افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده‌ی هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشکده‌ی هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

3 دانشگاه هنر، تهران، ایران

10.22034/ias.2018.91751

چکیده

بسیاری از اندیشمندان، هنر را وسیله­ای برای ادراک حقیقت می­دانند و مجرایی برای رسیدن به عالی­ترین شناخت و معرفت قابل حصول بشر و نوعی از معرفت که دست­یابی بدان با ابزار و وسایل دیگر محال است. کوماراسوامی از متفکرانی است که با این اندیشه هم­رأی است. آناندا کوماراسوامی متفکر و اندیشمند سنّت­گرا، مفهوم و معنای هنر را در نوشته­های خود موردبحث قرار داده است. آموزه­ی «هنر برای هنر»، یکی از مهم­ترین مفاهیمی است که آناندا کوماراسوامی بر اساس اصول زیباشناسانه و معناگرایانه­ی خویش، به بحث در خصوص آن پرداخته و غایتِ هنر را در نگرش سنّتی تعریف نموده است. این مقاله در نظر دارد آموزه­ی هنر برای هنر را از منظر آناندا کوماراسوامی تبیین نماید و با بیان مفهوم هنر از منظر کوماراسوامی وجوه افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن را مطرح نماید. فرضیات مقاله بر این استوار است که از منظر کوماراسوامی هنر در نگرش سنّتی، غایتی غیر از خودش دارد و به نفی غایت هنر برای هنر که اساس تفکر در هنر مدرن است می­پردازد. یافته­های پژوهش حاکی از آن است هنر برای کوماراسوامی رهنمون مخاطب برای غایتی دیگر بر مبنای فعل عقل است و به‌مثابه‌ی وسیله ا­ست که این امر را تسهیل می­نماید. کوماراسوامی هنر را تجسّم فرم از پیش تصوّر شده در قالب مادّی می­داند و آن را در سیطره­ی سنّت در خدمت غایات معنایی و کارکردی می­شمارد. در مقابل آن، از آثار و تبعات شعار «هنر برای هنر» در دنیای مدرن به این اشاره دارد که پرسش از موضوع و مضمون، اثر را بی­معنا می‌کند؛ همچنین مذاق عموم مردم به دنبال هنر معناگرا و غایت­مند است. روش تحقیق در این مقاله به شیوه­ی توصیفی–تحلیلی صورت گرفته و گردآوری اطلاعات در این نوشتار با بهره از منابع کتابخانه­ای انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Differentiation of the meaning of art in the Traditional and modern view from the Coomaraswamy Idea

نویسندگان [English]

 • Reza Ali Pour 1
 • Gholam Ali Hatam 2
 • Smaeel Bani Ardalan 3
 • Iraj Dadashi 3
چکیده [English]

Many thinkers consider art as a means to perceive the truth and it is the way to achieve the highest human knowledge and epistem, And a kind of epistem that access to it with other means and equipment is impossible.Coomaraswamy is one of the thinkers who co-opt this idea. Ananda Coomaraswamy, a thinker of traditionalism, has discussion the concept and meaning of art in his writings. The "art for art" doctrine is one of the most important concepts that Ananda Coomaraswamy has been discussing based on his aesthetic and semantic principles. He has defined art's ultimate goal in traditional attitude. This paper aims to determine the doctrine of art for art based on Ananda Coomaraswamy's idea And by expressing the concept of art from Coomaraswamy's idea, proposes the means of differentiating the meaning of art into a traditional and modern approach. The hypothesis of the article is that based on Coomaraswamy's idea, art in the traditional attitude has a goal other than itself, and negates the ultimate purpose of art for art, which is the basis of thinking in modern art. Research findings suggest that Art for Coomaraswamy guides the audience for another purpose based on reason and it's as a means that it facilitates. Coomaraswamy considers art as the embodiment of a pre-conceived form in material and it dominated by tradition and serve it ends considers the meaning and function. In contrast, the effects of the slogan "Art for the Art" in the modern world indicate that the question of the subject and theme makes the work of art meaningless. Also, people's interest in semantic and endemic art is greater. The method of research in this paper has been descriptive-analytic and the data collection is done based on a documentary study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The meaning of art
 • Traditional art
 • Modern art
 • Coomaraswamy
 • Art for the Art
 • کتاب­ها:

  • ذکرگو، امیرحسین. (1388)، "طبیعت در هنر شرقی"مجموعه مقالات همایش طبیعت در هنر شرق، چاپ اول، تهران،انتشارات فرهنگستان هنر.
  • کوماراسوامی، آناندا. (1391)، استحاله­ی طبیعت در هنر، ترجمه صالح طباطبایی، چاپ دوم، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر.
  • کوماراسوامی، آناندا. (1389)، هنر و نمادگرایی سنّتی، ترجمه صالح طباطبایی، چاپ اول، تهران،انتشارات فرهنگستان هنر.
  • کوماراسوامی، آناندا. (1382)، مقدمه­ای بر هنر هند، ترجمه امیرحسین ذکرگو، تهران، انتشارات روزنه.
  • کوماراسوامی، آناندا. (1393)، فلسفه­ی هنر مسیحی و شرقی، ترجمه­ی امیرحسین ذکرگو، چاپ سوم، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.

  مقالات:

  • بینای­مطلق، سعید. (1387)، "بررسی و نقد زیبایی و کمال از نظر آناندا کوماراسوامی"، پژوهش­نامه فرهنگستان هنر، ویژه­ی نقد سنّتی هنر، شماره 9، صص 72 تا80 .
  • بویلستون، نیکلاس. (1387)، آناندا کوماراسوامی و تفسیر نمادها. ترجمه­ی مجتبی صفی­پور، پژوهش­نامه فرهنگستان هنر، ویژه­ی نقد سنتی هنر، شماره 9، صص 81 تا9.
  • پیراوی­ونک، مرضیه؛ منصورحسامی ومرجان خادمی­راد (1391)، "ایده­ی خیر در هنر از منظر سنّت­گرایان"، فصل­نامه مطالعات ادبی متون اسلامی، ویژه­ی هنر و ادبیات دینی، شماره چهارم، صص 171تا 191.
  • کیبل، برایان. (1378)، آناندا کوماراسوامی "محقق عرصه­ی روح"، ترجمه­ی م. هدایتی، فصل­نامه نقد و نظر، شماره پانزدهم، صص 67 تا 79.

   

  منابع انگلیسی:

  • Coomaraswamy, Ananda. (1955). the Christian and oriental. philosophy of art, new York: dover publication.
  • Coomaraswamy, Ananda. (2004). The Essential, ed. Rama P. Coomaraswamy, World Wisdom Publishers.