کلیدواژه‌ها = معماری اسلامی
الگوی طراحی مسجد در معماری معاصر با تأکید بر مساجد شهر دزفول

دوره 20، شماره 51، آذر 1402

10.22034/ias.2021.276051.1558

حسن سلیمانی؛ مهنوش محمودی؛ سعید میرریاحی


ویژگی‌های معرفتی معماری اسلامی در تطبیق با پدیدارشناسی سکنا گزینی

دوره 19، شماره 48، اسفند 1401، صفحه 740-757

10.22034/ias.2023.379831.2133

روناک پناهی؛ پروین پرتویی؛ سید جلیل موسوی؛ محمد صابر باقریان


مهندسی فرهنگی در شکل گیری الگوی معماری اسلامی

دوره 15، شماره 36، اسفند 1398، صفحه 29-48

10.22034/ias.2020.103890

فاطمه بهرامی نژاد؛ محمد هادی کابلی


بررسی کتیبه‌های کوفی مسجد جامع نایین

دوره 11، شماره 23، مهر 1394، صفحه 75-86

مرضیه پرورش؛ حمید فرهمند بروجنی؛ مریم لاری