بررسی طرح و نقش قالی های شاهسون بغدادی(نواحی مرکزی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 دانشیار – دانشگاه هنر اسلامی تبریز

3 دانشجوی دکتری هنرهای اسلامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-

10.22034/ias.2018.91752

چکیده

شاهسون ها یکی از ایلات بزرگ عشایری ایران هستند که در مناطق مرکزی ایران (ایل بغدادی) و مناطق جنوبی ایران (ایل اینالو و بهارلوی فارس) و شمال غرب ایران (شاهسون) و منطقه قفقاز ساکنند. این ایل تولید کننده قالی های متنوعی می باشد و دربرخی موارد مشابهت های زیادی دربین تولیدات هر منطقه دیده می شود. مناطق روستایی ساوه، قزوین و شهرستان های غرب استان تهران؛اشتهارد، شهریار مورد مطالعه قرارگرفته و جامعه آماری به شکل هدفمند و براساس فراوانی انتخاب شده است. رویکرد بکار رفته برای تجزیه وتحلیل اطلاعات، کیفی بوده و نمونه های به دست آمده از اطلاعات میدانی (برای ایل بغدادی) و نمونه های بررسی شده از مناطق دیگر در برخی موارد اندک با رجوع به منابع کتابخانه ای، تحلیل یافته اند. نتایج نشان می دهد که با توجه به پراکندگی شاهسون ها در مناطق مختلف ایران از جمله ایل بغدادی واقع در مناطق مرکزی،هنوزحضور ریشه های مشترکی ازفرهنگ وهنر این ایل را می توان بکارگیری نقشمایه های هندسی، گیاهی و جانوری این ایل یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

...

نویسندگان [English]

  • Mina Asgari 1
  • Ali Vand Shoari 2
  • Azadeh Yaghob Zadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

....

منابع و ماخذ
-         اشنبرنر،اریک(1374) قالی ها وقالیچه های شهری و روستایی ایران،(مهشید تولائی،محمد رضا نصیری)، (تهران) فرهنگسرا(یساولی).
-         پرهام ، سیروس(1371)دست بافته های عشایری و روستایی فارس، (تهران) امیر کبیر.
-         حصوری،علی(1376) فرش بر مینیاتور،(تهران) فرهنگستان هنر.
-         حشمتی رضوی،فضل الله.(1380)فرش ایران،(تهران)دفتر پژوهشهای فرهنگی.
-         خیراللهی،محمد رضا(1387)"بررسی سیرتحول و تطور طرح و نقش ورنگ فرش استان اردبیل درحال حاضر"، پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع دستی، دانشگاه هنر تهران.
-         دهخدا،علی اکبر(1377)لغت نامه،(تهران)روزنه.
-         شادلو،داود(1390)"شناسایی ریشه یابی واحیای طرح ها و نقوش فرش استان قزوین"،طرح تحقیقاتی وزارت بازرگانی مرکز ملی فرش ایران .
-         عسگری،مینا(1389)"بررسی دستبافته های ایلات ساکن درمنطقه غرب شهرستان شهریار"،پایان نامه کارشناسی فرش دستباف (گرایش طراحی)،دانشکده هنر و معماری جهاد دانشگاهی استان یزد.
-         فخری،احمد(26/4/92 ).عنوان مصاحبه:ریشه یابی تاریخ شاهسون های بغدادی،درمحل روستای انجیل آوند ساوه.
-         محمدی،حسین(26/4/92)،عنوان مصاحبه :بررسی طرح کمپانی نقشه شاهسون های ساوه.درمحل روستای سقانلیق ساوه.
-         نصیری،محمد جواد(1385)فرش ایران،(تهران)پرنگ.
-           هانگلدین،آرمن(1375)قالیهای ایرانی،( اصغرکریمی)،(تهران)فرهنگسرا(یساولی).
-         هرمز،محیط(1392)تاریخ شفاهی ایل شاهسون بغدادی به روایت فتح السلطان،(تهران)نگارینه.
-      Azadi, siavosh-kerimov,latif-zollinger,Werner(2001)Azerbaijani-Caucasian Rug, Hamburg.
-      E .Gan -Ruedin(1971) Modern oriental Carpet ,Thames and Hudson ,London.
-       
-      OPIE,JAMES(1992)tribal rugs,by Laurence King.
Ford, P.R.J (1989)Oriental Carpet Design ,London :Thames&Hudson