59.
Park, C. W., Eisingerich, A. B., Pol, G., & Park, J. W. (2013). The role of brand logos in firm performance. Journal of Business Research66(2), 180-187.
Smith, H., & Wilson, L. (Eds.). (2011). Renaissance paratexts. Cambridge University Press.
Thurlow, C., & Aiello, G. (2007). National pride, global capital: A social semiotic analysis of transnational visual branding in the airline industry. Visual communication6(3), 305-344.