کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
بازتاب جنسیت و سبک زندگی در خانه های دوره قاجار اردبیل

دوره 19، شماره 47، آذر 1401، صفحه 524-545

10.22034/ias.2022.344544.1973

سودابه محمدزاده؛ حسین سلطان زاده؛ امیرمسعود دباغ