دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، تیر 1396 

مقاله پژوهشی

زیبایی‌شناسی و فن شناسی رنگ در دست بافته های قشقایی

صفحه 121-142

محمد افروغ؛ اصغر جوانی؛ فتحعلی قشقایی فر؛ امیرحسین چیت سازیان