بررسی تاثیر متون شیعی بر شمایل نگاری از امام علی(ع) در نگاره‌های فالنامه تهماسبی

دوره 14، شماره 32، دی 1397، صفحه 97-131

10.22034/ias.2018.91568

زهرا شاقلانی پور؛ خشایار قاضی زاده؛ پرویز حاصلی


سبک و تزیین معماری بناهای دوره تیموریان

دوره 16، شماره 37، خرداد 1399، صفحه 110-128

10.22034/ias.2020.108417

احسان رسولی؛ ایرج اعتصام؛ مهرداد متین


ساختار و عناصر بصری ظروف سنگی هلیل رود و جیرفت

دوره 15، شماره 34، تیر 1398، صفحه 112-128

10.22034/ias.2019.95735

علیرضا عزیزی یوسفکند؛ یوسف فاریابی؛ معصومه برسم


زیبایی‌شناسی و فن شناسی رنگ در دست بافته های قشقایی

دوره 13، شماره 26، تیر 1396، صفحه 121-142

محمد افروغ؛ اصغر جوانی؛ فتحعلی قشقایی فر؛ امیرحسین چیت سازیان


پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب)

دوره 14، شماره 31، مهر 1397، صفحه 134-163

10.22034/ias.2018.91708

علیرضا خواجه احمد عطاری؛ مسعود آذربایجانی؛ حمیدرضا شعیری؛ دکتر صادق رشیدی؛ زینب حکمت


فرم‌گرایی نگاره‌های نسخه ثواقب‌المناقب شاهکار نگارگری مکتب بغداد قرن دهم هجری

دوره 14، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 144-171

10.22034/ias.2018.91847

اکرم محمودی؛ علی اصغر جوانی؛ فرهنگ مظفر؛ فرزانه فرخ فر


گونه شناسی تزیینات گنبد غفاریه مراغه براساس الگوی تطبیقی

دوره 8، شماره 16، فروردین 1391، صفحه 89-100

حمید فرهمند بروجنی؛ پروین سلیمانی


بررسی نشانه شناسی مهرهای اسناد (سید علی موسوی نژاد سوق) مجموعه بنیاد پژوهش های اسلامی

دوره 11، شماره 23، مهر 1394، صفحه 99-114

سعیده باقرپور نجف آباد؛ منصور مهرنگار؛ محمد خزایی


حضور امام رضا و گسترش تحولات تشیع در خراسان بزرگ و انعکاس آن در آثار تاریخی وقف شده آستان قدس رضوی

دوره 18، شماره 43، آذر 1400، صفحه 109-124

10.22034/ias.2020.236880.1286

محمد جواد جعفری؛ سید اصغر محمود آبادی؛ کیوان لولوئی؛ حمید رضا جدیدی


ورود طب مدرن و جلوه‌های تحول آن در ایران عصر قاجار(با تاکید بر نسخ مصور قاجاری)

دوره 15، شماره 34، تیر 1398، صفحه 129-153

10.22034/ias.2019.95736

فاروق طولی؛ نصرا له پورمحمدی املشی؛ بشری دلریش؛ طهماسب طالبی