دوره و شماره: دوره 17، شماره 40، زمستان 1399 
20. شخصیت پردازی در حکایت های الهی نامه عطار نیشابوری

10.22034/ias.2020.218525.1181

مهدی نصرتی؛ حبیب اله جدید الاسلامی؛ احمدرضا کیخای فرزانه


22. اندرزهای اخلاقی و اجتماعی در نگاره های نسخه مصور قابوس نامه

10.22034/ias.2020.215818.1145

سمیرا نیکخواه بهنمیری؛ عبدالله حسن زاده میرعلی؛ محمد رضایی؛ یدالله شکری