سنجش مؤلفه های معمارانه بلندمرتبه سازی با تأکید بر هنر معماری ایران، نمونه موردی شهر شیراز

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، دانشکده هنر و معماری، گروه معماری،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار دانشکده هنر و معماری، گروه معماری ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

امروزه خانه به عنوان یکی از اساسی­ترین نیاز­های زیستی و به عنوان نماینده تعبیر و تفسیر انسان از جهان اسلام اهمیت ویژه­ای را در برنامه­های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جوامع دارد. تهیه و تأمین خانه برای کلیه افراد جامعه و به ویژه خانه مناسب از این نظر که فراهم کننده آسایش و رفاه انسان­هاست، نقش بسیار مهمی را در زندگی افراد جامعه دارد و حتی می­تواند به عنوان یکی از معیارهای سنجش رفاه اجتماعی در یک جامعه به حساب آید.
به دنبال رشد فزاینده جمعیت شهری ناشی از افزایش جمعیت و مهاجرت­های روستایی در دهه­های اخیر در ایران چهره مسکن و معماری  ایرانی-اسلامی تغییر یافت. در شرایط محدودیت منابع زمین و عدم امکان تصاحب سطح و رشد افقی شهر­ها مسکن این­بار به جای گسترش در سطح، در ارتفاع ساخته شد که نمود آن با عنوان "بلندمرتبه" خوانده می­شود. توسعه این پدیده بدون برنامه­ریزی صحیح و عدم توجه به مسائلی از جمله بافت فرهنگی-اسلامی در فضای تعاملی سکونت­گاهی منجر به بروز رفتار­هایی از ساکنین می گردد که مخل و از بین برنده فرهنگ سکونتی است.
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه های بلندمرتبه بر فرهنگ سکونتی در مجموعه های مسکونی شهر شیراز به عنوان یکی از شهر هایی با معماری اسلامی است. نوع پژوهش اسنادی-تحلیلی پیمایشی است. در این راستا پس از استخراج مؤلفه های فوق در قالب روش دلفی و سنجش در مجموعه های مسکونی شهر شیراز، در راستای بهبود مؤلفه های بلندمرتبه با تأکید بر هنر معماری ایرانی و افزایش تأثیر آنها بر فرهنگ سکونتی راهکار های راهبردی و اجرایی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of Architectural components of High-rise Building with Emphasis on Iranian Architectural Art, Case Study of Shiraz City

نویسندگان [English]

  • Mehdi Tavakoli Kazeroni 1
  • Hadi Keshmiri 2
1
2
چکیده [English]

Today, home as one of the most basic biological needs and as the representative of human interpretation and interpretation of the Islamic world, is of particular importance in the economic, social and cultural development programs of the communities. Providing and providing a home for all people in the community, and in particular the right home, in terms of providing comfort and well-being to humans, plays a very important role in the lives of people in society and can even be considered as one of the criteria for measuring social welfare in a Community.
Following the increasing growth of urban population due to population growth and rural migration, in recent decades in Iran, the face of Iranian-Islamic housing and architecture has changed. In the constraints of land resources and the impossibility of seizing the horizontal level and growth of cities, housing was built at the altitude instead of the expansion at the altitude, which is called "high-rise". Developing this phenomenon without proper planning and lack of attention to issues such as cultural-Islamic texture in the interactive interiors of habitation sometimes leads to habitual behaviors that offend and destroy residential culture.
The main objective of this research is to investigate the effect of high-rise components on residential culture in residential complexes of Shiraz as one of the cities with Islamic architecture. The type of research-documentary-analytical research is a survey in this regard after extracting the above components in the Delphi method and measuring in residential complexes in Shiraz, in order to improve the high-level components with an emphasis on the art of Iranian architecture and increase their impact on residential culture. Solutions Strategic and executive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture of residence
  • high-rise building
  • Iranian-Islamic city
  • social interaction
  • architecture art
-آل یاسین، سید علی و نجاری، ابوالفضل و کاظمی مهیاری، الهام. (1396)، "مقایسته سلامت روان و شیوه مقابله با استرس در مردان دارای مسکن و مستاجر با فرهنگ آپارتمان نشینی شهر تهران". کنفرانس بین المللی فرهنگ آسیب­شناسی روانی و تربیت
-بانی مسعود ، امیر. (1390). "معماری غرب، ریشه ها و مفاهیم". تهران. هنر معماری قرن
-پوردیهیمی، شهرام. (1391). "شهر، مسکن و مجموعه ها". تهران. انتشارات آرمان شهر
-حق لسان، مسعود و محمدزاده سقطی، شادی (1395)، نگاهی بر نقش بلندمرتبه سازی در تحقق پذیری توسعه پایدار شهری، کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
-خاکپور، مژگان و شیخ مهدی، علی. (1390). " بررسی تأثیر فرهنگ و تغییرات اجتماعی بر مسکن روستایی گیلان". مدیریت شهری. شماره 27
- خاکزند، مهدی و آقابزرگی، کوروش. (1393). "سنجش مؤلفه های کیفیت فضای شهری با نقایسته تطبیقی رویکرد ایرانی-اسلامی و غربی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های معماری اسلامی. سال اول. شماره دوم
-رزاقی اصل، سینا و مهدوی نیا، مجتبی و فیضی محسن و دانشپور، عبدالهادی. (1389). "طراحی شهری عمودی، مفاهیم و الزامات تحقق آن در کلا نشهر تهران". باغ نظر
-رئیسی، ایمان و عباس زادگان، حبیبی. (1386). "پایداری اجتماعی در خانه". مجله آبادی. شماره 55
-صالحی، اسماعیل و یاوری، احمدرضا و وکیلی، فرزانه و پریور، پرستو. (1395). "ارزیابی اثر بلندمرتبه سازی بر عملکرد جریان شهری، پزوهش موردی: منطقه 22 کلانشهر تهران". دو فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری
-ستوده، حسام الدین و کریمی، غلامعلی. (1394). "بررسی ارتباط بین فرهنگ و معماری بومی و تأثیر آن در ارتقاء کیفیت طراحی". اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری. موسسه معماری و شهرسازی سفیران راه مهرازی. یزد
-عیسی زاده، کوثر. (1396). "تحلیل شناخت تأثیر فرهنگ بر کالبد و طراحی شهر ها با تأکید بر نظریه های فرهنگی طراحی مجتمع های زیستی". مدیریت شهری. شماره 46
-فلاحی، مریم (1392) تأثیر فرهنک بر معماری بومی، معماری و شهرسازی و توسعه پایدار، مشهد، مؤسسه آموزش عالی خاوران
- مدیری، آتوسا و بهرام پور، عطیه. (1394). "مطالعه رابطه میان رضایتمندی ساکنان از محیط مسکونی و میزان حس تعلق آنها در مجتمع مسکونی بلندمرتبه شهرک کوثر تهران". نشریه هنر های زیبا. دوره 20. شماره 3
-معماریان، غلامحسین. (1392) "سیری در مبانی نظری معماری". سروش مهرگان. تهران
 
-Carp F.M., Zawadski R.T.,Shokrkon H, Dimensions of urban environmental quality, Environment and Behavior , Vol 8, No.2
- Erpi, Feyyaz. 1991. Community Culture and its Reflection on Vernacular Architecture-Three Case Studies:Turkish,Greek and Levantime Housing in Anatolia .Arch & Comport/Arch Behav . Volume 7
-Gifford  Robert . 2007. The consequences of living in high-rise buildings. Architectural Science Review . vol. 50
- Wezha Hawez Baiz . Dedar Salam Khoshnaw and Anjam H. Byze (2016) High-Rise Buildings Aspects and Significant Impacts in Urban Areas. Journal of Engineering Research and Application. Volume 6. Issue 10