موضوعات = معماری و شهرسازی
تیپ شناسی معماری بناهای مسکونی میان اقلیم‌های سرد کوهستانی(نمونه موردی خانه های تاریخی اردبیل، همدان و زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/ias.2023.388037.2171

فاطمه عباسی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ حمیدرضا موسوی


تحلیل CFD رفتار حرارتی زیستگاه پایدار مریخ با تأکید بر مدل‌سازی هندسی گنبدسازی ایرانیان

دوره 20، شماره 51، آذر 1402، صفحه 148-173

10.22034/ias.2023.388983.2177

عطیه دزفولی؛ کمال رهبری منش؛ محمد مهدی خیری خواه؛ جمال الدین سهیلی


الگوی طراحی مسجد در معماری معاصر با تأکید بر مساجد شهر دزفول

دوره 20، شماره 51، آذر 1402، صفحه 327-336

10.22034/ias.2021.276051.1558

حسن سلیمانی؛ مهنوش محمودی؛ سعید میرریاحی


نقش عوامل محیطی و فرهنگی در فرم و ساختار معماری بناهای مسکونی قاجاری

دوره 20، شماره 51، آذر 1402

10.22034/ias.2023.401155.2216

شهرام محمدیانی؛ امیررضا کریمی آذری؛ حسین سلطان زاده


ارزش ناملموس نیارش میراث جهانی گنبد سلطانیه

دوره 20، شماره 50، شهریور 1402، صفحه 59-77

10.22034/ias.2023.404966.2232

میرموسی انیران؛ زهره ترابی؛ میترا آزاد


بررسی نمود مضامین حکمت اشراق سهروردیِ حاکم در دوره صفویه بر معماری مساجد شیعی پس از انقلاب اسلامی

دوره 20، شماره 50، شهریور 1402

10.22034/ias.2024.437305.2338

سپیده شریف خواجه پاشا؛ مهروش کاظمی شیشوان؛ اکرم حسینی؛ اسدالله شفیع زاده


ویژگی‌های معرفتی معماری اسلامی در تطبیق با پدیدارشناسی سکنا گزینی

دوره 19، شماره 48، اسفند 1401، صفحه 740-757

10.22034/ias.2023.379831.2133

روناک پناهی؛ پروین پرتویی؛ سید جلیل موسوی؛ محمد صابر باقریان