پدیدارشناسی وجود به مثابه واقع گرایی در سینمای نئورئالیسم از منظر آندره بازن و فلسفه اگزیستانسیالیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه هنر، دانشکده هنر، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/ias.2022.344757.1974

چکیده

بررسی هستی­شناسی بازن در مفهوم واقع­گرایی در هنر، عینیت را تنها اصل ارائه اثر هنری واقع­گرا نمی­داند و بنا بر اعتقاد او بایستی فلسفه وجودی یک اثر مورد توجه باشد. در واقع او بازتولید صادقانه واقعیت را هنر نمی­داند و واقع­گرایی مد نظر او با تلاشی ذهنی به­سوی عینیت تصویر و براساس عدم قضاوت و نیاز روانشناختی به بازآفرینی جهان در تصویر به­دست می­آید. در این پژوهش که از حیث هدف بنیادی محسوب می­شود و از حیث گردآوری داده­ها، توصیفی-تحلیلی است به بررسی دیدگاه پدیدارشناسی بازن در سینمای نئورئالیسم می­پردازد. یافته­های پژوهش حاکی از این است که بازن چگونه با پیوندی که میان نئورئالیسم و اگزیستانسیالیسم برقرار می­کند. در جریان زیبایی­شناسی فیلم یا هنر، نوعی مسئولیت اخلاقی برای هنرمند قائل می­شود و از این حیث زیبایی­شناسی فیلم بیش از آن که هنر را مسئله قرار دهد یک مسئولیت وجودی را مطرح می­کند. زیرا هستی­شناسی اگزیستانسیالیسم بر اصالت وجود تأکید می­کند و بازن بر این اساس، تصویر واقعیت را به دور از مونتاژ و صحنه­ای تحریف شده قلمداد می­کند. توجه بازن به مفهوم اخلاقی در واقع­گرایی موجود در نئورئالیسم بر شرایطی استوار است که ساختار سینمای نئورئالیسم آن را به خوبی بروز می­دهد؛ یعنی عدم جانب­داری بیننده در جهان اثر که موجب رهایی او می­شود تا خود را در اثر، اندیشه کند، نه آن که همچون اکسپرسیونیست­ها اندیشه­ای مشخص و جهت­دار به او تحمیل شود.
اهداف پژوهش:

مطالعۀ پدیدارشناسی وجود به­مثابه واقع­گرایی در سینمای نئورئالیسم از منظر آندره بازن.
پدیدارشناسی وجود به­مثابه واقع‌گرایی در سینمای نئورئالیسم از منظر و فلسفه اگزیستانسیالیسم.

سؤالات پژوهش:

پدیدارشناسی وجود به مثابه واقع گرایی در سینمای نئورئالیسم از منظر آندره بازن چگونه است؟
پدیدارشناسی وجود به مثابه واقع‌گرایی در سینمای نئورئالیسم از منظر و فلسفه اگزیستانسیالیسم چگونه است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of Existence as Realism in the Cinema of Neorealism from the Perspective of Andre Bazin and the Philosophy of Existentialism

نویسندگان [English]

  • Amir Ata Joolaei 1
  • Saeid Shapoori 1
  • Seyed Mostafa Mokhtabad Amreei 2
1 Department of Art, Faculty of Arts, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Art, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • realism
  • Neorealism
  • Existentialism
  • Bazin
سارتر، ژان پل. (1395). هستی و نیستی: پدیده‌شناسی عالم هستی، ترجمه عنایت‌الله شکیباپور، تهران: دنیای کتاب.
Andrew, D. (2010). What Cinema Is! Bazin's Quest and its Charge. Chichester: Wiley-Blackwell,. Print.
Bazin, A. (2011). André Bazin and Italian Neorealism. Trans. and Ed. Bert Cardullo. New York: Continuum,. Print.
Bazin, A. (2009). André Bazin and Italian Neorealism. What is Cinema? Trans. and ed. Timothy Barnard. Montreal: Caboose, Print.
Bazin, A. (1971). André Bazin and Italian Neorealism. What is Cinema? Volume 2. Trans. and ed. Hugh Gray. Berkeley: U of California P, Print.
Cardullo, B. (2011). "Defining the Real: The Film Theory and Criticism of André Bazin." André Bazin and Italian Neorealism. Trans. and ed. Cardullo. New York: Continuum, 1-17. Print.
Henderson, B. (1980). A Critique of Film Theory. New York: E.P. Dutton,. Print.
Sartre, J. )2004).  The Imaginary: A Phenomenological Psychology of the Imagination. Trans. Jonathan Webber. New York: Routledge. Print.
Sartre, J. (1975). "Existentialism is a Humanism." Trans. Philip Mairet. Existentialism From Dostoevsky to Sartre. Ed. Walter Kaufmann. New York: Meridian,. 345-369.