شناسایی مولفه های توسعه فرهنگی یک مطالعه کیفی پیرامون مراکز فرهنگی با رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.

2 دکتری تخصصی، گروه مدیریت، دانشگاه غیرانتفاعی شمال، آمل، ایران.

10.22034/ias.2021.265509.1492

چکیده

امروزه مقوله فرهنگ و توسعۀ فرهنگی یکی از کلیدی­ ترین ابعاد نظام اجتماعی است؛ به همین دلیل نقش مراکز فرهنگی قابل تأمل است. بررسی شاخص­ه ای مؤثر در کارکرد این مراکز مسئله‌ای قابل تأمل است. این مطالعه ‌یک پژوهش کیفی از نوع گراندد تئوری است و جامعه پژوهش را 10 نفر از خبرگان  صاحب­ نظر در زمینۀ توسعۀ ‌فرهنگی تشکیل می­ دهد. در گام بعدی با روش سلسله‌مراتبی (AHP) وزن­دهی و رتبه­ بندی شاخص ­ها صورت پذیرفت. پرسشنامه تنظیم و توزیع و جمع‌آوری شده است. بخش کمی این پژوهش براساس مدل کرجسی و مورگان در جامعۀ کارشناسان فرهنگی متشکل از 298 نفر از مدیران مراکز اجرا گردید. تحلیل یافته ­های حاصل از مصاحبه نشان داد که مؤلفه ­های اساسی مراکز فرهنگی  شامل دینی و مذهبی، اشتغال، ملی و بومی، پوشش، سلامت، پژوهش، سبک زندگی، تکنولوژی و ارتباطات است. نتایج پژوهش به روش سلسله‌مراتبی (AHP) نشان می­دهد که  شاخص دینی و مذهبی اولویت اول و شاخص­ های ملی و بومی، پوشش، سبک زندگی، سلامت، پژوهش، تکنولوژی، ارتباطات و نرخ ناسازگاری اولویت دوم تا هشتم بوده است. ضمناً میانگین هر یک از شاخص­ ها نشان می­ دهد که شاخص­ های پوشش، دینی و مذهبی، پژوهش، سلامت، اشتغال، تکنولوزی، سبک زندگی و شاخص ملی و بومی به‌ترتیب بالاترین میانگین ها را داشته ­اند که این نتایج حاکی از وجود شکاف بین مدیران و تصمیم‌گیران مراکز آموزشی و مجریان است.
 
اهداف پژوهش
1. مطالعۀ مؤلفه ­های توسعۀ فرهنگی.
2. بررسی شکاف بین مدیران و تصمیم ­گیران مراکز آموزشی و مجریان.
 
سؤالات پژوهش
1. چه ارتباطی بین مؤلفه ­های توسعه فرهنگی وجود دارد؟
2. چه عواملی در شکاف بین مدیران و تصمیم ­گیران مراکز آموزشی و مجریان وجود دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Components of Cultural Development; A Qualitative Investigation on Cultural Centers with a Hierarchical Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • Kamran Behzadi 1
  • Saeed Emam Gholizadeh 2
  • Hamidreza Razavi 2
1 P.H. D., student, Cultural Management, Emirates Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates.
2 P. H. D., Department of Management, Shamal Non-Profit University, Amol, Iran.
چکیده [English]

Today, the category of culture development is one of the most crucial aspects of the social system; for this reason, the role of cultural centers can be considered. Examining the effective indicators in the operation of these centers is an issue worth pondering. This study is a qualitative research based on grounded theory and the research community consists of 10 experts in the field of cultural development. In the next step, the weighting and ranking of indicators was accomplished with the hierarchical method (AHP); furthermore, the questionnaire of this research has been prepared, distributed and collected. The quantitative section was carried out based on the Karjesi and Morgan model in the community of cultural experts consisting of 298 center managers. The analysis of the findings from the interview showed that the basic components of cultural centers include religious and devout, employment, national and local, clothing, health, research, lifestyle, technology and communication. The results of the research by applying the hierarchical method (AHP) specify that the religious and spiritual index was the first priority and the national and local indicators, coverage, lifestyle, health, research, technology, communication and incompatibility rate were the second to eighth priorities. In addition, the average of each of the indicators confirms that the variables of clothing, religion, research, health, employment, technology, lifestyle and national and local indicators respectively have the highest averages, which these results display, this phenomenon is due to the existence of a gap between managers and decision-makers of educational centers and executives.

Research aims:
1. Reviewing the components of cultural development.
2. Scrutinizing the gap between managers and decision-makers of educational centers and executives.

Research questions:
1. What is the association between the components of cultural development?
2. What factors exist in the gap between managers and decision-makers of educational centers and executives?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Development
  • Hierarchical Method
  • Prioritization Indicators
  • Foundation Data Analysis
اجلالی، پرویز. (1379). سیاست­گذاری و برنامه ­ریزی فرهنگی در ایران، تهران: نشر آن.
ازکیا، مصطفی. (1381). جامعه‌شناسی توسعه و توسعه‌نیافتگی روستایی ایران، تهران: انتشارات اطلاعات.
دانایی‌فرد، حسن. ( 1392 الف). روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی مطالعات سازمان و مدیریت. (فصل هشتم از کتاب روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع). چاپ دوم، تهران: انتشارات صفار.
دانایی‌فرد، حسن. (1392 ب). استراتژی پژوهش‌های ترکیبی در مطالعات سازمان و مدیریت. (فصل هشتم از کتاب روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع). چاپ دوم، تهران: انتشارات صفار.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل. (1386). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات اشراقی.
رادریگز، کارل. (1380). مدیریت در عرصه­ های بین­ المللی. ترجمۀ شمس­السادات زاهدی و حسن دانایی فرد، تهران: صفار.
رضوانی، محمدرضا. (1383). «سنجش و تحلیل سطوح توسعه ­یافتگی نواحی روستایی شهرستان سنندج با استفاده از ؛ GIS »، مجله جغرافیا  و توسعه ناحیه ­ای، شماره 3.
صالحی امیری، سید رضا. (1389). توسعه فرهنگی- تهران: پژوهشکده تحقیقات راهبردی.
صالحی امیری، سید رضا. (1382). مفاهیم و نظریه های فرهنگی، تهران: ققنوس.
شایان، حمید. (1379). مقدمه ­ای بر توسعه انسانی و عوامل مؤثر بر آن در کشورهای اسلامی، مجموعه. مقالات رویکرد فرهنگی به جغرافیا، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
شریف­زاده فتاح و کاظمی، مهدی. (1377). مدیریت و فرهنگ سازمانی، تهران: انتشارات قومس.
طوسی، محمدعلی. (1376). «فرهنگ سازمانی»، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
کاشی، غلامرضا و محمدجواد، مجید. (1382). سیاست­گذاری و فرهنگ در ایران امروز (مجموعه مقالات همایش)، تهران: نشر  باز.
کلانتری، خلیل. (1377). مفهوم و معیارهای توسعه اجتماعی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، صص. 132-131.
عابدی، سید حسن. (1384). «بررسی فرهنگ سازمانی حاکم و شناسایی و شناخت ویژگی‌های اصلی آن در شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان‌شرقی»، پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت توسعه منابع انسانی، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
فاضلی، نعمت ­الله و فاضلی، محمد صادق. (1376). فرهنگ و توسعه، تهران: سازمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
فکوهی، ناصر. (1378). از فرهنگ تا توسعه با تاکید بر مسائل توسعه، تهران: نشر فردوس.
قره ­باغیان، مرتضی. (1370). ‌اقتصاد رشد و توسعه،‌ تهران: نشرنی.
مقیمی، محمد. (1380). سازمان ومدیریت با رویکردی پژوهشی. تهران: انتشارات ترمه.
مک گریگور. (1379). مدیریت استراتژیک، ترجمۀ عباس منوریان ، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
مینتز برگ، هنری؛ جیمز براین کویین و ام. جیمز رابرت. (1376). مدیریت استراتژیک(فرایند). ترجمۀ محمد صائبی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
وحید، مجید. (1382). از فرهنگ سیاست­گذری تا سیاست­گذاری فرهنگی سیاست­گذاری و فرهنگ؛ در ایران امروز (مجموعه مقالات همایش )، تهران: نشر باز.
Keller, H., & Kärtner, J. (2013). Development – The culture–specific solution of universal developmental tasks. In M. L. Gelfand, C. Y., Chiu, & Hong, Y. Y. (Eds.), Advances in culture and psychology, Vol. 3 (pp. 63–116). Oxford, NY: Oxford University Press.
Keller, H., Völker, S., & Yovsi, R. D. (2005). Conceptions of parenting in different cultural communities. The case of West African Nso and Northern German women. Social Development, 14(1), pp. 158–180.
Keller, H., Yovsi, R. D., & Voelker, S. (2002). The role of motor stimulation in parental ethnotheories. The case of Cameroonian Nso and German women. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33(4), pp. 398–414.
Kärtner, J., Holodynski, M., & Wörmann, V. (2013). Parental ethnotheories, social practice and the culture-specific development of the social smile in infants. Mind, Culture, and Activity, 20(1), pp. 9-95.
Keller, H. (2007). Cultures of infancy. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Keller, H. (2011). Biology, culture and development: conceptual and methodological considerations. In F. J. R. van de Vijver, A. Chasiotis & S. Breugelmans (Eds.), Fundamental questions in cross-cultural psychology. pp. 312–340. Cambridge, GB: Cambridge University Press.
Cole, M., & Packer. (2016). A bio-cultural-historical approach to the study of development In M. J. Gelfand, C.-Y. Chiu & Y.-y. Hong. (Eds.). Handbook of advances in culture and psychology, Vol. 6. Retrieved January, p. 16
Pandit, N. R. (1996). The creation of theory: A recent application of the grounded theory method. The qualitative report, 2(4), pp. 1-15.