تعداد مقالات: 314

128. پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب)

دوره 14، شماره 29، بهار 1397، صفحه 171-200

10.22034/ias.2018.91851

علیرضا خواجه احمد عطاری؛ مسعود آذربایجانی؛ حمیدرضا شعیری؛ زینب حکمت


130. بررسی نقش فناوری در توسعه صنایع فرهنگی و خلاق: مطالعه موردی فرش دستبافت ایرانی

دوره 11، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 115-128

سعید شوال پور آرانی؛ علی کهنی


131. شاخصه ها و سیاست های آموزشی مجتمع آموزشی تیموری در خراسان بزرگ با رویکرد خوانش کتیبه ها

دوره 16، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 121-140

10.22034/ias.2020.215539.1141

جواد رجبی مندی؛ حسین خسروی؛ سهراب اسلامی؛ ابوالفضل حسن آبادی


134. گرایش ها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دوم

دوره 15، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 154-170

10.22034/ias.2019.95820

امیر حق جو؛ حسین سلطان زاده؛ فرهاد تهرانی؛ سیمون آیوازیان


135. تأثیر خدمات فرهنگی-مذهبی زرتشتیان بر گسترش تحولات تمدن ایرانی-اسلامی

دوره 16، شماره 37، بهار 1399، صفحه 154-169

10.22034/ias.2020.109316

الهه ضیائی؛ شهربانو دلبری؛ اردشیر اسدبیگی؛ سید حسین رئیس السادات


136. تحلیل مضامین و کارکردهای کتیبه‌های مدارس عصر صفویه اصفهان نمونه موردی: مسجد- مدرسه چهارباغ

دوره 13، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 166-191

10.22034/ias.2017.101021

مُحیُّ‌الدّین آقاداودی؛ ایمان زکریایی کرمانی


139. بررسی کتیبه های بناهای سنتی با موضوع امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی (نمونه موردی: شهر اراک)

دوره 15، شماره 33، بهار 1398، صفحه 190-219

10.22034/ias.2019.91562

بهناز قهیه یی؛ عباس ملک حسینی؛ بیژن رحمانی؛ مهدی قهیه یی


140. سبک‌شناسی تذهیب‌های قرآنی در مکتب شیراز با تأکید بر مؤلفه‌‌ی فرم‌های تزیینی

دوره 14، شماره 29، بهار 1397، صفحه 201-228

10.22034/ias.2018.91837

ایمان زکریایی کرمانی؛ زهرا خوشبخت؛ علیرضا خواجه احمد عطاری


141. تبیین مولفه و شاخص های اثرگذار مدرنیسم در خانه های اعیانی مشهد در اواخر دوره قاجار

دوره 18، شماره 41، بهار 1400

10.22034/ias.2021.248369.1350

بهاره ترکاشون؛ خسرو افضلیان؛ خسرو صحاف؛ عمید الاسلام ثقه الاسلامی


142. وطنیات و هنرهای سنتی در اشعار صائب تبریزی

دوره 16، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 141-159

10.22034/ias.2019.209459.1086

اله یار رضایی بوکی؛ مهدی فاموری؛ محمد هادی خالق زاده


147. نقش مساجد و مدارس مذهبی در بنیادگرایی مردم پاکستان

دوره 15، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 190-223

10.22034/ias.2020.104194

علی اکبر امینی؛ سیداسدالله اطهری؛ علیرضا نورا