دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، فروردین 1391 

مقاله پژوهشی

بررسی فضا در نگارگری ایرانی با تأکید بر منتخبی از آثار بهزاد

صفحه 7-20

زینب مظفری خواه؛ مصطفی گودرزی