پدیدارشناسی وجود به مثابه واقع گرایی در سینمای نئورئالیسم از منظر آندره بازن و فلسفه اگزیستانسیالیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، استادیار، گروه هنر، دانشکده هنر، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دکتری تخصصی، استاد، گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22034/ias.2022.344757.1974

چکیده

بررسی هستی ­شناسی بازن در مفهوم واقع ­گرایی در هنر، عینیت را تنها اصل ارائه اثر هنری واقع گرا نمی­ داند و بنا بر اعتقاد او بایستی فلسفه وجودی یک اثر مورد توجه باشد. در واقع او بازتولید صادقانه واقعیت را هنر نمی داند و واقع­ گرایی مد نظر او با تلاشی ذهنی به سوی عینیت تصویر و براساس عدم قضاوت و نیاز روانشناختی به بازآفرینی جهان در تصویر به ­دست می­ آید. در این پژوهش که از حیث هدف بنیادی محسوب می ­شود و از حیث گردآوری داده­ ها، توصیفی-تحلیلی است به بررسی دیدگاه پدیدارشناسی بازن در سینمای نئورئالیسم می ­پردازد. یافته­ های پژوهش حاکی از این است که بازن چگونه با پیوندی که میان نئورئالیسم و اگزیستانسیالیسم برقرار می­ کند. در جریان زیبایی­شناسی فیلم یا هنر، نوعی مسئولیت اخلاقی برای هنرمند قائل می ­شود و از این حیث زیبایی­ شناسی فیلم بیش از آن که هنر را مسئله قرار دهد یک مسئولیت وجودی را مطرح می­ کند. زیرا هستی­ شناسی اگزیستانسیالیسم بر اصالت وجود تأکید می­ک ند و بازن بر این اساس، تصویر واقعیت را به دور از مونتاژ و صحنه­ ای تحریف شده قلمداد می­ کند. توجه بازن به مفهوم اخلاقی در واقع­گرایی موجود در نئورئالیسم بر شرایطی استوار است که ساختار سینمای نئورئالیسم آن را به خوبی بروز می­ دهد؛ یعنی عدم جانب­داری بیننده در جهان اثر که موجب رهایی او می­شود تا خود را در اثر، اندیشه کند، نه آن که همچون اکسپرسیونیست­ها اندیشه ­ای مشخص و جهت­ دار به او تحمیل شود.

اهداف پژوهش:
1. مطالعۀ پدیدارشناسی وجود به­ مثابه واقع­گرایی در سینمای نئورئالیسم از منظر آندره بازن.
2. پدیدارشناسی وجود به­ مثابه واقع‌گرایی در سینمای نئورئالیسم از منظر و فلسفه اگزیستانسیالیسم.

سؤالات پژوهش:
1. پدیدارشناسی وجود به مثابه واقع گرایی در سینمای نئورئالیسم از منظر آندره بازن چگونه است؟
2. پدیدارشناسی وجود به مثابه واقع‌گرایی در سینمای نئورئالیسم از منظر و فلسفه اگزیستانسیالیسم چگونه است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of Existence as Realism in Neorealism Cinema from the Perspective of Andre Bazen and the Philosophy of Existentialism

نویسندگان [English]

  • Amir Ata Joolaei 1
  • Saeid Shapoori 1
  • Seyed Mostafa Mokhtabad Amreei 2
1 PhD, Assistant Professor, Department of Art, Faculty of Arts, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 PhD, Professor, Department of Art, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Bazen's ontology examination in the concept of realism in art does not contemplate objectivity as the only principle of presenting a realistic work of art; thus, according to his belief, the existential philosophy of a work should be deliberated. In fact, he does not cogitate the honest reproduction of reality as art; and realism in his opinion is achieved by a mental effort towards the objectivity of the image and based on the lack of judgment and the psychological need to recreate the world in the image. This research, which is considered as a fundamental goal and is descriptive-analytical in terms of data collection, examines Bazen's phenomenological point of view in neorealism cinema. The findings of the research show how Bazen relates to the link between neorealism and existentialism. In the course of the aesthetics of film or art, a kind of moral responsibility is given to the artist, and in terms of the aesthetics of the film, it raises an existential responsibility rather than making art a problem. The ontology of existentialism emphasizes the originality of existence, and based on this, Bazen considers the image of reality to be far from a montage and a distorted scene. Bazen's attention to the moral concept in realism in neorealism is based on the conditions that the structure of neorealism cinema shows decently, in other words, the non-partiality of the viewer in the world of the work, which frees him to think about himself in the work; not similar to expressionists in which a specific and directed thought is imposed on him.

Research aims:
1. The study of the phenomenology of existence as realism in neorealism cinema from the perspective of Andre Bazen.
2. Phenomenology of existence as realism in neorealism cinema from the perspective and philosophy of existentialism.

Research questions:
1. How is the phenomenology of existence as realism in neorealism cinema from Andre Bazen's point of view?
2. How is the phenomenology of existence as realism in neorealism cinema from the perspective of existentialism philosophy?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • Realism
  • Neorealism
  • Existentialism
  • Bazin
سارتر، ژان پل. (1395). هستی و نیستی: پدیده‌شناسی عالم هستی، ترجمه عنایت‌الله شکیباپور، تهران: دنیای کتاب.
Andrew, D. (2011). What cinema is!: Bazin's quest and its charge. John Wiley & Sons. Google Scholar, Scopus
Bazin, A., & Cardullo, B. (Eds.). (2011). André Bazin and Italian Neorealism. A&C Black. Google Scholar
Bazin, A. (1971). André Bazin and Italian Neorealism. What is Cinema? Volume 2. Trans. and ed. Hugh Gray. Berkeley: U of California P, Print. Google Scholar
Cardullo, B. (2011). Defining the Real: The Film Theory and Criticism of André Bazin. André Bazin and Italian Neorealism. Trans. and ed. Cardullo. New York: Continuum, pp. 1-17. Print.
Henderson, B. (1980). A Critique of Film Theory. New York: E.P. Dutton,. Print. Google Scholar
Sartre, J. P. (2010). The imaginary: A phenomenological psychology of the imagination. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203857069. Google Scholar, Scopus
Sartre, J. P. (2022). Existentialism is a humanism. Psychology & society (Psihologìâ ì suspìlʹstvo), (2), pp. 49-65. Google Scholar